Vitajte v klientskom rezervačnom systéme Sociálnej poisťovne.

Prostredníctvom tohto rezervačného systému sa môžete objednať na konkrétny termín stretnutia v pobočke Sociálnej poisťovne. Nasledujúce kroky vás prevedú celým procesom vytvorenia rezervácie.

V prvom kroku je potrebné vybrať si typ služby (agendu), ktorú potrebujete v Sociálnej poisťovni vybaviť.

Vyberte si službu, ktorú potrebujete vybaviť

Žiadosť o starobný dôchodok
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o starobný dôchodok.
Žiadosť o predčasný starobný dôchodok
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o predčasný starobný dôchodok.
Žiadosť o invalidný dôchodok
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o invalidný dôchodok.
Žiadosť o pozostalostný dôchodok – vdovský, vdovecký a sirotský po pracujúcom
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok po pracujúcom (pri rezervácii do poznámky uveďte údaje o zomretom).
Žiadosť o pozostalostný dôchodok – vdovský, vdovecký a sirotský po dôchodcovi
Žiadatelia, ktorí chcú podať žiadosť o vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok po dôchodcovi (pri rezervácii do poznámky uveďte údaje o zomretom).
Žiadosť o dôchodok s medzinárodným prvkom
Žiadatelia, ktorí majú bydlisko alebo boli naposledy poistení v SR a získali obdobia poistenia v cudzine.
Žiadosť o starobný a predčasný starobný dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia – II. pilier
Žiadatelia, ktorí si prispievali do II. piliera.
Spísanie zápisnice vo veci týkajúcej sa dôchodkového poistenia
Žiadatelia, ktorí chcú spísať zápisnicu vo veci dôchodkového poistenia.
Zamestnanie a práca SZČO v EÚ a povinnosti voči Sociálnej poisťovni (vyslanie, súbeh, výnimka, formuláre PDA1)
Potvrdenie o príslušnosti k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia potvrdzuje, že zamestnaná osoba alebo SZČO podlieha právnym predpisom SR pri výkone zárobkovej činnosti na území iného členského štátu EÚ/EHP a Švajčiarska alebo na území štátov, s ktorými SR uzatvorila medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení. Osoba, ktorá vykonáva činnosti na území dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ/EHP a Švajčiarska, má povinnosť oznámiť túto skutočnosť príslušnej inštitúcii v štáte, v ktorom má trvalé bydlisko. Oznámenie sa považuje za splnené podaním žiadosti o vystavenie potvrdenia o príslušnosti k právnym predpisom sociálneho zabezpečenia na miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Potvrdenie je možné vydať v prípade, ak sú splnené podmienky na jeho vystavenie podľa európskych koordinačných nariadení. Vydanie potvrdenia je bezplatné. Žiadosť sa spravidla podáva pred začiatkom výkonu práce v zahraničí, je však možné ju podať aj po začiatku výkonu práce v inom štáte.
Ako riešiť dlh v Sociálnej poisťovni?
Odvádzatelia, ktorí sú dlžníkmi Sociálnej poisťovne a majú záujem o informácie o vzniku pohľadávky a možných spôsoboch jej vyrovnania.