Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Registrácia, Grid-karty

 

Nahlasovanie problémov

 

Prihlasovanie

 

Spracovanie dokumentov

 

Mesačný výkaz

 

Registračný list fyzickej osoby

 

Evidenčný list dôchodkového poistenia

 

 

Ako požiadať o prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne?

Odvádzateľ poistného (zamestnávateľ právnická osoba, resp. fyzická osoba) alebo ním splnomocnená osoba, požiada osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne o:

 • podpísanie dohody o elektronickej komunikácii
 • pridelenie Grid karty
 • Splnomocnenie môže byť vystavené zvlášť na fyzickú osobu na podpísanie „Dohody o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného“ a zvlášť na fyzickú osobu, ktorej bude pridelená „Grid karta“ a prístup na podávanie dokumentov za konkrétneho odvádzateľa poistného alebo to môže byť na oboje jedna osoba. Splnomocnenie je potrebné, aby obsahovalo:
 • podpísanie dohody o elektronickej komunikácii
 • presné označenie splnomocniteľa a splnomocnenca
 • určenie akými činnosťami splnomocniteľ splnomocnenca poveruje (napr. na výkon činností v mene odvádzateľa poistného v súvislosti s odosielaním elektronických dokumentov prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne; prípadne aj na podpísanie dohody o elektronickej komunikácii so Sociálnou poisťovňou; ,...)
 • dátum s podpisom splnomocniteľa, úradne osvedčeným notárom alebo matrikou.

Pri podpisovaní dohody a preberaní Grid karty je potrebné, aby sa fyzická osoba, ktorá koná so Sociálnou poisťovňou, preukázala platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

 

Ako postupovať pri zmene osoby, ktorá zasiela elektronické dokumenty?

V prípade zmeny splnomocnenej osoby, ktorá zasiela elektronické dokumenty, odvádzateľ poistného alebo ním splnomocnená osoba, požiada osobne v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne o:

 • odobratie prístupových práv jednej osoby,
 • pridelenie Grid karty alebo prístupových práv inej osobe.

Podotýkame, že Grid karta je osobné vlastníctvo fyzickej osoby, na ktorú je evidovaná, nie je vlastníctvom odvádzateľa poistného.

 

Kedy bude aktivovaný prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne?

Prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne:

 • s právami pre odvádzateľa poistného bude aktivovaný ihneď po prevzatí GRID karty
 • s právami pre fyzickú osobu (IUP – individuálny účet poistenca) bude aktivovaný najneskôr do 3 dní od prevzatia GRID karty.

 

Ako nahlásiť problémy súvisiace s využívaním elektronických služieb Sociálnej poisťovne?

Problémy s využívaním elektronických služieb Sociálnej poisťovne nahlasujte prostredníctvom „Kontaktného formulára“, ktorý je umiestnený v pravom hornom rohu obrazovky. Uveďte podrobný popis problému s konkrétnymi údajmi a v prípade potreby pripojte word súbor s kópiou obrazovky hlásenia o chybe (kopírovať: Alt+PrintScrn; vložiť: Ctrl+V). Pri problémoch môžete tiež zavolať na tel. č.: 0906 171 737, 02/32471737 Ak odosielaný XML súbor vygenerovaný zo mzdovej agendy hlási chyby, prosím obráťte sa najprv na Vášho dodávateľa SW, zašlite mu Xml súbor a skopírovaný oznam o chybách. Ak Vám dodávateľ nevie poradiť, nahláste problém prostredníctvom Kontaktného formulára a pripojte aj XML súbor.

 

Ako sa prihlásiť do elektronických služieb Sociálnej poisťovne?

Do elektronických služieb sa prihlasuje prostredníctvom webovej stránky Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk:

 • kliknutím na elektronické služby „Mesačný výkaz/Výkaz poistného a príspevkov/Registračný list fyzickej osoby/Saldokonto“
 • zadaním adresy https://esluzby.socpoist.sk/ezuf v internetovom prehliadači.
 • Po zobrazení úvodnej stránky je potrebné zadať jednoznačný 10-znakový kód „Prihlasovacie meno (SSN):“; ide o špecifický reťazec znakov pridelený fyzickej osobe (odvádzateľ poistného alebo ním splnomocnená osoba), ktorý mu vygenerovala a pridelila Sociálna poisťovňa. Po kliknutí na „Prihlásiť“ je potrebné zadať 4-znakový kód z pridelenej Grid karty „Grid XY:“ a kliknúť na „Overiť“. Po úspešnom overení je klient prihlásený v aplikácii a môže si v nasledujúcej obrazovke v časti „Prihlásený používateľ“ zmeniť odvádzateľa poistného:
 • zakliknúť „IČZ“ alebo „Názov“
 • vybrať si odvádzateľa poistného
 • a kliknúť na „Zmeň odvádzateľa“.

Po kliknutí na konkrétnu elektronickú službu v „Dostupné elektronické služby“ sa zobrazí aplikácia.

 

Ako postupovať, ak po zadaní prihlasovacích údajov sa zobrazí oznam „Váš pokus o prihlásenie sa bol neúspešný; Boli zadané nesprávne prihlasovacie údaje“?

Zadali ste nesprávne „Prihlasovacie meno (SSN)“ alebo príslušný kód z Grid karty. Kliknite na „Znovu prihlásiť“ a zadajte správne prihlasovacie údaje. Dávajte pozor, ak ich zadáte 3x chybne, účet sa zablokuje.

 

Systém hlási, že účet je zablokovaný

Ak je Váš účet zablokovaný, zatelefonujte na tel. číslo 0906 171 737 alebo 02/32471737 a pripravte si údaje, ktoré sú potrebné pre odblokovanie Vášho účtu:

 • prihlasovacie meno (SSN),
 • bezpečnostnú otázku a odpoveď.

Bezpečnostná otázka a odpoveď slúži na overenie klienta, je uvedená v protokole o preberaní bezpečnostného predmetu, resp. si ju zadal klient pri registrácii v roku 2008, keď sa menili Grid karty.

 

Zabudol som prihlasovacie meno (SSN)

Zatelefonujte na tel. číslo 0906 171 737 alebo 02/32471737, pripravte si údaje, ktoré sú potrebné pre zistenie Vášho prihlasovacieho mena:

 • číslo Grid-karty,
 • bezpečnostnú otázku a odpoveď.

 

Nie je zobrazené pole na zmenu odvádzateľa poistného

Zväčšite si okno internetového prehliadača na celú obrazovku. Pole na zmenu odvádzateľa poistného sa nachádza v pravej časti obrazovky v časti „Prihlásený používateľ“, ktorú však pri minimalizovanom okne nemusíte vidieť. Používateľské rozhranie aplikácie je navrhnuté na rozlíšenie 1280x1024.

 

V časti „Prihlásený používateľ“ sa zobrazuje názov firmy, pre ktorú už nezasielam elektronické dokumenty

Požiadajte písomne pobočku Sociálnej poisťovne o zrušenie prístupu z Vašej Grid karty k IČZ odvádzateľa poistného, ktorému už nezasielate elektronické dokumenty.

 

Aké sú povinnosti zamestnávateľa - odvádzateľa poistného?

 • prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou do 8 dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do 8 dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca
 • prihlásiť do registra poistencov zamestnanca najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca,
 • odhlásiť zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto činností
 • zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôch. sporenia, ak poistný vzťah nevznikol,
 • oznámiť zmeny v údajoch,
 • oznámiť pobočke prerušenie nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti zamestnanca do 8 dní od tohto prerušenia,
 • oznámiť pobočke začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom do 8 dní od začiatku čerpania a do 8 dni od skončenia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky
 • predkladať pobočke výkaz v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 • poskytovať organizačným zložkám Sociálnej poisťovne súčinnosť pri vykonávaní sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia bezplatne
 • oznámiť pobočke zmenu svojho názvu, sídla a dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca, do 8 dní od tejto zmeny
 • viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu pobočke Sociálnej poisťovne do troch dní od uplatnenia nároku na dôchodkovú dávku, alebo od skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi

 

Čo znamenajú jednotlivé stavy v prehľadoch dokumentov?

V prehľadoch dokumentov je informácia o stavoch akceptovania a spracovania dokumentu. Stav akceptovania - „Akcept“:

 • Prijatý – čaká prvú kontrolu – dokument bol po automatickej vstupnej kontrole uložený bez chýb
 • Prijatý – prebieha kontrola na register – na uloženom dokumente práve prebieha asynchrónna kontrola na register
 • Prijatý – čaká opakovanú kontrolu na register – používateľ inicioval kontrolu na register manuálne
 • Akceptovaný – dokument bol po prebehnutí všetkých kontrol akceptovaný, t.j. neobsahuje chyby, ani chyby registrácie, pričom môže obsahovať varovania
 • Neakceptovaný (chyby registrácie) – dokument bol po asynchrónnej kontrole na register neakceptovaný, t.j. obsahuje chyby registrácie; je potrebné, aby používateľ odstránil, doriešil chyby registrácie, ktoré sú uvedené vo vnútri dokumentu a pri ich riešení prípadne kontaktoval príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne
 • Neakceptovaný – dokument bol na základe kontrol neakceptovaný, t.j. obsahujú kritické chyby
 • Stornovaný – dokument bol zamestnávateľom stornovaný ešte pred jeho odoslaním na ďalšie spracovanie.
  Dokumentu Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) sa týkajú stavy akceptovania – „akceptovaný“, „neakceptovaný“ a „stornovaný“.
  Stav spracovania - „Sprac“:
 • Nespracovaný - pri akceptovanom stave – dokument čaká na odoslanie na spracovanie,
  - pri neakceptovanom stave – dokument obsahuje chyby registrácie alebo kritické chyby, je potrebné ich odstrániť
 • Odoslaný na spracovanie – dokument bol odoslaný na spracovanie uplynutím lehoty 2 hodín po jeho uložení (ak ide o dokument ELDP uplynutím 4 hodín po jeho uložení)
 • Spracovaný – dokument bol bez zásadných chýb spracovaný v cieľovom systéme Sociálnej poisťovne
 • Vrátený – dokument bol stornovaný používateľom
 • Chybný – tento stav sa týka ELDP, ak dokument nebol spracovaný v cieľovom systéme Sociálnej poisťovne, pretože boli identifikované chyby brániace spracovaniu. Tieto je možné pozrieť z detailu daného ELDP príslušným tlačidlom.

Najdôležitejšou informáciou pre zamestnávateľa zo zoznamu odoslaných MV a VP je stav akceptovania. Povinnosťou zamestnávateľa je dosiahnuť, aby mal za každé obdobie, v ktorom je registrovaný ako odvádzateľ poistného, riadny alebo opravný výkaz v stave „akceptovaný“.Stav spracovania má pre zamestnávateľa informatívny charakter.

Vo vzťahu k ELDP je povinnosťou zamestnávateľa dosiahnuť, aby riadny alebo opravný ELDP bol v stave akceptovania „akceptovaný“ a v stave spracovania „spracovaný“.

 

Ako sa dá skontrolovať či bol dokument odoslaný a akceptovaný?

Všetky Vaše odoslané a uložené dokumenty si môžete prezerať v prehľadoch:

 • Prehľad - Mesačný výkaz
 • Prehľad - Výkaz poistného a príspevkov
 • Prehľad - Registračný list fyzickej osoby.
 • Prehľad - Evidenčný list dôchodkového poistenia.

Ak sú dokumenty akceptované, systém ich po 2 hod. odošle na nočné spracovanie do registra Sociálnej poisťovne, kde je dokument spracovaný do cca 24 hod.
Pokiaľ ide o ELDP, systém dokument odošle po 4 hod. od prijatia na spracovanie do ďalších systémov Sociálnej poisťovne, kde je dokument podrobený ďalším kontrolám. Korektná kontrola ELDP v ďalších systémoch Sociálnej poisťovne môže nastať až po spracovaní mesačných výkazov a výkazov poistného a príspevkov za všetky obdobia uvedené v ELDP, preto celkový čas spracovania ELDP závisí aj od toho, kedy boli podané a spracované príslušné mesačné výkazy a výkazy poistného a príspevkov.

 

Ako odoslať dokumenty v Xml formáte?

 • kliknite na „Odoslanie XML súboru“
 • kliknite na „Prehľadávať“, vyhľadajte Váš Xml súbor, označte ho a kliknite na „Otvoriť“,
 • ak je Xml súbor pripojený, kliknite na „Odoslať“, spustí sa kontrola dokumentu
 • ak súbor neobsahuje kritické chyby, kliknite na „Uložiť formulár“
 • v prípade zvoleného typu autorizácie GRID kartou je používateľ vyzvaný na zadanie kódu z GRID karty, ak je tento správny, súbor bude uložený
 • skontrolujte odoslaný a uložený dokument v prehľadoch:
 • Prehľad - Mesačný výkaz
 • Prehľad - Výkaz poistného a príspevkov
 • Prehľad – Registračný list fyzickej osoby.
 • Prehľad – Evidenčný list dôchodkového poistenia.

 

Ako stornovať dokument?

Akýkoľvek podaný dokument sa dá stornovať len vtedy, ak sa nachádza v „Prehľad – Registračný list fyzickej osoby / Prehľad - Mesačný výkaz / Prehľad - Výkaz poistného a príspevkov“ / Prehľad – Evidenčný list dôchodkového poistenia“ a ak je dokument v stave akceptovania „Neakceptovaný“ alebo v stave spracovania „Nespracovaný“. V prehľadoch otvorte dokument, ktorý chcete stornovať, a vľavo hore tesne nad dokumentom v prvom riadku kliknite na tlačidlo „Stornovať dokument“, systém si vypýta kód z Grid karty, po správnom zadaní údajov z Grid karty stornuje dokument. Stav dokumentu si skontrolujte v prehľadoch, stav sa zmení na „Stornovaný“ a „Vrátený“.

 

Ako v manuálnom vstupe vytvoriť mesačný výkaz ako nový?

Kliknite na „Manuálny vstup - Mesačný výkaz“:

 • zadajte „Obdobie“ - mesiac a rok
 • kliknite na „Pokračovať“
 • kliknite na „Nový“
 • skontrolujte obdobie a typ výkazu
 • kliknite na „Príloha“, vyplňte údaje, po vyplnení strany kliknite na „Nová“
 • po vyplnení všetkých údajov kliknite na „Späť na hlavný dokument“
 • kliknite na „Prepočítať sumárnu stranu“
 • ak sú sumy v poriadku kliknite na „Uložiť formulár“
 • ak „Zoznam chýb“ obsahuje „Chyby mesačného výkazu“ (Chyby sú členené na „Chyby“ a „Varovania“; Chyby je potrebné odstrániť, aby bol dokument zaslaný na spracovanie; Varovania slúžia na upozornenie, nespôsobia neodoslanie dokumentu na spracovanie), kliknite na „Opraviť“, opravte údaje a kliknite na „Uložiť formulár“
 • ak „Zoznam chýb“ neobsahuje „Chyby mesačného výkazu“ kliknite na „Potvrdiť“, systém si vypýta údaje z Grid karty, po zadaní údajov systém oznámi, že dokument bol odoslaný, kliknite na OK a mesačný výkaz skontrolujte v „Prehľad - Mesačný výkaz“.

 

Ako v manuálnom vstupe opraviť existujúci mesačný výkaz?

Kliknite na „Manuálny vstup - Mesačný výkaz“:

 • zadajte „Obdobie“ mesiac a rok
 • kliknite na „Pokračovať“
 • kliknite na číslo dokumentu, ktorý budete opravovať, otvorí sa prvá sumárna strana
 • skontrolujte obdobie a typ výkazu
 • kliknite na „Príloha“
 • v predposlednom riadku kliknite na krúžok pred „Por.číslo“ alebo „Rodné číslo“
 • v „Hľadať text“ zadajte Por. číslo alebo RČ, ktoré budete opravovať a kliknite na „Hľadať“
 • vysvieti Vám hľadaný prípad, opravte nesprávny údaj (zopakujte postup, ak je to potrebné)
 • RČ, ktoré nemajú poistný vzťah vymažte, kliknutím na „X“ (Zmazať riadok)
 • RČ, pre ktoré vznikol nový poistný vzťah doplňte, kliknite na „Posledná“, za posledne uvedené RČ doplňte nové RČ
 • po oprave kliknite na „Späť na hlavný dokument“
 • ak ste menili sumy kliknite na „Prepočítať sumárnu stranu“
 • ak sú sumy v poriadku kliknite na „Uložiť formulár“
 • ak „Zoznam chýb“ obsahuje „Chyby mesačného výkazu“ (Chyby sú členené na „Chyby“ a „Varovania“; Chyby je potrebné odstrániť, aby bol dokument zaslaný na spracovanie. Varovania slúžia na upozornenie, nespôsobia neodoslanie dokumentu na spracovanie), kliknite na „Opraviť“, opravte údaje a kliknite na „Uložiť formulár“
 • ak „Zoznam chýb“ neobsahuje „Chyby mesačného výkazu“ kliknite na „Potvrdiť“, systém si vypýta údaje z Grid karty, po zadaní údajov systém oznámi, že dokument bol odoslaný, kliknite na OK a mesačný výkaz skontrolujte v „Prehľad - Mesačný výkaz“.

 

Ako v manuálnom vstupe vytvoriť mesačný výkaz z predchádzajúceho mesiaca?

Kliknite na „Manuálny vstup - Mesačný výkaz“:

 • zadajte „Obdobie“ mesiac a rok
 • kliknite na „Pokračovať“
 • kliknite na číslo dokumentu, ktorý budete opravovať alebo z ktorého budete vytvárať MV, otvorí sa prvá strana
 • skontrolujte obdobie a typ výkazu
 • kliknite na „Príloha“
 • opravte sumy u RČ, pre ktoré sa zmenilo VZ
 • RČ, ktoré nemajú poistný vzťah v danom mesiaci vymažte
 • RČ, pre ktoré vznikol nový poistný vzťah doplňte za posledne uvedené RČ
 • po oprave kliknite na „Späť na hlavný dokument“
 • ak ste menili sumy kliknite na „Prepočítať sumárnu stranu“
 • ak „Zoznam chýb“ obsahuje „Chyby mesačného výkazu“ (Chyby sú členené na „Chyby“ a „Varovania“; Chyby je potrebné odstrániť, aby bol dokument zaslaný na spracovanie. Varovania slúžia na upozornenie, nespôsobia neodoslanie dokumentu na spracovanie), kliknite na „Opraviť“, opravte údaje a kliknite na „Uložiť formulár“
 • ak „Zoznam chýb“ neobsahuje „Chyby mesačného výkazu“ kliknite na „Potvrdiť“, systém si vypýta údaje z Grid karty, po zadaní údajov systém oznámi, že dokument bol odoslaný, kliknite na OK a mesačný výkaz skontrolujte v „Prehľad - Mesačný výkaz“.

 

Ako odstrániť chyby registrácie v mesačnom výkaze?

Ak je mesačný výkaz neakceptovaný z dôvodu výskytu chýb registrácie kliknete postupne na „Prehľad - Mesačný výkaz/Číslo dokumentu neakceptovaného mesačného výkazu/Chyby registrácie“ a potom na konkrétne rodné číslo, kde získate prehľad ako je RČ zaevidované v registri SP a ako je uvedené v odosielanom MV:

 • ak v zozname poistných vzťahov RČ nie sú uvedené Vami nahlásené poistné vzťahy (podľa príslušného RLFO Prihláška resp. Odhláška), obráťte sa na register Vašej pobočky a zistite prečo nie sú RLFO spracované
 • ak v zozname poistných vzťahov RČ nie sú uvedené poistné vzťahy z dôvodu, že ste ich nenahlásili cez RLFO, môžete zaslať RLFO „Prihláška“ alebo „Odhláška“ elektronicky (s uvedením dátumov väčších ako1.1.2004)
 • ak v zozname poistných vzťahov RČ je uvedený poistný vzťah, ktorý ale v skutočnosti neexistuje, zašlite RLFO „Zrušenie prihlásenia“, ak pracovný pomer nevznikol (zamestnanec nenastúpil do zamestnania), prípadne kontaktujte príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Ak ste zaslali RLFO, ktoré opravia chyby registrácie a nie je potrebné opraviť MV, spustite kontrolu na register. Kontrola prebehne po 48 hod. počas ktorých sa zaslané RLFO spracujú v registri SP. Ak musíte opraviť MV, stornujte MV, opravte ho a odošlite znovu, automaticky sa vykoná kontrola na register.

 

Ako vytvoriť RLFO „Prihláška“ v manuálnom vstupe?

Kliknite na „Manuálny vstup – Registračný list fyzickej osoby“:

 • skontrolujte či je vybratá „Prihláška“ vo „Vytvorenie prázdneho reg. listu zamestnanca“ a kliknite na "Vytvoriť nový"
 • zadajte údaje
 • kliknite na „Uložiť formulár“
 • ak „Zoznam chýb“ obsahuje „Chyby registračného listu FO“ (Chyby sú členené na „Chyby“ a „Varovania“; Chyby je potrebné odstrániť, aby bol dokument zaslaný na spracovanie; Varovania slúžia na upozornenie, nespôsobia neodoslanie dokumentu na spracovanie), kliknite na „Opraviť“, opravte chybné údaje a kliknite na „Uložiť formulár“
 • ak „Zoznam chýb“ neobsahuje „Chyby registračného listu FO“ kliknite na „Potvrdiť“, systém si vypýta údaje z Grid karty
 • po zadaní údajov systém oznámi, že dokument bol odoslaný, kliknite na OK a zaslaný RLFO skontrolujte v „Prehľad – Registračný list fyzickej osoby“.

 

Ako zrušiť RLFO „Prihláška“, ak zamestnanec nenastúpil do zamestnania?

Ak je RLFO „Prihláška“ v stave odoslaný na spracovanie, už ho nie je možné stornovať, je potrebné zaslať cez manuálny vstup RLFO „Zrušenie prihlásenia“. Kliknite na „Manuálny vstup – Registračný list fyzickej osoby“:

 • zadajte rodné číslo, kliknite na „Hľadať“, systém Vám ponúkne poistné vzťahy zamestnanca
 • kliknite v zozname do krúžku pri poistnom vzťahu, ktorý chcete zrušiť
 • vyberte pri „Prihláška“ na roletke „Zrušenie prihlásenia“
 • kliknite na „Vytvoriť k poistnému vzťahu“, systém vytvorí RL „Zrušenie prihlásenia“
 • v oddiely 10 doplňte „Dátum zrušenia prihlásenia“ (taký istý ako „Dátum vzniku poistenia“)
 • kliknite na „Uložiť formulár“
 • ak „Zoznam chýb“ obsahuje „Chyby registračného listu FO“ (Chyby sú členené na „Chyby“ a „Varovania“; Chyby je potrebné odstrániť, aby bol dokument zaslaný na spracovanie; Varovania slúžia na upozornenie, nespôsobia neodoslanie dokumentu na spracovanie), kliknite na „Opraviť“, opravte chybné údaje a kliknite na „Uložiť formulár“
 • ak „Zoznam chýb“ neobsahuje „Chyby registračného listu FO“ kliknite na „Potvrdiť“, systém si vypýta údaje z Grid karty
 • po zadaní údajov systém oznámi, že dokument bol odoslaný, kliknite na OK a zaslaný RLFO skontrolujte v „Prehľad – Registračný list fyzickej osoby“.

 

Ako nahlásiť materskú dovolenku (MD)?

Pre začiatok MD treba vyplniť RLFO „Zmena“ (jeden dokument), nasledovne:

 • oddiel 9 - „Dátum začiatku MD“
 • oddiel 11 - „Dátum vzniku zmeny“, ktorý musí byť rovnaký ako „Dátum začiatku MD“

Pre skončenie MD treba vyplniť RLFO „Zmena“ (jeden dokument), nasledovne:

 • oddiel 9 - „Dátum skončenia MD“
 • oddiel 11 - „Dátum vzniku zmeny“, ktorý musí byť rovnaký ako „Dátum skončenia MD“

Pre začiatok MD aj skončenie MD treba vyplniť RLFO „Zmena“ (jeden dokument), nasledovne:

 • oddiel 9 - „Dátum začiatku MD “ a „Dátum skončenia MD “
 • oddiel 11 - „Dátum vzniku zmeny“, ktorý musí byť rovnaký ako „Dátum začiatku MD “

Ak zamestnanec ukončí prac. pomer a MD trvá, zamestnávateľ musí oznámiť SP cez RLFO „Zmena“ skončenie MD z dôvodu, že u zamestnávateľa je skončené vylúčenie z povinnosti platiť poistné.

 

Ako nahlásiť rodičovskú dovolenku (RD)?

Pre začiatok RD treba vyplniť RLFO „Zmena“ a RLFO „Prerušenie“ (dva dokumenty), nasledovne:

 • na prvom dokumente RLFO „Zmena“:
 • oddiel 9 - „Dátum začiatku RD“
 • oddiel 11 - „Dátum vzniku zmeny“, ktorý musí byť rovnaký ako „Dátum začiatku RD“
 • na druhom dokumente RLFO „Prerušenie“:
 • oddiel 9 - „Dátum vzniku prerušenia“ a „Dôvod prerušenia“ - „6“

Pre koniec RD treba vyplniť RLFO „Zmena“ a RLFO „Prerušenie“ (dva dokumenty), nasledovne:

 • na prvom dokumente RLFO „Zmena“:
 • oddiel 9 - „Dátum skončenia RD“
 • oddiel 11 - „Dátum vzniku zmeny“, ktorý musí byť rovnaký ako „Dátum skončenia RD“
 • na druhom dokumente RLFO „Prerušenie“:
 • oddiel 9 - „Dátum vzniku prerušenia“ „Dôvod prerušenia“ - „6“ a „Dátum zániku prerušenia“.

 

Ako prihlásiť cudzieho štátneho príslušníka prvýkrát do registra Sociálnej poisťovne?

Registračný list fyzickej osoby „Prihláška“ za zamestnanca cudzieho štátneho príslušníka:

 • nie je možné zasielať elektronicky, ak v čase registrácie nemá pridelené rodné číslo
 • je potrebné predložiť na tlačive pobočke a tá podľa dátumu narodenia a pohlavia vygeneruje evidenčné číslo cudzinca „EČC“, ktoré nahrádza rodné číslo pri identifikácii zamestnanca cudzinca v SP; pobočka prihlášku spracuje v registri SP; zamestnávateľ ďalšie RLFO za cudzieho štátneho príslušníka zasiela už elektronicky.

 

Ako vyhotoviť ELDP za viac pracovných vzťahov/dohôd?

Za každý pracovný vzťah (vrátane dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) je potrebné vyhotoviť elektronický ELDP osobitne.

 

Ako uviesť obdobie čerpania rodičovskej dovolenky (RD) v ELDP?

Obdobie čerpania RD je v ELDP potrebné uviesť podľa nasledovných zásad:

 • znak RD sa nevypisuje po roku 2005, z dôvodu, že čerpanie rodičovskej dovolenky už po 30. júni 2005 nie je obdobím dôchodkového poistenia,
 • ak ide o zamestnankyňu narodenú pred 1. januárom 1985, obdobie rodičovskej dovolenky je potrebné uviesť v rubrike „Kal. dni vylúč. dôb“ nasledovne – za obdobie po 30. júni 2005 sa neuvedie znak poistenia a ani sa neuvedú dátumy „od“ a „do“; vyplní sa len počet „Kal. dni vylúč. dôb“ a ako vymeriavací základ sa uvedú nuly.

Príklad na vyplnenie ELDP:
Vznik pracovného pomeru: 1.1.2004, zánik pracovného pomeru: 21.5.2007
Materská dovolenka trvala od 12. februára 2004 do 25. augusta 2004 a rodičovská dovolenka trvala od 26. augusta 2004 do 15. januára 2007, vyplnenie ELDP bude v príslušných rubrikách oddielu II. vyzerať nasledovne:

 

Ako uviesť vymeriavací základ pri prerušení obdobia dôchodkového poistenia?

Ak sa podáva elektronický ELDP, je potrebné v každom riadku kalendárneho roka, v ktorom bolo obdobie dôchodkového poistenia prerušené, uviesť pomernú časť vymeriavacieho základu zodpovedajúcu obdobiu dôchodkového poistenia v danom riadku. V elektronickom ELDP z dôvodu vykonávania kontrol údajov uvedených v ELDP nie je možné pri prerušení obdobia dôchodkového poistenia uvádzať vymeriavací základ jednou sumou za celý kalendárny rok.

 

Ako uviesť pomerné časti sumy dosiahnutého vymeriavacieho základu pri rozdelení obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacieho základu do dvoch riadkov?

Príklad na vyplnenie ELDP:

Zamestnanec dovŕšil dôchodkový vek 15. júna 2015, o starobný dôchodok nepožiada, a naďalej vykonáva zárobkovú činnosť do 31. decembra 2015. Jeho úhrnný vymeriavací základ za rok je 9 630,50 EUR mesačne. Spolu s príslušným obdobím sa v prvom riadku roku 2015 uvedie vymeriavací základ dosiahnutý do dovŕšenia dôchodkového veku a v druhom riadku vymeriavací základ dosiahnutý odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku:

 

Na účely výpočtu pomernej časti vymeriavacieho základu pri jeho rozdelení do dvoch riadkov (napr. pri dovŕšení dôchodkového veku zamestnanca) je potrebné použiť matematické zaokrúhľovanie. Súčet vymeriavacích základov uvedených v prvom a druhom riadku daného kalendárneho roka musí dať presnú sumu ročného (v rámci mesiaca mesačného) vymeriavacieho základu, z ktorého bolo zaplatené poistné na dôchodkové, resp. starobné poistenie, čo by pri zaokrúhľovaní čiastkových súm nebolo vo väčšine prípadov reálne. V takomto prípade nejde o zaokrúhľovanie na potrebu určenia pomernej časti vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ale len o rozdelenie už určeného vymeriavacieho základu.

V uvedenom príklade je potrebné rozdeliť vymeriavací základ za mesiac jún 2015. Pri výpočte pomernej časti a následnom zápise údajov do evidenčného listu sa bude postupovať nasledovného príkladu:
Mesiace január až máj 2015 príjem – 3 621,10 EUR.
Mesiac jún 2015 príjem – 895,15 EUR.
Mesiace júl až december 2015 príjem – 5 114,25 EUR.

Rozdelenie mesiaca jún 2015:
Od 1. do 14. júna 2015 – 417,74 eur (895,15 : 30 x 14 = 417,74 po matematickom zaokrúhlení),
od 15. do 30. júna 2015 – 477,41 eur (895,15 : 30 x 16 = 477,41 po matematickom zaokrúhlení).
Vymeriavací základ za mesiac jún: 895,15 (417,74 + 477,41), t. j. súčet jednotlivých súm je presná suma vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac, v ktorom bol dosiahnutý dôchodkový vek.
Vymeriavací základ do veku: 4 038,84 (3 621,10 + 417,74).
Vymeriavací základ po veku: 5 591,66 (5 114,25 + 477,41).
Vymeriavací základ spolu: 9 630,50 (4 038,84 + 5 591,76), t. j. súčet jednotlivých súm je presná suma vymeriavacieho základu, z ktorého bolo odvedené poistné za kalendárny rok.

Ak v ojedinelých prípadoch napriek použitiu matematického zaokrúhlenia pomerných častí vymeriavacieho základu pri dovŕšení dôchodkového veku zamestnanca nebude súčet týchto pomerných častí rovný mesačnému vymeriavaciemu základu, za obdobie od dovŕšenia dôchodkového veku (druhý riadok) sa upraví suma pomernej časti vymeriavacieho základu príslušného mesiaca tak, aby úhrnné sumy pomerných časti vymeriavacieho základu boli rovné sume mesačného vymeriavacieho základu.

 

Kedy používať text „trvá“ namiesto dátumu zániku pracovného vzťahu?

Ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok počas trvania pracovného pomeru/iného pracovného vzťahu, je potrebné zaslať ELDP a vyznačiť neukončenie tohto pracovného pomeru/iného pracovného vzťahu zakliknutím políčka „trvá“.

 

Ako uviesť dátum vzniku pracovného pomeru pred rokom 2004 v ELDP v manuálnom vstupe?

Elektronicky je možné podať aj ELDP s dátumom vzniku pracovného pomeru pred rokom 2004. V takomto prípade je pri manuálnom vyhotovovaní elektronického ELDP potrebné uvádzať dátum vzniku a zániku právneho vzťahu s bodkami medzi dňami a mesiacmi a medzi mesiacmi a rokmi napríklad nasledovne: „01.12.1996“. Tento postup zadávania dátumu vzniku a zániku pracovného pomeru je potrebné použiť aj pre uvádzanie dátumov po 31. decembri 2003 v manuálnom vyhotovovaní eELDP.