Mobilná aplikácia Sociálnej poisťovne

Mobilná aplikácia Sociálnej poisťovne pre predbežnú registráciu zamestnanca – prihlásenie a odhlásenie z registrácie

 

Na účely včasného splnenia oznamovacej povinnosti zamestnávateľa (prihlásiť a odhlásiť zamestnanca) na sociálne poistenie v Sociálnej poisťovni (SP) existuje zákonná možnosť vykonať tieto úkony predbežnou formou. Technologicky pokročilejšiu možnosť predbežnej registrácie prináša použitie mobilnej aplikácie. Upozorňujeme zamestnávateľov, že ide o doplnkovú možnosť, popri existujúcich spôsoboch zasielania predbežného prihlásenia alebo odhlásenia zamestnanca prostredníctvom SMS, MAIL alebo FAX a stále je nutné do troch (3) dní potvrdiť prihlásenie alebo odhlásenie zamestnanca zaslaním originálu tlačiva „Registračný list fyzickej osoby“ (RLFO).

Mobilná aplikácia (MA) zabezpečí rýchly a efektívny spôsob posielania štruktúrovaných dát pre predbežné prihlásenie aj odhlásenie zamestnanca. Takto štruktúrované dáta umožnia SP automatizovanými prostriedkami spojiť údaje z predbežnej registrácie s príslušným RLFO a na účely kontroly nelegálnej práce, vykonávanej inšpektorátmi práce, deklarovať ako rozhodujúci čas pre prihlásenie (resp. odhlásenie) zamestnanca, čas predbežného prihlásenia. Aplikácia automaticky overí používateľa voči systému na základe jeho telefónneho čísla, variabilného symbolu (VS) tj. identifikačného čísla zamestnávateľa (IČZ) a PIN kódu prideleného SP nastaveného pri prvej inicializácii služby za daného zamestnávateľa.

Prvým krokom je potrebné zabezpečiť definovanie telefónnych čísel, z ktorých bude možné predbežne registrovať zamestnancov pre zvolený variabilný symbol (VS - IČZ).

 

Na stránkach Systému elektronických služieb (SES) SP pribudla nová služba pre evidenciu telefónnych čísel na predbežnú registráciu prostredníctvom mobilnej aplikácie. Po prihlásení sa používateľa do SES SP (s oprávnením na odosielanie RLFO za daného zamestnávateľa) môže vykonať registráciu cez webový formulár. Registrovať môže viac ako jedno telefónne číslo k jednému VS - IČZ . Pre potreby napojenia na ostatné systémy (napr.: SMS kampaň / dlžníci), je dôležité označiť jedno telefónne číslo, ako primárne. Ak nebude označené žiadne zo zadaných telefónnych čísel, systém upozorní používateľa, aby označil jedno z telefónnych čísel, ako primárne. Systém nedovolí označiť viac, ako jedno telefónne číslo za primárne. Primárne telefónne číslo je následne distribuované systémom SP ako telefonický kontakt zamestnávateľa.

Po vyplnení údajov je potrebné stlačiť tlačidlo „Generovať PIN“. PIN sa vygeneruje, iba pre vyplnené „riadky (telefónne čísla)“. Po uložení a vygenerovaní PIN kódov systém SP pošle SMS správy na zaevidované telefónne čísla informáciu o možností používania mobilnej aplikácie, za účelom predbežnej registrácie zamestnancov s vygenerovaným PIN kódom. Kvôli bezpečnosti tento PIN kód pri zadávaní nie je viditeľný.

MA je vytvorená pre 2 najpoužívanejšie mobilné platformy Android (verzia 4.0 a vyššie) a iOS. Používateľ si môže stiahnuť MA z dostupných zdrojov (Google play, iStore). MA je voľne dostupná a je možné ju používať bez obmedzenia. Stiahnuť sa dá iba z územia Slovenskej republiky.

Po nainštalovaní je systémom registrované používateľove telefónne číslo pre daný VS - IČZ. To zabezpečí identifikáciu a spárovanie MA zo systémom SP.

Pre registráciu sú potrebné nasledovné údaje:

Po zaregistrovaní zadaný PIN stráca platnosť, to znamená, že jeden PIN môže byť použitý iba raz.

Ak používateľ má oprávnenia na registrovanie zamestnancov pre viaceré spoločnosti je potrebné k danému telefónnemu číslu registrovať viaceré VS - IČZ.

Prideľovať VS - IČZ a generovať PIN kód môže výlučne iba používateľ SES SP, ktorý má pridelené prístupové právo pre prácu s RLFO.

 

Registrácia zamestnanca

Po stlačení tlačidla “Registrovať” sa údaje v MA odošlú a zobrazí sa informácia o úspešnom alebo neúspešnom odoslaní údajov s upozornením pre zaslanie originálu RLFO. Následne bude mať používateľ možnosť pokračovať ďalej alebo ukončiť aplikáciu.

MA umožňuje používateľom zobraziť základné informácie o podaných predbežných registráciách (prihláškach alebo odhláškach) za posledný realizovaný deň pre zvolené VS- IČZ.

Ukončenie využívania Aplikácie

Používateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť využívanie Aplikácie a to odinštalovaním Aplikácie zo svojho mobilného telefónu. Týmto sa automaticky deaktivujú prístupové údaje. Používateľ je rovnako oprávnený Aplikáciu kedykoľvek po jej deaktivácií, opätovne nainštalovať.

Pre opätovnú inštaláciu je nutné vyžiadať nové prístupové údaje (PIN kód).