Modul Základných zúčtovacích dokladov (ZZD)

Používateľská príručka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument:           Pouz_prir_SES_ZZD_v7.0.doc

Verzia:                 v7.0

Počet strán:         21

 

 

 

 

 

 

 

Obsah


1. Základné informácie...................................................................................... 3

1.1 Rozsah funkcionality........................................................................................ 3

1.2 Internetový prehliadač..................................................................................... 3

2. Stavy spracovania ZZD a ZV........................................................................... 4

3. Základná obrazovka....................................................................................... 6

4. Prehľad základných zúčtovacích dokladov..................................................... 8

4.1 Zoznam ZZD.................................................................................................. 8

4.2 Detail ZZD...................................................................................................... 9

5. Prehľad uhradených výkonov a prehľad stavu spracovania výkonov........... 12

5.1 Prehľad uhradených ZV.................................................................................. 12

5.2 Potvrdenie o úhrade za obdobie...................................................................... 13

5.3 Prehľad stavu spracovania ZV.......................................................................... 14

6. XML import a manuálny vstup ZZD.............................................................. 17

6.1 Manuálny vstup ZZD (webový formulár)........................................................... 17

6.2 Odoslanie XML súboru ZZD............................................................................ 19

7. Prijatie súboru so stavmi spracovania ZV.................................................... 21


 

1.         Základné informácie

1.1     Rozsah funkcionality

Modul ZZD informačného systému SES poskytuje externým používateľom funkcionality pre elektronickú komunikáciu voči Sociálnej poisťovni v rámci agendy spracovania základných zúčtovacích dokladov a úhrad zdravotných výkonov na účely sociálneho poistenia. 

Používatelia majú k dispozícii nasledovné hlavné funkcionality:

·       Prehľad podaných ZZD

·       Manuálny vstup pre podávanie ZZD

·       XML import ZZD

·       Prijatie XML o stavoch zdravotných výkonov (ZV)

·       Prehľad uhradených zdravotných výkonov (ZV)

·       Prehľad stavu spracovania zdravotných výkonov (ZV)

 

1.2     Internetový prehliadač

EZU nevyžaduje samostatnú inštaláciu u koncového používateľa. Správna funkcionalita je v plnom rozsahu podporovaná pri použití nasledovných typov a verzií prehliadačov:

·       Internet Explorer od verzie 9.x a vyššie s inštalovanými všetkými opravnými patchmi poskytovanými zo strany Microsoft pre Internet Explorer a OS Windows;

·       Mozilla Firefox od verzie 10.x vyššie;

·       Google Chrome od verzie 18.x a vyššie.

 

2.         Stavy spracovania ZZD a ZV

Za každé obdobie predstavujúce 1 mesiac je možné podať viac ZZD obsahujúcich jednotlivé ZV, ktorých počet môže byť ľubovoľný. Jednotlivé ZZD sú v rámci obdobia rozlíšené atribútom Číslo dávky, ktoré sa zvyšuje o 1 pre každý ďalší ZZD v danom období – atribút je zobrazený v prehľade aj v detaile ZZD.

Prijatý ZZD, a v ňom evidované jednotlivé zdravotné výkony (ZV), prechádzajú po prijatí spracovaním. Počas spracovania nadobúdajú príslušné stavy.

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené stavy ZZD:

 

 

Dokument ZZD nadobúda po vložení manuálnym vstupom alebo XML importom stav „Prijatý“ v prípade, ak validáciami neboli identifikované chyby. Ak boli identifikované chyby, dokument po vložení manuálnym vstupom nadobúda stav „Chybný“, a používateľ musí jednotlivé chyby odstrániť. Po opravní chýb nadobúda dokument ZZD stav „Prijatý“, v ktorom zotrváva nasledujúce 2 hodiny po prijatí, počas ktorých ho môže používateľ ešte stornovať a vložiť iný ZZD za dané obdobie. Po uplynutí uvedeného času je dokumentu nastavený stav „Odoslaný na spracovanie“ a je prenesený na spracovanie.

V rámci ZZD nadobúdajú jednotlivé ZV stavy podľa nasledujúceho obrázku:

 

 

Po odoslaní ZZD na spracovanie je každému ZV, ktorý je súčasťou hlavného dokumentu, nastavený úvodný stav „Spracovávaný“. Tento stav ZV teda zodpovedá stavu ZZD „Odoslaný na spracovanie“.

Všetky ďalšie stavy ZV sú finálne, aktualizované po ukončení ich spracovania:

1.    „Uhradený“ – ZV bol odoslaný na úhradu. Dátum úhrady a uhradená suma sa zobrazí pri danom ZV.

2.    „Nevalidný“  - Na ZV bola pri spracovaní identifikovaná chyba. Kód a popis chyby sa zobrazí pri danom ZV. Nevalidný ZV je možné opätovne zadať v rámci ZZD za nasledujúce obdobie.

3.         Základná obrazovka

Funkcionality sú z pohľadu používateľa štruktúrované do menu v hornej časti obrazovky. Prihlasovacie meno prihláseného používateľa je zobrazené v hornej časti pod položkou PZS (IČZ), a subjekt ku ktorému je používateľ prihlásený pod položkou PZS (IČO).

V hornej časti obrazovky má používateľ tiež k dispozícii tlačidlá pre odhlásenie zo systému a zmenu subjektu, príp. služby (ak sú k autentifikačnému predmetu priradené aj iné služby ako ZZD).

Voľbou položky menu si používateľ vyberá príslušnú skupinu funkcionalít. Tieto sú podrobne popísané v nasledujúcich kapitolách.

1.    Ak si chce používateľ prezrieť podané ZZD, ich stavy alebo stavy jednotlivých ZV v rámci ZDD, prípadne stornovať vybraný ZZD, zvolí si z menu Prehľad – Základných zúčtovacích dokladov -> kapitola 4.

2.    Ak si chce používateľ pozrieť sumarizované prehľady uhradených ZV, resp. stavy spracovania jednotlivých ZV, zvolí si z menu položku Prehľad uhradených výkonov, alebo Prehľad stavu spracovania výkonov -> kapitola 5.

3.    Ak si chce používateľ vytlačiť potvrdenie o úhrade ZV,  zvolí si z menu položku Prehľad uhradených výkonov -> kapitola 5.

4.    Ak chce používateľ zadať nový ZZD a má k dispozícii XML súbor vygenerovaný jeho informačným systémom, zvolí si z menu položku Odoslanie XML súboru -> kapitola 6.

5.    Ak chce používateľ zadať nový ZZD manuálne, vyplnením webového formulára, zvolí si z menu položku Manuálny vstup – Základných zúčtovacích dokladov -> kapitola 6.

6.    Ak chce používateľ opraviť chyby v existujúcom ZZD manuálne, editáciou webového formulára, zvolí si z menu položku Manuálny vstup – Základných zúčtovacích dokladov -> kapitola 6.

7.    Ak si chce používateľ vygenerovať XML/CSV súbor so stavom spracovania jednotlivých ZV za dané obdobie, ktorý použije na import do svojho informačného systému, zvolí si z menu položku Prijatie súboru -> kapitola 7.

 

 

4.         Prehľad základných zúčtovacích dokladov

4.1     Zoznam ZZD

Po zvolení príslušnej položky z menu sa zobrazí nasledujúca obrazovka, na ktorej sú zobrazené všetky podané ZZD. Pri každom ZZD je zobrazené jeho číslo, číslo dávky (zvyšuje sa ak je v jednom období podaných viac ako jeden dokument ZZD), obdobie, typ, vstup, stav a vlastník (E = vytvorený externým používateľom, I = vytvorený interným používateľom tj. zamestnancom Sociálnej poisťovne).

Číslo dokumentu je jedinečné registratúrne číslo daného ZZD. Identifikačné číslo slúži súčasne ako linka, ktorou sa používateľ dostane do detailu vybraného ZZD.

Na nasledujúcom obrázku sú znázornené všetky akcie ktoré môže používateľ vykonávať s dokumentom ZZD. Horná časť schémy obsahuje akcie vykonateľné z prehľadu ZZD, ktoré sa už v systéme nachádzajú. Spodná časť schémy vyjadruje vytvorenie nového ZZD v systéme, a to manuálnym vložením alebo XML import, podrobnejšie viď. kapitola 6.

 

4.2     Detail ZZD

Po kliknutí na identifikačného číslo konkrétneho ZZD zo zoznamu sa na obrazovke zobrazí jeho detail. Detail obsahuje podrobný rozpis jednotlivých ZV.

 

V hornej časti obrazovky s podrobným rozpisom sa nachádzajú ovládacie prvky detailu, ktoré umožňujú:

·         Filtrovanie ZV v rámci ZZD – vyhovujúce riadky ZV sú zvýraznené modrou farbou;

·         Vrátenie späť na prehľad ZZD – tlačidlo Späť;

·         Exportovanie ZZD do formátu PDF – tlačidlo PDF;

·         Zobrazenie sumarizovaných chýb za celé ZZD – tlačidlo Zobraziť chyby;

·         Stornovanie ZZD – tlačidlo Stornovať dokument (Upozornenie: Stornovanie je povolené dovtedy kým ZZD nenadobudne stav „Odoslaný na spracovanie“. Pre stornovanie sa vyžaduje zadanie kódu z GRID karty.);

·         Vytlačenie ZZD – tlačidlo Tlač.

 

V prvom oddiele rozpisu „Identifikácia PZS“, sú celkové počty jednotlivých uhradených, spracovávaných a nevalidných ZV v rámci daného ZZD. Vzhľad a obsah riadkov v oddiele „Zoznam zdravotných výkonov“ zodpovedá stavu v ktorom sa dokument práve nachádza.

 

Nasledujúci obrázok predstavuje prípad keď ZZD ešte nebol odoslaný na spracovanie. Jednotlivé ZV sú farebne rozlíšené. Žlto označené riadky ZV sú bez chýb. Červeno označené riadky ZV obsahujú chyby, ktoré bránia odoslaniu ZZD. Chybné riadky je potrebné opraviť manuálnym vstupom -> kapitola 6.1. Tlačidlom Chyby používateľ zobrazí textový popis chýb na príslušnom riadku ZV.

 

 

 

 

Nasledujúci obrázok predstavuje prípad keď už ZZD bol odoslaný na spracovanie, a niektoré ZV v rámci tohto dokumentu boli spracované.

 

 

Jednotlivé ZV sú farebne rozlíšené. Zeleno označené riadky ZV boli uhradené. Červeno označené riadky ZV obsahujú chyby. ZV v procese spracovania, ktoré sú zatiaľ bez výsledku, sú odlíšené žltou farbou riadku. Používateľ musí počkať na dokončenie ich spracovania a aktualizáciu stavu. Pri nevalidných ZV je zobrazená príčina.

5.         Prehľad uhradených výkonov a prehľad stavu spracovania výkonov

5.1     Prehľad uhradených ZV

Po výbere položky „Prehľad uhradených výkonov“ z menu sa zobrazí okno pre zadanie obdobia úhrady, za ktoré chce používateľ zobraziť uhradené ZV.

 

Po potvrdení obdobia sa zobrazí nadväzujúce okno pre zadanie prípadných ďalších vyhľadávacích kritérií a pre výber konkrétneho dátumu úhrady.

 

Ďalšie filtrovacie kritériá (kód PZS, kód lekára, číslo dávky, lokalizácia) sú nepovinné. Tieto atribúty použije iba PZS, ktorý s nimi pracuje a potrebuje detailnejšie vyhľadávanie uhradených výkonov. Poznámka: Atribút Lokalizácia je možné vyplniť v dokumente ZZD iba prostredníctvom XML importu.

Z ponúknutých dátumov úhrady je potrebné vybrať aspoň jeden, požadovaný dátum za ktorý sa majú zobraziť uhradené ZV. Používateľ vyberie checkboxom jeden alebo viacej dátumov a pokračuje tlačidlom Vybrať. Aplikácia zobrazí prehľad uhradených ZV ktoré zodpovedajú zadaným kritériám a dátumom. Príklad je na nasledujúcom obrázku.

Tlačidlom PDF si používateľ môže vygenerovať potvrdenie o úhrade vo formáte PDF za dané obdobie, obsahujúce podrobnejšie informácie o jednotlivých ZV.

V prípade že používateľ zadal okrem obdobia úhrady aj ďalšie filtrovacie kritériá, PDF neobsahuje sumárnu prvú stranu potvrdenia, ale sumarizované filtrovacie kritéria a zoznam zdravotných výkonov. Takéto PDF nie je možné použiť ako potvrdenie o úhrade.

 

5.2     Potvrdenie o úhrade za obdobie

Potvrdenie o úhrade pozostáva z prvej strany, ktorá obsahuje sumár o platbách za dané obdobie, a z ďalších strán s podrobným rozpisom uhradených ZV v rámci daného obdobia. Príklad sumárnej strany je na nasledujúcom obrázku.

 

Po vygenerovaní a vytlačení potvrdenia o úhrade si PZS doplní poradové číslo dokladu podľa interného číslovania dokladov a DIC. Príklad strany s podrobným rozpisom ZV je na nasledujúcom obrázku.

 

5.3     Prehľad stavu spracovania ZV

Po výbere položky „Prehľad stavu spracovania výkonov“ z menu sa zobrazí nasledujúce okno pre zadanie výberových kritérií.

 

Používateľ zadáva zúčtovacie obdobie ako povinné kritérium a potvrdzuje ho tlačidlom Pokračovať. Prostredníctvom ďalších nepovinných kritérií je možné obmedziť výsledný  zoznam. Príklad sumárneho prehľadu o stave spracovania ZV za dané obdobie je na nasledujúcom obrázku.

 

V sumárnom prehľade sú prehľadne zobrazené počty jednotlivých ZV, rozdelené podľa stavov a dátumov. V prípade uhradených ZV riadok obsahuje aj informáciu o celkovej uhradenej sume.

Tlačidlom PDF si používateľ môže vygenerovať zobrazený prehľad do formátu PDF.

Tlačidlami Nespracované, Nevalidné a Uhradené si používateľ zobrazí detailné prehľady ZV v príslušných stavoch. V týchto stavových prehľadoch si môže zobrazené ZV vygenerovať do PDF formátu. Tlačidlom Späť sa vráti naspäť na sumárny prehľad stavu spracovania ZV za dané zúčtovacie obdobie.

 

6.         XML import a manuálny vstup ZZD

6.1     Manuálny vstup ZZD (webový formulár)

Nasledujúci diagram sumarizuje funkcionality manuálneho vstupu ZZD.

 

 

Zadanie ZZD manuálnym vstupom začína používateľ výberom položky „Manuálny vstup základných zúčtovacích dokladov“ z menu. Po výbere sa zobrazí okno pre zadanie obdobia vo formáte MMRRRR, napr. 052012 je máj v roku 2012. Po potvrdení systém zobrazí prehľad ZZD za dané obdobie a prvé predchádzajúce obdobie.

Tlačidlom Nový používateľ iniciuje vytvorenie nového ZZD pomocou prázdneho webového formulára. V prípade že za dané alebo predchádzajúce obdobie už v systéme existuje ZZD, je možné ho použiť ako podkladový dokument pre vytvorenie nového ZZD za zadané obdobie. Pri tomto spôsobe je potrebné kliknúť na číslo ZZD, ktorý má slúžiť ako podklad. Následne sa otvorí webový formulár predvyplnený údajmi z vybraného dokumentu ZZD.

Webový formulár obsahuje na prvej strane hlavičku so základnými údajmi o právnickej osobe, ku ktorej je používateľ prihlásený a ktoré sa dotiahnu z registra. Ak bol vytvorený z iného dokumentu, číslo dávky je zvýšené o +1 (viď. predchádzajúci odstavec). Nasledujú jednotlivé ZV po riadkoch s editovateľnými textovými poliami, do ktorých používateľ zapisuje alebo mení príslušné údaje.

Pre uľahčenie vyplniteľnosti formulára v prípade opakovaných hodnôt je implementovaná funkcionalita automatického dopĺňania nasledovných atribútov: Kód PZS, Kód lekára, Kód PL. Hodnota z predchádzajúceho riadku sa predvyplní v nasledujúcom pri prechode na toto pole, pričom používateľ môže predvyplnené hodnoty podľa potreby editovať.

Po potvrdení vyplneného formulára prebehnú základné validácie a používateľ je na ďalšej obrazovke informovaný o tom či dokument obsahuje alebo neobsahuje chyby. ZZD je možné uložiť aj s chybami. Ak však má byť takýto dokument odoslaný na spracovanie, používateľ ho musí opraviť ďalšou editáciou v manuálnom vstupe.

Ak validácie prebehli bez chyby, dokument môže byť odoslaný tlačidlom Potvrdiť. Potvrdenie odoslania vyžaduje autorizáciu zadaním kódu z GRID karty. Na obrazovke je potrebné zadať do druhého pola kód zo súradníc zobrazených v prvom poli. Po zadaní kódu používateľ pokračuje tlačidlom OK. V prípade zadania správneho kódu je ZZD uložený na ďalšie spracovanie a je vidieť v prehľade ZZD.

 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené niektoré kombinácie zadávaných údajov, ktoré je potrebné dodržiavať.

 

6.2     Odoslanie XML súboru ZZD

ZZD je možné do systému vložiť aj štruktúrovaným súborom vo formáte XML bez potreby interakcie cez webový formulár. Nasledujúci obrázok sumarizuje funkcionalitu XML importu dokumentov.

 

Používateľ iniciuje načítanie pripraveného XML súboru v definovanej štruktúre z lokálneho zariadenia. Po načítaní prebehnú základné validácie a používateľ je na ďalšej obrazovke informovaný či dokument obsahuje alebo neobsahuje chyby. Ak boli zistené chyby, dokument nadobúda príslušný chybný stav.  Používateľ ho musí ich opraviť v danom XML súbore a opakovane importovať opravený XML súbor.

Ak validácie prebehli bez chyby, dokument môže byť odoslaný tlačidlom Potvrdiť. Potvrdenie odoslania vyžaduje autorizáciu zadaním kódu z GRID karty.

Používateľ si kedykoľvek môže importovaný XML dokument pozrieť vo webovom formulári.

 

 

 

7.         Prijatie súboru so stavmi spracovania ZV

Po výbere položky „Prijatie súboru“ sa zobrazí okno pre zadanie obdobia úhrady, za ktoré chce používateľ prijať súbor so stavmi spracovania ZV.

 

Po potvrdení zadaného obdobia sa zobrazí okno pre zadanie prípadných ďalších vyhľadávacích kritérií a pre výber konkrétneho dátumu úhrady.

 

Ďalšie filtrovacie kritériá (kód PZS, kód lekára, číslo dávky, lokalizácia) sú nepovinné. Tieto atribúty použije iba PZS, ktorý s nimi pracuje a potrebuje detailnejšie vyhľadávanie uhradených výkonov.

Z ponúknutých dátumov úhrady je potrebné vybrať požadovaný dátum za ktorý chce používateľ prijať súbor so stavmi spracovania ZV. Následne tlačidlom Prijať XML je XML súbor vygenerovaný a používateľ si vyberie miesto uloženia na lokálnom zariadení. Tento súbor je možné následne importovať do používaného ambulantného systému – zodpovedá publikovanej schéme, ak to tento podporuje.

Po výbere a stlačení Prijať CSV je CSV súbor vygenerovaný a používateľ si vyberie miesto uloženia na lokálnom zariadení, kde si ho prostriedkami použitého prehliadača uloží.