Používateľská príručka

 

Informačný systém EZU

 

 

 

Sociálna poisťovňa

 

Elektronický zber údajov – EZUIV

 

Verzia 7.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obsah

 


1        Základné informácie.................................................................................................................................................. 3

1.1     Nastavenie prehliadača.......................................................................................................................... 3

1.2     Prihlasovanie.................................................................................................................................................. 4

1.3     Pracovné prostredie................................................................................................................................... 6

1.4     Autorizácia....................................................................................................................................................... 7

2        Dokument....................................................................................................................................................................... 9

2.1     Prehľad – Mesačný výkaz, Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov.................... 11

2.1.1       Zobrazenie zoznamu výkazov MVP a VPP............................................................................................. 11

2.1.2       Zobrazenie detailu výkazov MVP a VPP................................................................................................ 14

2.1.3       Zobrazenie chýb.......................................................................................................................................... 19

2.1.4       Dohľadanie zamestnancov........................................................................................................................ 22

2.1.5       Stornovanie výkazu.................................................................................................................................... 23

2.1.6       Manuálna kontrola na register................................................................................................................ 24

2.2     Prehľad – Registračný list fyzickej osoby............................................................................. 25

2.2.1       Zobrazenie zoznamu RLFO....................................................................................................................... 25

2.2.2       Zobrazenie detailu RLFO.......................................................................................................................... 29

2.2.3       Stornovanie RLFO...................................................................................................................................... 32

2.3     Prehľad – Registračný list zamestnávateľa (RLZEC)....................................................... 33

2.3.1       Zobrazenie zoznamu RLZEC..................................................................................................................... 33

2.3.2       Zobrazenie detailu RLZEC........................................................................................................................ 35

2.3.3       Stornovanie RLZEC.................................................................................................................................... 36

2.4     Prehľad – Chyby registrácie............................................................................................................. 37

2.5     Odoslanie.......................................................................................................................................................... 40

2.6     Manuálny vstup – Mesačný výkaz poistného, Manuálny vstup – Výkaz poistného a príspevkov           45

2.6.1       Vyhľadanie výkazu pre manuálny vstup................................................................................................. 45

2.6.2       Vytvorenie a uloženie MVP a VPP – riadny alebo opravný dokument............................................ 47

2.6.3       Vyplnenie formulára prílohy.................................................................................................................... 51

2.7     Manuálny vstup – Registračný list fyzickej osoby.......................................................... 57

2.7.1       Vyhľadanie poistných vzťahov zamestnanca........................................................................................ 57

2.7.2       Vytvorenie registračného listu RLFO..................................................................................................... 59

2.8     Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa..................................................... 64

3        Register........................................................................................................................................................................ 68

3.1     Zobrazenie poistných vzťahov podľa obdobia..................................................................... 68

3.2     Zobrazenie poistných vzťahov zamestnanca....................................................................... 70

4        Platiteľ.......................................................................................................................................................................... 71

4.1     Zobrazenie saldokonta.......................................................................................................................... 71

4.2     Saldokonto pre SZČO................................................................................................................................. 72

5        Poistenec...................................................................................................................................................................... 74

5.1     Vyhľadanie poistenca – Prehľad poistení pre UPSVaR a NIP.......................................... 74

5.2     Zobrazenie poistných vzťahov........................................................................................................ 77

Príloha1: Uvádzanie finančných údajov........................................................................................................................ 79

Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register............................................................................................................. 81

Príloha3: Proces akceptovania dokumentov................................................................................................................ 86

Príloha4: Proces spracovania dokumentov.................................................................................................................. 89


1      Základné informácie

Systém EZU (Elektronický zber údajov) poskytuje služby zabezpečujúce elektronickú výmenu informácií medzi Sociálnou poisťovňou (SP) a jej klientmi – zamestnávateľmi a zamestnancami v rámci pravidelného spracovania agendy sociálneho poistenia.

Ďalšími externými používateľmi sú pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Inšpektorátu práce, a pracovníci miest a obcí, ktorí majú prístup k vybraným informáciám o poistencoch a odvádzateľoch poistného.

 

1.1       Nastavenie prehliadača

Práca s aplikáciou nevyžaduje samostatnú inštaláciu u koncového používateľa. EZU je webová aplikácia dostupná pre klientov Sociálnej poisťovne prostredníctvom internetového prehliadača.

Správna funkcionalita je v plnom rozsahu podporovaná pri použití nasledovných typov  a verzií prehliadačov:

·       Internet Explorer od verzie 8 vyššie

·       Mozilla Firefox od verzie 15.0 vyššie

·       Google Chrome od verzie 20.0 vyššie

 

Podmienkou pre spustenie a bezproblémové používanie systému je splnenie uvedených požiadaviek na konfiguráciu internetového prehliadača:

·       Prehliadač musí podporovať šifrovanie, JavaScript, CSS, HTML

·       Internetový prehliadač musí mať povolené prijímanie cookies. Inak bude používateľ, napriek zadaniu správnych prihlasovacích údajov, vidieť len úvodnú obrazovku.

·       Internetový prehliadač musí mať nastavenú úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu MS Internet Explorer Medium. Ide o súbor nastavení, ktoré okrem iného zahŕňajú aj povolenie spúšťania JavaScriptov, ktoré aplikácia EZU využíva.

·       V prípade obavy, že klientsky prehliadač Internet Explorer by sa aplikovaním požadovanej úrovne zabezpečenia "stal nebezpečným", je vhodné zaradiť webserver EZU do dôveryhodných lokalít, nastaviť mu vyžadovanie SSL a overenie servera pomocou jeho certifikátu. Pri takejto konfigurácii stačí, ak stredná úroveň zabezpečenia bude nastavená len pre tento dôveryhodný server.

           

Používatelia pracujúci s prehliadačom Internet Explorer postupujú pri zaradení webservera EZU do dôveryhodných lokalít nasledovne (Obrazovka 1):

1.      Zo základnej lišty prehliadača vyberte záložku Nástroje (Tools), a potom položku Možnosti siete Internet (Internet Options)

2.      V otvorenom okne kliknite na kartu Zabezpečenie (Security), a potom na položku Dôveryhodné lokality (Trusted sites)

3.      Kliknite na tlačidlo Lokality (Sites...)

4.      Adresa práve otvorenej webovej lokality EZU v prehliadači by sa mala zobraziť v poli „Pridať túto webovú lokalitu do zóny“. Ak tomu tak nie je, zadajte do tohto poľa adresu webservera EZU: https://esluzby.socpoist.sk/

5.      Kliknite na tlačidlo Pridať, čím sa vyplnená adresa presunie do zoznamu dôveryhodných lokalít

6.      Ak tomu tak nie je, vyznačte zaškrtnutie políčka „Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v zóne

7.      Pridanie lokality potvrďte kliknutím na tlačidlo OK

 

Obrazovka 1: Nastavenie dôveryhodnej lokality

 

1.2       Prihlasovanie

Používateľ, referent zamestnávateľa alebo iný externý používateľ, sa môže prihlásiť do systému a využívať jednotlivé služby EZU jedine s pridelenými bezpečnostnými predmetmi:

·       Prihlasovacie meno (SSN) – špecifický reťazec znakov pridelený fyzickej osobe, ktorú zamestnávateľ poveril na výkon činností v systéme EZU vo svojom mene; ďalej referent zamestnávateľa.

·       GRID karta – bezpečnostný predmet umožňujúci autorizáciu klienta pre vstup do systému a používanie niektorých elektronických služieb.

·       Identifikačné číslo zamestnávateľa (IČZ) – znakový reťazec pridelený Sociálnou poisťovňou ktorý zamestnávateľa jednoznačne identifikuje ako odvádzateľa poistného.

 

Od dátumu ukončenia platnosti starých GRID kariet (15.9.2008) sa môže používateľ do EZU prihlasovať iba prostredníctvom prihlasovacieho mena a novej GRID karty.

 

Pre prácu so systémom zadajte do vášho prehliadača adresu https://esluzby.socpoist.sk/. Po otvorení prihlasovacieho okna (Obrazovka 2-a) zadajte pridelené meno do poľa Prihlasovacie meno (SSN), a pokračujte kliknutím na tlačidlo Prihlásiť.

Ak bolo prihlasovacie meno správne, otvorí sa dialógové okno pre výber účtu zamestnávateľa (Obrazovka 2-b). Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte IČZ zamestnávateľa s ktorým chcete pracovať. Po zadaní autorizačného kódu v požadovaných súradniciach na GRID karte pokračujte tlačidlom Overiť.

Po úspešnej autorizácii vstúpite do systému kliknutím na tlačidlo Elektronický zber údajov (Obrazovka 2-c). Ak by bol ktorýkoľvek zo zadaných prihlasovacích alebo autorizačných údajov nesprávny, proces prihlásenia je potrebné zopakovať.

Ak si želáte zmeniť zamestnávateľa s ktorým pracujete, je potrebné sa so systému odhlásiť kliknutím na tlačidlo odhlásiť v pravom hornom rohu obrazovky (Obrazovka 3). Po opakovanom prihlásení vybrať požadované identifikačné číslo IČZ.

           

Obrazovka 2: Prihlásenie do systému

 

1.3       Pracovné prostredie

Pracovné prostredie EZU obsahuje nasledovné oblasti (Obrazovka 3):

·       Základné menu. Základné menu obsahuje položky pre výber základnej kategórie funkcionality. Tieto položky sú sprístupnené podľa typu práve prihláseného externého alebo interného používateľa.

·       Vedľajšie Menu. Vedľajšie menu poskytuje zoznam položiek pre bližšie rozlíšenie služieb v rámci základnej kategórie funkcionality. Tieto položky sú sprístupnené podľa typu práve prihláseného používateľa.

·       Navigačná lišta. Navigačná lišta zobrazuje používateľovi aktuálny stav práce so systémom, t.j. kategóriu a službu ktorú v danom okamihu používa.

·       Informačné menu. V informačnom menu sa nachádzajú odkazy na užívateľskú príručku, a získanie ďalších podrobných informácií o práci so systémom EZU.

·       Identifikácia používateľa. Identifikácia zobrazuje identifikačné údaje práve prihláseného používateľa: prihlasovacie meno pracovníka a identifikačné číslo zamestnávateľa (IČZ).

·       Ukončenie. Tlačidlo pre ukončenie práce so systémom a odhlásenie používateľa.

 

Obrazovka 3: Pracovné prostredie EZU

 

Po úspešnom prihlásení sa používateľovi, ak ide o referenta zamestnávateľa, zobrazí základné menu s nasledovnými kategóriami služieb, ktoré ma možnosť používať na základe prístupových práv:

·       Dokument

·       Register

·       Platiteľ

 

Ak je externým používateľom pracovník Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, pracovník Národného inšpektorátu práce, alebo poverený pracovník obce, v základnom menu je k dispozícii jediná kategória služieb:

·       Poistenec

 

1.4       Autorizácia

Súčasťou bezpečnostných funkcií systému EZU je autorizácia používateľa prostredníctvom GRID karty. Týmto spôsobom sa, okrem overenia prístupových práv pri prihlasovaní, kontroluje oprávnenie prihláseného používateľa pre vykonávanie niektorých akcií. Ide o uloženie nového alebo editovaného dokumentu, uloženie dokumentu odoslaním xml súboru, a stornovanie dokumentu.

Proces autorizácie prebieha nasledovne:

1.      Pred vykonaním akcie, ktorá vyžaduje overenie oprávnenia, sa otvorí dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“ (Obrazovka 4).

2.      Používateľ zadá do textového poľa kód z GRID karty zodpovedajúci uvedením súradniciam, a potvrdí tlačidlom OK.

3.      V prípade neúspešnej autorizácie je používateľ opakovane vyzvaný na zadanie správneho autorizačného kódu.

4.      V prípade úspešnej autorizácie, t.j. zadaný kód bol správny, aplikácia povolí vykonanie požadovanej akcie a proces spracovania pokračuje ďalej.

 

Obrazovka 4: Autorizácia používateľa


2      Dokument

Kategória dokument obsahuje služby ktoré umožňujú komplexné spracovanie dokumentov na účely sociálneho poistenia na vstupe do informačného systému SP. Týmito dokumentmi sú:

·       Mesačný výkaz poistného (MVP)

·       Výkaz poistného a príspevkov (VPP)

·       Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – a) hromadný – b) jednoduchý

·       Registračný list zamestnávateľa (RLZEC)

 

Zamestnávateľ má voči SP nahlasovaciu povinnosť – doručiť mesačný výkaz, výkaz poistného a príslušné registračné listy za všetkých svojich zamestnancov, a za každé obdobie (mesiac/rok) v ktorom je registrovaný ako odvádzateľ poistného (viď. Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register). V prípade spracovania dokumentov cez EZU má zamestnávateľ nahlasovaciu povinnosť splnenú ak má pre dané obdobie akceptované všetky potrebné dokumenty.

V prostredí EZU – elektronický zber údajov – sú všetky dokumenty skontrolované, uložené, a odoslané na ďalšie spracovanie v informačnom systéme Sociálnej Poisťovne. Až na základe výsledkov ďalšieho spracovania je možné zistiť či uložený dokument bol alebo nebol korektne spracovaný.

 

Po výbere kategórie dokument zo základného menu má referent zamestnávateľa k dispozícii nasledovné položky, ktoré môže vybrať kliknutím na príslušný odkaz vo vedľajšom menu:

·       Dokument

·         Prehľad – Mesačný výkaz

·         Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov

·         Prehľad – Registračný list fyzickej osoby

·         Prehľad – Registračný list zamestnávateľa

·         Prehľad – Chyby registrácie

·         Odoslanie XML súboru

·         Manuálny vstup – Mesačný výkaz

·         Manuálny vstup – Výkaz poistného a príspevkov

·         Manuálny vstup – Registračný list fyzickej osoby

·         Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa

 

Kategórie Prehľad – Mesačný výkaz,  Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov, Prehľad – Registračný list fyzickej osoby a Prehľad – Registračný list zamestnávateľa obsahujú služby pre prehľad odoslaných dokumentov, t.j. vyhľadávanie dokumentov, zobrazovanie detailných informácií, zobrazenie chýb zistených automatickou kontrolou a asynchrónnou kontrolou na register, a stornovanie týchto dokumentov. Všetky údaje v prehľade sú zobrazované iba v uzamknutom režime bez možnosti editácie a zápisu do databázy. Pre stornovanie dokumentov sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

Kategória Odoslanie XML súboru poskytuje služby pre uloženie oboch typov dokumentov do systému načítaním xml súboru v príslušnej schéme. Odoslanie je jediný spôsob ktorým možno do systému uložiť hromadný registračný list fyzickej osoby – dokument ktorý obsahuje jednoduché RLFO za jedného alebo viacerých zamestnancov. Pre uloženie dokumentu odoslaním xml súboru sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

Kategórie Manuálny vstup – Mesačný výkaz, Manuálny vstup – Výkaz poistného a príspevkov, Manuálny vstup – Registračný list fyzickej osoby a Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa obsahujú služby pre interaktívne vytváranie nových, a editovanie existujúcich dokumentov, prostredníctvom elektronických webových formulárov. Manuálnym vstupom nie je možné vytvoriť hromadný registračný list fyzickej osoby. Pre vytvorenie alebo editáciu dokumentov cez manuálny vstup sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

 

2.1       Prehľad – Mesačný výkaz, Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov

2.1.1    Zobrazenie zoznamu výkazov MVP a VPP

Zoznam

Po výbere kategórie Dokument → Prehľad – Mesačný výkaz, alebo  Dokument → Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov z vedľajšieho menu sa zobrazí zoznam všetkých  výkazov (Obrazovka 5) ktoré zamestnávateľ odoslal do SP.

 

 

 

Obrazovka 5: Prehľad – Zoznam mesačných výkazov, Zoznam výkazov poistného a príspevkov

 

Zoznam obsahuje vlastné výkazy zamestnávateľa zoradené zhora nadol zostupne od najnovšieho, v poradí podľa dátumu v ktorom boli odoslané. Najstarším možným obdobím je 01/2004. Dokumenty ktoré boli do SP doručené pred týmto obdobím nie sú k dispozícii v systéme EZU. V oblasti nad zoznamom sa nachádzajú identifikačné údaje a adresa sídla prihláseného zamestnávateľa. Pre každý MVP, alebo VPP sú v zozname uvedené aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 1):

 

Tabuľka 1: Zoznam výkazov zamestnávateľa

Číslo dokumentu (EZU)

Identifikačné číslo mesačného výkazu generované pri uložení dokumentu do systému EZU – prefix V je pre mesačný výkaz, Y je pre výkaz poistného a príspevkov

Obdobie

Obdobie za ktoré bol výkaz odoslaný – mesiac/rok

Typ

Typ dokumentu: „R“ – riadny výkaz, „O“ – opravný výkaz

Dátum odoslania

Deň kedy bol výkaz uložený do systému

Dátum akceptovania

Deň kedy bol výkaz akceptovaný v systéme

Vstup

Spôsob odoslania dokumentu do systému:

-  manuálny (web)“ – interaktívne prostredníctvom elektronického formulára

-  elektronicky“ – odoslaním xml súboru v predpísanej schéme

- elektronicky – manuálne upravený“ – prostredníctvom elektronického formulára po odoslaní xml súboru

Akcept.

Stav akceptovania mesačného výkazu

-  prijatý – čaká prvú kontrolu na register“ – výkaz bol  po automatickej vstupnej kontrole uložený bez chýb

- prijatý – prebieha kontrola na register“ – na uloženom výkaze práve prebieha asynchrónna kontrola na register

- prijatý – čaká opakovanú kontrolu na register“ – používateľ inicioval kontrolu na register manuálne

-  neakceptovaný“ – výkaz bol po vstupnej automatickej kontrole neakceptovaný, t.j. obsahuje kritické chyby

- neakceptovaný – chyby registrácie“ – výkaz bol po asynchrónnej kontrole na register neakceptovaný, t.j. obsahuje chyby registrácie

- akceptovaný“ – výkaz bol po prebehnutí všetkých kontrol akceptovaný, t.j. neobsahuje chyby, ani chyby registrácie, pričom môže obsahovať varovania

- stornovaný“ – výkaz bol zamestnávateľom stornovaný ešte pred jeho odoslaním na ďalšie spracovanie

Sprac.

Stav spracovania mesačného výkazu

- nespracovaný“ – výkaz zatiaľ nebol odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia

-  odoslaný na spracovanie“ – výkaz bol odoslaný na spracovanie uplynutím lehoty 5 hodín po jeho uložení

-  vrátený“ – pôvodne nespracovaný výkaz bol zamestnávateľom stornovaný

-  „spracovaný“ - informácia o úspešnom spracovaní dokumentu v IS SP. Boli splnené všetky náležitosti potrebné pre doručenie podania v elektronickej forme v súlade s § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného.

-  „zamietnutý“ - dokument nebol spracovaný v IS SP. Je potrebné kontaktovať pobočku SP

Čas spracovania v JVP

Čas spracovania dokumentu v internom IS SP.

V (Vlastník)

Rozlíšenie používateľa ktorý výkaz uložil: „E“ – (externý) zástupca zamestnávateľa, „I“ – (interný) pracovník SP

 

 

Poznámky:

·     Najdôležitejšou informáciou pre zamestnávateľa zo zoznamu odoslaných MVP a VPP je stav akceptovania a spracovania (viď. Príloha3: Proces akceptovania dokumentov). Povinnosťou zamestnávateľa je dosiahnuť, aby mal za každé obdobie v ktorom je registrovaný ako odvádzateľ poistného, riadny alebo opravný výkaz v stavoch „akceptovaný“ - „spracovaný.

·     Neakceptovaný výkaz je zamestnávateľ povinný opraviť, a to manuálnou editáciou (viď. 2.6 ) alebo odoslaním nového dokumentu prostredníctvom xml súboru (viď. 2.5 ). Opravy si tiež môžu vyžadovať aktualizáciu záznamov o zamestnancoch v registri poistencov SP. Neakceptovaný dokument nebude odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia.

·     Ak akceptovaný výkaz dostane stav spracovania „zamietnutý“, je potrebné kontaktovať pobočku SP.

 

2.1.2    Zobrazenie detailu výkazov MVP a VPP

Predná strana MVP a VPP

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie uvedené vo výkaze, kliknite na link Číslo dokumentu (EZU) príslušného záznamu v zozname odoslaných dokumentov. Otvorí sa detail  – Predná strana (Obrazovka 6).

Na prednej strane sa nachádzajú typ výkazu, informácia o  aktuálnom stave akceptovania, identifikačné údaje zamestnávateľa a príslušnej pobočky SP, údaje o bankovom spojení, a súhrn poistného a príspevkov za všetkých zamestnancov uvedených v prílohe.

V súvislosti s prechodom na menu Euro od 1.1.2009 má predná strana mesačného výkazu odlišné vyhotovenie v časti 5. Súhrn poistného a príspevkov. Podrobné informácie o zobrazovaní poistného na mesačnom výkaze do obdobia 12/2008 a od obdobia 01/2009 sú uvedené v prílohe (viď. Príloha1: Uvádzanie finančných údajov).

 

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-      Stornovať dokumentStornovanie nespracovaného mesačného výkazu

-      Spustiť kontrolu na register – Manuálne spustenie opakovanej kontroly na register

-      Späť na prehľad – Návrat na zoznam odoslaných dokumentov

-      Zoznam chýb – Zobrazenie chýb zistených pri automatickej vstupnej kontrole výkazu

-      Chyby registrácie – Zobrazenie chýb zistených pri asynchrónnej kontrole na register

-      Príloha – Otvorenie detailu prílohy mesačného výkazu

-      PDF Zobrazenie prednej strany mesačného výkazu vo formáte pdf

-      PDF Príloha Zobrazenie prílohy mesačného výkazu vo formáte pdf

-      Tlač – Pripravenie prednej strany MVP na tlač

 

 

Obrazovka 6: Prehľad – Mesačný výkaz – Detail prednej strany,  Prehľad – Mesačný výkaz – Výkaz poistného a príspevkov

 

Príloha MVP a VPP

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o jednotlivých záznamoch zamestnancov, kliknite na tlačidlo Príloha na prednej strane výkazu. Otvorí sa detail – Príloha mesačného výkazu poistného alebo výkazu poistného a príspevkov (Obrazovka 7).

V prílohe sa nachádzajú informácie o vymeriavacom základe, a výške poistného a príspevkov do jednotlivých fondov, vyplnené zvlášť pre jednotlivých zamestnancov. Každý riadok prílohy prislúcha jedinému zamestnancovi podľa rodného čísla.

Podrobné informácie k nastaveniu osobného rozsahu poistenia v riadku prílohy sú uvedené v kapitole 2.6 (Obrazovka 32, Obrazovka 33).

 

Obrazovka 7: Prehľad – Mesačný výkaz – Detail prílohy, Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov – Detail prílohy

 

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-      Späť na hlavný dokument – Návrat na prednú stranu výkazu

-      PDF Zobrazenie aktuálne otvorenej strany prílohy vo formáte pdf

-      Tlač Pripravenie prílohy na tlač

 

V dolnej časti okna sa nachádzajú tlačidlá pre vyhľadávanie záznamov v prílohe:

-      Prejsť na stranu – Zobrazenie zadanej strany prílohy

-      Prvá – Zobrazenie prvej strany prílohy

-      Predchádzajúca – Zobrazenie predchádzajúcej strany prílohy

-      Nasledujúca – Zobrazenie nasledujúcej strany prílohy

-      Posledná – Zobrazenie poslednej strany prílohy

-      Hľadať– Vyhľadanie záznamu v prílohe podľa zvoleného kritéria

 

Po zadaní čísla strany do poľa „Strana č.“ a kliknutí na tlačidlo Prejsť na stranu sa otvorí príslušná strana prílohy výkazu.

 

Vyhľadávanie záznamov v prílohe je možné podľa dvoch kritérií: Poradové číslo riadku prílohy, alebo rodné číslo zamestnanca.

Ak chcete vyhľadávať zamestnancov podľa poradového čísla riadku, resp. podľa rodného čísla, vyberte najskôr kritérium vyhľadávania označením „Por. číslo“ alebo „Rodné číslo“.  Následne, po zadaní požadovanej hodnoty do textového pola „Hľadať text“, a kliknutí na tlačidlo Hľadať, sa otvorí tá strana prílohy ktorá obsahuje príslušný záznam.

Keďže v prílohe mesačného výkazu môže byť ten istý zamestnanec uvedený viackrát, všetky riadky vyhovujúce vyhľadávanému rodnému číslu sú zvýraznené modrou farbou (Obrazovka 8). Prostredníctvom tlačidiel Predchádzajúci a Nasledujúci tak môžete postupne prechádzať stranami, na ktorých sa nachádzajú vyhovujúce záznamy.

 

Obrazovka 8: Prehľad – Mesačný výkaz – Detail prílohy – Vyhľadávanie podľa RČ

 

2.1.3    Zobrazenie chýb

Zoznam chýb MVP a VPP

Pri elektronickom spracovaní výkazu v systéme EZU prebiehajú údaje uvedené na prednej strane a v prílohe dvomi nezávislými kontrolami. Automatickou vstupnou kontrolou dokumentu sa kontroluje vyplnenie povinných polí, formát dát a korektnosť dát podľa metodických pravidiel. Asynchrónnou kontrolou na register, t.j. s časovým odstupom po uložení dokumentu do systému, sa overuje splnenie ohlasovacej povinnosti zamestnávateľa (viď. Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register).

Ak si chcete prezrieť podrobné výsledky z týchto kontrol,  k dispozícii sú dva zoznamy chýb na prednej strane mesačného výkazu:

1.          Kliknite na tlačidlo Zoznam chýb na prednej strane výkazu (MVP alebo VPP). Otvorí sa zoznam chýb a varovaní zistených automatickou vstupnou kontrolou (Obrazovka 9).

2.          Kliknite na tlačidlo Chyby registrácie na prednej strane výkazu. Otvorí sa zoznam chýb zistených asynchrónnou kontrolou na register (Obrazovka 10).

 

Obrazovka 9: Prehľad – Mesačný výkaz – Zoznam chýb (zhodné s VPP)

 

 

Obrazovka 10: Prehľad – Mesačný výkaz – Chyby registrácie, Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov – Chyby registrácie

 

Nezrovnalosti výkazu sú v zoznamoch klasifikované podľa stupňa závažnosti:

·       Chyby výkazu. Chyby zistené vstupnou kontrolou sú kritické z hľadiska akceptovania. Výkaz ktorý obsahuje chyby je vyhodnotený ako „neakceptovaný“. Referent zamestnávateľa je v záujme splnenia ohlasovacej povinnosti povinný opraviť dokumenty s chybami.

·       Varovania výkazu. Varovania majú pre zamestnávateľa v danom čase iba informatívny charakter. Hoci nie sú kritické z pohľadu akceptovania, uloženia, ani ďalšieho spracovania dokumentu, referent zamestnávateľa by mal vždy skontrolovať správnosť takýchto údajov.

·       Chyby výkazu z kontroly na register. Chyby zistené asynchrónnou kontrolou na register sú kritické z hľadiska akceptovania pre výkazy skontrolované odo dňa 1.7.2009 (viď. Poznámky, Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register). Tieto chyby je možné opraviť doplnením vymenovaných zamestnancov do prílohy výkazu, alebo aktualizáciou údajov v registri poistencov Sociálnej poisťovne (viď. kapitola 3 Register) – odoslaním registračného listu príslušného typu.

 

V pravej hornej časti okna so zoznamom chýb registrácie sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-      Zobraziť všetkých zamestnancovDohľadanie zamestnancov z registra SP

-      Zobraziť zamestnancov s chybami  Dohľadanie zamestnancov z registra SP

-      Späť na hlavný dokument – Otvorenie prednej strany mesačného výkazu

-      Späť na prehľad – Návrat na zoznam odoslaných mesačných výkazov

-      Tlač – Pripravenie zoznamu chýb a varovaní pre tlač

 

Detail chyby registrácie (MV)

V zobrazených chybách na register mesačného výkazu, kliknutím na rodné číslo zobrazíte detail chyby registrácie (Obrazovka 11). Tento obsahuje záznamy poistných vzťahov daného zamestnanca platné v období za ktoré je výkaz uložený, a riadky z prílohy výkazu vyplnené pre tohto zamestnanca podľa rodného čísla.

 

Obrazovka 11: Prehľad – Mesačný výkaz – Detail chyby registrácie

 

Poznámky:

·     Kontrola na register je účinná od 1.1.2009, to znamená že prebieha iba pri výkazoch ktoré sú uložené pre obdobie 01/2009 a  neskoršie. Mesačné výkazy vytvárané alebo editované do obdobia 12/2008 vrátane nepodliehajú kontrole na register, takže zoznam chýb registrácie majú vždy prázdny.

·     Chyby zistené kontrolou na register sú kritické z hľadiska akceptovania od 1.7.2009. Výkazy skontrolované do tohto dňa sú po prebehnutí kontroly na register vždy akceptované, a to bez ohľadu na výsledok a početnosť chýb. Každý nový alebo editovaný výkaz skontrolovaný odo dňa 1.7.2009, ktorý obsahuje kritický počet chýb registrácie, je vyhodnotený do stavu „neakceptovaný – chyby registrácie“.

 

2.1.4    Dohľadanie zamestnancov

V detaile mesačného výkazu má referent zamestnávateľa prístup k záznamom poistných vzťahov zamestnancov. Ak si chcete prezrieť aktuálne záznamy po dohľadaní z registra poistencov SP,  k dispozícii sú dva zoznamy zamestnancov (Obrazovka 12):

  1. Kliknite na tlačidlo Zobraziť všetkých zamestnancov na obrazovke s chybami registrácie (Obrazovka 10). Otvorí sa zoznam poistných vzťahov zamestnancov s platnosťou v období, za ktoré bol daný výkaz uložený do systému.
  2. Kliknite na tlačidlo Zobraziť zamestnancov s chybami na obrazovke s chybami registrácie (Obrazovka 10). Otvorí sa zoznam poistných vzťahov zamestnancov, ktoré v danom výkaze vykazujú za príslušné obdobie chybu registrácie. Tieto záznamy si vyžadujú opravu (viď. Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register).

 

Zoznam obsahuje aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 2). Záznamy sú zoradené zostupne, t.j. na začiatku sa nachádzajú poistné vzťahy s najneskorším dátumom ukončenia alebo dátumom začiatku. Po zadaní rodného čísla môžete tlačidlom Vyhľadať rozsiahly zoznam filtrovať, a rýchlo vyhľadať vzťahy konkrétneho zamestnanca.

 

Obrazovka 12: Mesačný výkaz/Register – Dohľadanie zamestnancov

 

Tabuľka 2: Zoznam poistných vzťahov

Obdobie

Obdobie spracovávaného výkazu

Rodné číslo

Rodné číslo zamestnanca

Poistený od

Dátum začiatku, resp. ukončenia platnosti poistného (pracovnoprávneho) vzťahu zamestnanca v registri SP

Poistený do

Typ pracovného pomeru

Typ poistného (pracovnoprávneho) pomeru s akým bol zamestnanec zaregistrovaný do systému sociálneho poistenia

 

2.1.5    Stornovanie výkazu

Stornovanie MVP a VPP

Ak chcete stornovať výkaz, ktorý sa nachádza v systéme EZU, kliknite na tlačidlo Stornovať dokument v zobrazení detailu prednej strany príslušného výkazu (Obrazovka 6).

Stornovať je možné rovnako riadny aj opravný výkaz, ale iba vtedy ak ešte nebol odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia, t.j. nachádza sa v stave „nespracovaný“. Uplynutím lehoty 5 hodín po akceptovaní je dokument odoslaný na ďalšie spracovanie (viď. Príloha4: Proces spracovania dokumentov), a ďalej ho už nie je možné stornovať.

Tlačidlo pre stornovanie výkazu nie je sprístupnené ak sa dokument nachádza v stave „prijatý – čaká opakovanú kontrolu na register“. Takýto výkaz je možné stornovať až po prebehnutí vyžiadanej kontroly, ktorú inicioval referent zamestnávateľa alebo pracovník SP.

Ak výkaz stornujete, stav spracovania sa automaticky zmení na „vrátený“ (viď. Príloha3: Proces akceptovania dokumentov), a ďalej ho už nie je možné upravovať editáciou. V prípade potreby musí byť takýto výkaz uložený do systému znovu ako nový dokument.

 

Autorizácia používateľa

Pred vykonaním akcie stornovania sa otvorí dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“ (viď. </