Používateľská príručka


Informačný systém EZU
Sociálna poisťovňa


Elektronický zber údajov – EZUIV


Verzia 8.0
Obsah

1 Základné informácie 3

1.1 Nastavenie prehliadača 3

1.2 Prihlasovanie 4

1.3 Pracovné prostredie 6

1.4 Autorizácia 7

2 Dokument 9

2.1 Prehľad – Mesačný výkaz, Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov 11

2.1.1 Zobrazenie zoznamu výkazov MVP a VPP 11

2.1.2 Zobrazenie detailu výkazov MVP a VPP 14

2.1.3 Zobrazenie chýb 19

2.1.4 Dohľadanie zamestnancov 22

2.1.5 Stornovanie výkazu 23

2.1.6 Manuálna kontrola na register 24

2.2 Prehľad – Registračný list fyzickej osoby 25

2.2.1 Zobrazenie zoznamu RLFO 25

2.2.2 Zobrazenie detailu RLFO 29

2.2.3 Stornovanie RLFO 32

2.3 Prehľad – Registračný list zamestnávateľa (RLZEC) 33

2.3.1 Zobrazenie zoznamu RLZEC 33

2.3.2 Zobrazenie detailu RLZEC 35

2.3.3 Stornovanie RLZEC 36

2.4 Prehľad – Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) 37

2.4.1 Zobrazenie zoznamu ELDP 37

2.4.2 Zobrazenie detailu ELDP 39

2.4.3 Stornovanie ELDP 40

2.5 Odoslanie dokumentu XML súborom 41

2.6 Manuálny vstup – Mesačný výkaz poistného, Manuálny vstup – Výkaz poistného a príspevkov 46

2.6.1 Vyhľadanie výkazu pre manuálny vstup 46

2.6.2 Vytvorenie a uloženie MVP a VPP – riadny alebo opravný dokument 48

2.6.3 Vyplnenie formulára prílohy 52

2.7 Manuálny vstup – Registračný list fyzickej osoby 58

2.7.1 Vyhľadanie poistných vzťahov zamestnanca 58

2.7.2 Vytvorenie registračného listu RLFO 60

2.8 Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa (RLZEC) 65

2.9 Manuálny vstup – Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) 69

3 Register 74

3.1 Zobrazenie poistných vzťahov podľa obdobia 74

3.2 Zobrazenie poistných vzťahov zamestnanca 76

4 Platiteľ 77

4.1 Zobrazenie saldokonta 77

4.2 Saldokonto pre SZČO 78

5 Poistenec 80

5.1 Prehľad poistení pre UPSVaR a NIP 80

5.1.1 Vyhľadanie poistenca 80

5.1.2 Zobrazenie poistných vzťahov 82

5.2 Prehľad zamestnávateľov 83

Príloha1: Uvádzanie finančných údajov 87

Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register 89

Príloha3: Proces akceptovania dokumentov 94

Príloha4: Proces spracovania dokumentov 97


 1. Základné informácie

Systém EZU (Elektronický zber údajov) poskytuje služby zabezpečujúce elektronickú výmenu informácií medzi Sociálnou poisťovňou (SP) a jej klientmi – zamestnávateľmi a zamestnancami v rámci pravidelného spracovania agendy sociálneho poistenia.

Ďalšími externými používateľmi sú pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Inšpektorátu práce, a pracovníci miest a obcí, ktorí majú prístup k vybraným informáciám o poistencoch a odvádzateľoch poistného.


  1. Nastavenie prehliadača

Práca s aplikáciou nevyžaduje samostatnú inštaláciu u koncového používateľa. EZU je webová aplikácia dostupná pre klientov Sociálnej poisťovne prostredníctvom internetového prehliadača.

Správna funkcionalita je v plnom rozsahu podporovaná pri použití nasledovných typov a verzií prehliadačov:


Podmienkou pre spustenie a bezproblémové používanie systému je splnenie uvedených požiadaviek na konfiguráciu internetového prehliadača:

Používatelia pracujúci s prehliadačom Internet Explorer postupujú pri zaradení webservera EZU do dôveryhodných lokalít nasledovne (Obrazovka 1):

 1. Zo základnej lišty prehliadača vyberte záložku Nástroje (Tools), a potom položku Možnosti siete Internet (Internet Options)

 2. V otvorenom okne kliknite na kartu Zabezpečenie (Security), a potom na položku Dôveryhodné lokality (Trusted sites)

 3. Kliknite na tlačidlo Lokality (Sites...)

 4. Adresa práve otvorenej webovej lokality EZU v prehliadači by sa mala zobraziť v poli „Pridať túto webovú lokalitu do zóny“. Ak tomu tak nie je, zadajte do tohto poľa adresu webservera EZU: https://esluzby.socpoist.sk/

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať, čím sa vyplnená adresa presunie do zoznamu dôveryhodných lokalít

 6. Ak tomu tak nie je, vyznačte zaškrtnutie políčka „Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v zóne

 7. Pridanie lokality potvrďte kliknutím na tlačidlo OK


Obrazovka 1: Nastavenie dôveryhodnej lokality


  1. Prihlasovanie

Používateľ, referent zamestnávateľa alebo iný externý používateľ, sa môže prihlásiť do systému a využívať jednotlivé služby EZU jedine s pridelenými bezpečnostnými predmetmi:


Od dátumu ukončenia platnosti starých GRID kariet (15.9.2008) sa môže používateľ do EZU prihlasovať iba prostredníctvom prihlasovacieho mena a novej GRID karty.


Pre prácu so systémom zadajte do vášho prehliadača adresu https://esluzby.socpoist.sk/. Po otvorení prihlasovacieho okna (Obrazovka 2-a) zadajte pridelené meno do poľa Prihlasovacie meno (SSN), a pokračujte kliknutím na tlačidlo Prihlásiť.

Ak bolo prihlasovacie meno správne, otvorí sa dialógové okno pre výber účtu zamestnávateľa (Obrazovka 2-b). Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte IČZ zamestnávateľa s ktorým chcete pracovať. Po zadaní autorizačného kódu v požadovaných súradniciach na GRID karte pokračujte tlačidlom Overiť.

Po úspešnej autorizácii vstúpite do systému kliknutím na tlačidlo Elektronický zber údajov (Obrazovka 2-c). Ak by bol ktorýkoľvek zo zadaných prihlasovacích alebo autorizačných údajov nesprávny, proces prihlásenia je potrebné zopakovať.

Ak si želáte zmeniť zamestnávateľa s ktorým pracujete, je potrebné sa so systému odhlásiť kliknutím na tlačidlo odhlásiť v pravom hornom rohu obrazovky (Obrazovka 3). Po opakovanom prihlásení vybrať požadované identifikačné číslo IČZ.

Obrazovka 2: Prihlásenie do systému


  1. Pracovné prostredie

Pracovné prostredie EZU obsahuje nasledovné oblasti (Obrazovka 3):


Obrazovka 3: Pracovné prostredie EZU


Po úspešnom prihlásení sa používateľovi, ak ide o referenta zamestnávateľa, zobrazí základné menu s nasledovnými kategóriami služieb, ktoré ma možnosť používať na základe prístupových práv:


Ak je externým používateľom pracovník Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, pracovník Národného inšpektorátu práce, alebo poverený pracovník obce, v základnom menu je k dispozícii jediná kategória služieb:


  1. Autorizácia

Súčasťou bezpečnostných funkcií systému EZU je autorizácia používateľa prostredníctvom GRID karty. Týmto spôsobom sa, okrem overenia prístupových práv pri prihlasovaní, kontroluje oprávnenie prihláseného používateľa pre vykonávanie niektorých akcií. Ide o uloženie nového alebo editovaného dokumentu, uloženie dokumentu odoslaním xml súboru, a stornovanie dokumentu.

Proces autorizácie prebieha nasledovne:

 1. Pred vykonaním akcie, ktorá vyžaduje overenie oprávnenia, sa otvorí dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“ (Obrazovka 4).

 2. Používateľ zadá do textového poľa kód z GRID karty zodpovedajúci uvedením súradniciam, a potvrdí tlačidlom OK.

 3. V prípade neúspešnej autorizácie je používateľ opakovane vyzvaný na zadanie správneho autorizačného kódu.

 4. V prípade úspešnej autorizácie, t.j. zadaný kód bol správny, aplikácia povolí vykonanie požadovanej akcie a proces spracovania pokračuje ďalej.


Obrazovka 4: Autorizácia používateľa

 1. Dokument

Kategória dokument obsahuje služby ktoré umožňujú komplexné spracovanie dokumentov na účely sociálneho poistenia na vstupe do informačného systému SP. Týmito dokumentmi sú:


Zamestnávateľ má voči SP nahlasovaciu povinnosť – doručiť mesačný výkaz, výkaz poistného a príslušné registračné listy za všetkých svojich zamestnancov, a za každé obdobie (mesiac/rok) v ktorom je registrovaný ako odvádzateľ poistného (viď. Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register). V prípade spracovania dokumentov cez EZU má zamestnávateľ nahlasovaciu povinnosť splnenú ak má pre dané obdobie akceptované všetky potrebné dokumenty.

V prostredí EZU – elektronický zber údajov – sú všetky dokumenty skontrolované, uložené, a odoslané na ďalšie spracovanie v informačnom systéme Sociálnej Poisťovne. Až na základe výsledkov ďalšieho spracovania je možné zistiť či uložený dokument bol alebo nebol korektne spracovaný.


Po výbere kategórie dokument zo základného menu má referent zamestnávateľa k dispozícii nasledovné položky, ktoré môže vybrať kliknutím na príslušný odkaz vo vedľajšom menu:


Kategórie Prehľad – Mesačný výkaz, Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov, Prehľad – Registračný list fyzickej osoby, Prehľad – Registračný list zamestnávateľa a Prehľad – Evidenčný list dôchodkového poistenia obsahujú služby pre prehľad odoslaných dokumentov, t.j. vyhľadávanie dokumentov, zobrazovanie detailných informácií, zobrazenie chýb zistených automatickou kontrolou a asynchrónnou kontrolou na register, a stornovanie týchto dokumentov. Všetky údaje v prehľade sú zobrazované iba v uzamknutom režime bez možnosti editácie a zápisu do databázy. Pre stornovanie dokumentov sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

Kategória Odoslanie XML súboru poskytuje služby pre uloženie oboch typov dokumentov do systému načítaním xml súboru v príslušnej schéme. Odoslanie je jediný spôsob ktorým možno do systému uložiť hromadný registračný list fyzickej osoby – dokument ktorý obsahuje jednoduché RLFO za jedného alebo viacerých zamestnancov. Pre uloženie dokumentu odoslaním xml súboru sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

Kategórie Manuálny vstup – Mesačný výkaz, Manuálny vstup – Výkaz poistného a príspevkov, Manuálny vstup – Registračný list fyzickej osoby, Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa a Manuálny vstup Evidenčný list dôchodkového poistenia obsahujú služby pre interaktívne vytváranie nových, a editovanie existujúcich dokumentov, prostredníctvom elektronických webových formulárov. Manuálnym vstupom nie je možné vytvoriť hromadný registračný list fyzickej osoby. Pre vytvorenie alebo editáciu dokumentov cez manuálny vstup sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.


  1. Prehľad – Mesačný výkaz, Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov

   1. Zobrazenie zoznamu výkazov MVP a VPP

Zoznam

Po výbere kategórie Dokument → Prehľad – Mesačný výkaz, alebo Dokument → Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov z vedľajšieho menu sa zobrazí zoznam všetkých výkazov (Obrazovka 5) ktoré zamestnávateľ odoslal do SP.Obrazovka 5: Prehľad – Zoznam mesačných výkazov, Zoznam výkazov poistného a príspevkov


Zoznam obsahuje vlastné výkazy zamestnávateľa zoradené zhora nadol zostupne od najnovšieho, v poradí podľa dátumu v ktorom boli odoslané. Najstarším možným obdobím je 01/2004. Dokumenty ktoré boli do SP doručené pred týmto obdobím nie sú k dispozícii v systéme EZU. V oblasti nad zoznamom sa nachádzajú identifikačné údaje a adresa sídla prihláseného zamestnávateľa. Pre každý MVP, alebo VPP sú v zozname uvedené aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 1):


Tabuľka 1: Zoznam výkazov zamestnávateľa

Číslo dokumentu (EZU)

Identifikačné číslo mesačného výkazu generované pri uložení dokumentu do systému EZU – prefix V je pre mesačný výkaz, Y je pre výkaz poistného a príspevkov

Obdobie

Obdobie za ktoré bol výkaz odoslaný – mesiac/rok

Typ

Typ dokumentu: „R“ – riadny výkaz, „O“ – opravný výkaz

Dátum odoslania

Deň kedy bol výkaz uložený do systému

Dátum akceptovania

Deň kedy bol výkaz akceptovaný v systéme

Vstup

Spôsob odoslania dokumentu do systému:

 • manuálny (web)“ – interaktívne prostredníctvom elektronického formulára

 • elektronicky“ – odoslaním xml súboru v predpísanej schéme

 • elektronicky – manuálne upravený“ – prostredníctvom elektronického formulára po odoslaní xml súboru

Akcept.

Stav akceptovania mesačného výkazu

 • prijatý – čaká prvú kontrolu na register“ – výkaz bol po automatickej vstupnej kontrole uložený bez chýb

 • prijatý – prebieha kontrola na register“ – na uloženom výkaze práve prebieha asynchrónna kontrola na register

 • prijatý – čaká opakovanú kontrolu na register“ – používateľ inicioval kontrolu na register manuálne

 • neakceptovaný“ – výkaz bol po vstupnej automatickej kontrole neakceptovaný, t.j. obsahuje kritické chyby

 • neakceptovaný – chyby registrácie“ – výkaz bol po asynchrónnej kontrole na register neakceptovaný, t.j. obsahuje chyby registrácie

 • akceptovaný“ – výkaz bol po prebehnutí všetkých kontrol akceptovaný, t.j. neobsahuje chyby, ani chyby registrácie, pričom môže obsahovať varovania

 • stornovaný“ – výkaz bol zamestnávateľom stornovaný ešte pred jeho odoslaním na ďalšie spracovanie

Sprac.

Stav spracovania mesačného výkazu

 • nespracovaný“ – výkaz zatiaľ nebol odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia

 • odoslaný na spracovanie“ – výkaz bol odoslaný na spracovanie uplynutím lehoty 5 hodín po jeho uložení

 • vrátený“ – pôvodne nespracovaný výkaz bol zamestnávateľom stornovaný

 • spracovaný“ - informácia o úspešnom spracovaní dokumentu v IS SP. Boli splnené všetky náležitosti potrebné pre doručenie podania v elektronickej forme v súlade s § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného.

 • zamietnutý“ - dokument nebol spracovaný v IS SP. Je potrebné kontaktovať pobočku SP

Čas spracovania v JVP

Čas spracovania dokumentu v internom IS SP.

V (Vlastník)

Rozlíšenie používateľa ktorý výkaz uložil: „E“ – (externý) zástupca zamestnávateľa, „I“ – (interný) pracovník SPPoznámky:


   1. Zobrazenie detailu výkazov MVP a VPP

Predná strana MVP a VPP

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie uvedené vo výkaze, kliknite na link Číslo dokumentu (EZU) príslušného záznamu v zozname odoslaných dokumentov. Otvorí sa detail – Predná strana (Obrazovka 6).

Na prednej strane sa nachádzajú typ výkazu, informácia o  aktuálnom stave akceptovania, identifikačné údaje zamestnávateľa a príslušnej pobočky SP, údaje o bankovom spojení, a súhrn poistného a príspevkov za všetkých zamestnancov uvedených v prílohe.

V súvislosti s prechodom na menu Euro od 1.1.2009 má predná strana mesačného výkazu odlišné vyhotovenie v časti 5. Súhrn poistného a príspevkov. Podrobné informácie o zobrazovaní poistného na mesačnom výkaze do obdobia 12/2008 a od obdobia 01/2009 sú uvedené v prílohe (viď. Príloha1: Uvádzanie finančných údajov).


V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá: