Používateľská príručka

 

Informačný systém EZU

 

 

 

Sociálna poisťovňa

 

Elektronický zber údajov

 

Verzia 9.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obsah


1 Základné informácie.............................................................................................................................................. 3

2 Výkazy...................................................................................................................................................................... 9

3 Registračné listy................................................................................................................................................... 35

4 ELDP....................................................................................................................................................................... 59

5 Odoslanie dokumentu XML súborom.............................................................................................................. 68

6 Register.................................................................................................................................................................. 74

7 Platiteľ.................................................................................................................................................................... 77

8 Poistenec................................................................................................................................................................. 80

 Príloha1: Uvádzanie finančných údajov........................................................................................................... 87

 Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register............................................................................................... 89

 Príloha3: Proces akceptovania dokumentov................................................................................................... 94

 Príloha4: Proces spracovania dokumentov...................................................................................................... 97


 

 

1       Základné informácie

Systém EZU (Elektronický zber údajov) poskytuje služby zabezpečujúce elektronickú výmenu informácií medzi Sociálnou poisťovňou (SP) a jej klientmi – zamestnávateľmi a zamestnancami v rámci pravidelného spracovania agendy sociálneho poistenia.

Ďalšími externými používateľmi sú pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Inšpektorátu práce, a pracovníci miest a obcí, ktorí majú prístup k vybraným informáciám o poistencoch a odvádzateľoch poistného.

 

1.1          Nastavenie prehliadača

Práca s aplikáciou nevyžaduje samostatnú inštaláciu u koncového používateľa. EZU je webová aplikácia dostupná pre klientov Sociálnej poisťovne prostredníctvom internetového prehliadača.

Správna funkcionalita je v plnom rozsahu podporovaná pri použití nasledovných typov  a verzií prehliadačov:

 

Podmienkou pre spustenie a bezproblémové používanie systému je splnenie uvedených požiadaviek na konfiguráciu internetového prehliadača:

           

Používatelia pracujúci s prehliadačom Internet Explorer postupujú pri zaradení webservera EZU do dôveryhodných lokalít nasledovne (Obrazovka 1):

1.    Zo základnej lišty prehliadača vyberte záložku Nástroje (Tools), a potom položku Možnosti siete Internet (Internet Options)

2.    V otvorenom okne kliknite na kartu Zabezpečenie (Security), a potom na položku Dôveryhodné lokality (Trusted sites)

3.    Kliknite na tlačidlo Lokality (Sites...)

4.    Adresa práve otvorenej webovej lokality EZU v prehliadači by sa mala zobraziť v poli „Pridať túto webovú lokalitu do zóny“. Ak tomu tak nie je, zadajte do tohto poľa adresu webservera EZU: https://esluzby.socpoist.sk/CRSE/

5.    Kliknite na tlačidlo Pridať, čím sa vyplnená adresa presunie do zoznamu dôveryhodných lokalít

6.    Ak tomu tak nie je, vyznačte zaškrtnutie políčka „Žiadať overenie servera (https:) pre všetky lokality v zóne

7.    Pridanie lokality potvrďte kliknutím na tlačidlo OK

 

Obrazovka 1: Nastavenie dôveryhodnej lokality

 

1.2          Prihlasovanie

Používateľ, referent zamestnávateľa alebo iný externý používateľ, sa môže prihlásiť do systému a využívať jednotlivé služby EZU jedine s pridelenými bezpečnostnými predmetmi:

 

Od dátumu ukončenia platnosti starých GRID kariet (15.9.2008) sa môže používateľ do EZU prihlasovať iba prostredníctvom prihlasovacieho mena a novej GRID karty.

 

Pre prácu so systémom zadajte do vášho prehliadača adresu https://esluzby.socpoist.sk/CRSE/. Po otvorení prihlasovacieho okna (Obrazovka 2-a) zadajte pridelené meno do poľa Prihlasovacie meno (SSN), a pokračujte kliknutím na tlačidlo Prihlásiť.

Ak bolo prihlasovacie meno správne, otvorí sa dialógové okno pre výber účtu zamestnávateľa (Obrazovka 2-b). Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte IČZ zamestnávateľa s ktorým chcete pracovať. Po zadaní autorizačného kódu v požadovaných súradniciach na GRID karte pokračujte tlačidlom Overiť.

Po úspešnej autorizácii vstúpite do systému kliknutím na tlačidlo Elektronický zber údajov (Obrazovka 2-c). Ak by bol ktorýkoľvek zo zadaných prihlasovacích alebo autorizačných údajov nesprávny, proces prihlásenia je potrebné zopakovať.

Ak si želáte zmeniť zamestnávateľa s ktorým pracujete, je potrebné sa so systému odhlásiť kliknutím na tlačidlo odhlásiť v pravom hornom rohu obrazovky (Obrazovka 3). Po opakovanom prihlásení vybrať požadované identifikačné číslo IČZ.

           

Obrazovka 2: Prihlásenie do systému

 

1.3          Pracovné prostredie

Pracovné prostredie EZU obsahuje nasledovné oblasti (Obrazovka 3):

 

Obrazovka 3: Pracovné prostredie EZU

 

Po úspešnom prihlásení sa používateľovi, ak ide o referenta zamestnávateľa, zobrazí základné menu s nasledovnými kategóriami služieb, ktoré ma možnosť používať na základe prístupových práv:

V strede obrazovky je tabuľka obsahujúca zoznam nespárovaných platných predbežných registrácií zamestnancov s možnosťou vytvorenia súvisiaceho, následného registračného listu fyzickej osoby tlačidlom Vytvoriť RLFO. Pre vyplnenie a odoslanie  registračného listu fyzickej osoby pozrite príslušnú kapitolu nižšie.

Ak je externým používateľom pracovník Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, pracovník Národného inšpektorátu práce, alebo poverený pracovník obce, v základnom menu je k dispozícii jediná kategória služieb:

 

1.4          Autorizácia

Súčasťou bezpečnostných funkcií systému EZU je autorizácia používateľa prostredníctvom GRID karty. Týmto spôsobom sa, okrem overenia prístupových práv pri prihlasovaní, kontroluje oprávnenie prihláseného používateľa pre vykonávanie niektorých akcií. Ide o uloženie nového alebo editovaného dokumentu, uloženie dokumentu odoslaním xml súboru, a stornovanie dokumentu.

Proces autorizácie prebieha nasledovne:

1.     Pred vykonaním akcie, ktorá vyžaduje overenie oprávnenia, sa otvorí dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“ (Obrazovka 4).

2. Používateľ zadá do textového poľa kód z GRID karty zodpovedajúci uvedením súradniciam, a potvrdí tlačidlom OK.

3. V prípade neúspešnej autorizácie je používateľ opakovane vyzvaný na zadanie správneho autorizačného kódu.

4.     V prípade úspešnej autorizácie, t.j. zadaný kód bol správny, aplikácia povolí vykonanie požadovanej akcie a proces spracovania pokračuje ďalej.

 

Obrazovka 4: Autorizácia používateľa


2       Výkazy

Kategória Výkazy obsahuje služby ktoré umožňujú komplexné spracovanie dokumentov typu výkaz na účely sociálneho poistenia na vstupe do informačného systému SP. Týmito dokumentmi sú:

 

Zamestnávateľ má voči SP povinnosť – doručiť mesačný výkaz, výkaz poistného za všetkých svojich zamestnancov, a za každé obdobie (mesiac/rok) v ktorom je registrovaný ako odvádzateľ poistného (viď. Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register). V prípade spracovania dokumentov cez EZU má zamestnávateľ povinnosť splnenú ak má pre dané obdobie akceptované všetky potrebné dokumenty.

V prostredí EZU – elektronický zber údajov – sú všetky dokumenty skontrolované, uložené, a odoslané na ďalšie spracovanie v informačnom systéme Sociálnej Poisťovne. Až na základe výsledkov ďalšieho spracovania je možné zistiť či uložený dokument bol alebo nebol korektne spracovaný.

Po výbere kategórie výkazy zo základného menu má referent zamestnávateľa k dispozícii nasledovné položky, ktoré môže vybrať kliknutím na príslušný odkaz vo vedľajšom menu:

·       Prehľad – Mesačný výkaz

·       Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov

·       Prehľad – Chyby registrácie

·       Odoslanie XML súboru

·       Manuálny vstup – Mesačný výkaz

·       Manuálny vstup – Výkaz poistného a príspevkov

 

Kategórie Prehľad – Mesačný výkaz,  Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov obsahujú služby pre prehľad odoslaných dokumentov, t.j. vyhľadávanie dokumentov, zobrazovanie detailných informácií, zobrazenie chýb zistených automatickou kontrolou a asynchrónnou kontrolou na register, a stornovanie týchto dokumentov. Všetky údaje v prehľade sú zobrazované iba v uzamknutom režime bez možnosti editácie a zápisu do databázy. Pre stornovanie dokumentov sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

Kategória Odoslanie XML súboru poskytuje služby pre uloženie oboch typov dokumentov do systému načítaním xml súboru v príslušnej schéme. Pre uloženie dokumentu odoslaním xml súboru sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

Kategórie Manuálny vstup – Mesačný výkaz, Manuálny vstup – Výkaz poistného a príspevkov obsahujú služby pre interaktívne vytváranie nových, a editovanie existujúcich dokumentov, prostredníctvom elektronických webových formulárov. Pre vytvorenie alebo editáciu dokumentov cez manuálny vstup sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

 

2.1          Prehľad – Mesačný výkaz, Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov

2.1.1    Zobrazenie zoznamu výkazov MVP a VPP

Zoznam

Po výbere kategórie Výkazy → Prehľad – Mesačný výkaz, alebo  Výkazy → Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov z vedľajšieho menu sa zobrazí zoznam všetkých  výkazov (Obrazovka 5) ktoré zamestnávateľ odoslal do SP.

 

 

Obrazovka 5: Prehľad – Zoznam mesačných výkazov, Zoznam výkazov poistného a príspevkov

 

Zoznam obsahuje vlastné výkazy zamestnávateľa zoradené zhora nadol zostupne od najnovšieho, v poradí podľa dátumu v ktorom boli odoslané. Najstarším možným obdobím je 01/2004. Dokumenty ktoré boli do SP doručené pred týmto obdobím nie sú k dispozícii v systéme EZU. V oblasti nad zoznamom sa nachádzajú identifikačné údaje a adresa sídla prihláseného zamestnávateľa. Pre každý MVP, alebo VPP sú v zozname uvedené aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 1):

 

Tabuľka 1: Zoznam výkazov zamestnávateľa

Číslo dokumentu (EZU)

Identifikačné číslo mesačného výkazu generované pri uložení dokumentu do systému EZU – prefix V je pre mesačný výkaz, Y je pre výkaz poistného a príspevkov

Obdobie

Obdobie za ktoré bol výkaz odoslaný – mesiac/rok

Typ

Typ dokumentu: „R“ – riadny výkaz, „O“ – opravný výkaz

Dátum odoslania

Deň kedy bol výkaz uložený do systému

Dátum akceptovania

Deň kedy bol výkaz akceptovaný v systéme

Vstup

Spôsob odoslania dokumentu do systému:

-  „manuálny (web)“ – interaktívne prostredníctvom elektronického formulára

-  „elektronicky“ – odoslaním xml súboru v predpísanej schéme

- elektronicky – manuálne upravený“ – prostredníctvom elektronického formulára po odoslaní xml súboru

Akcept.

Stav akceptovania mesačného výkazu

-  prijatý – čaká prvú kontrolu na register“ – výkaz bol  po automatickej vstupnej kontrole uložený bez chýb

- prijatý – prebieha kontrola na register“ – na uloženom výkaze práve prebieha asynchrónna kontrola na register

- prijatý – čaká opakovanú kontrolu na register“ – používateľ inicioval kontrolu na register manuálne

-  „neakceptovaný“ – výkaz bol po vstupnej automatickej kontrole neakceptovaný, t.j. obsahuje kritické chyby

- neakceptovaný – chyby registrácie“ – výkaz bol po asynchrónnej kontrole na register neakceptovaný, t.j. obsahuje chyby registrácie

- akceptovaný“ – výkaz bol po prebehnutí všetkých kontrol akceptovaný, t.j. neobsahuje chyby, ani chyby registrácie, pričom môže obsahovať varovania

- stornovaný“ – výkaz bol zamestnávateľom stornovaný ešte pred jeho odoslaním na ďalšie spracovanie

Sprac.

Stav spracovania mesačného výkazu

- nespracovaný“ – výkaz zatiaľ nebol odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia

-  „odoslaný na spracovanie“ – výkaz bol odoslaný na spracovanie uplynutím lehoty 5 hodín po jeho uložení

-  „vrátený“ – pôvodne nespracovaný výkaz bol zamestnávateľom stornovaný

-  „spracovaný“ - informácia o úspešnom spracovaní dokumentu v IS SP. Boli splnené všetky náležitosti potrebné pre doručenie podania v elektronickej forme v súlade s § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného.

-  „zamietnutý“ - dokument nebol spracovaný v IS SP. Je potrebné kontaktovať pobočku SP

Čas spracovania v JVP

Čas spracovania dokumentu v internom IS SP.

V (Vlastník)

Rozlíšenie používateľa ktorý výkaz uložil: „E“ – (externý) zástupca zamestnávateľa, „I“ – (interný) pracovník SP

 

 

Poznámky:

·       Najdôležitejšou informáciou pre zamestnávateľa zo zoznamu odoslaných MVP a VPP je stav akceptovania a spracovania (viď. Príloha3: Proces akceptovania dokumentov). Povinnosťou zamestnávateľa je dosiahnuť, aby mal za každé obdobie v ktorom je registrovaný ako odvádzateľ poistného, riadny alebo opravný výkaz v stavoch „akceptovaný“ - „spracovaný.

·       Neakceptovaný výkaz je zamestnávateľ povinný opraviť, a to manuálnou editáciou (viď. 2.2 ) alebo odoslaním nového dokumentu prostredníctvom xml súboru (viď. 5 ). Opravy si tiež môžu vyžadovať aktualizáciu záznamov o zamestnancoch v registri poistencov SP. Neakceptovaný dokument nebude odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia.

·       Ak akceptovaný výkaz dostane stav spracovania „zamietnutý“, je potrebné kontaktovať pobočku SP.

 

2.1.2    Zobrazenie detailu výkazov MVP a VPP

Predná strana MVP a VPP

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie uvedené vo výkaze, kliknite na link Číslo dokumentu (EZU) príslušného záznamu v zozname odoslaných dokumentov. Otvorí sa detail  – Predná strana (Obrazovka 6).

Na prednej strane sa nachádzajú typ výkazu, informácia o  aktuálnom stave akceptovania, identifikačné údaje zamestnávateľa a príslušnej pobočky SP, údaje o bankovom spojení, a súhrn poistného a príspevkov za všetkých zamestnancov uvedených v prílohe.

V súvislosti s prechodom na menu Euro od 1.1.2009 má predná strana mesačného výkazu odlišné vyhotovenie v časti 5. Súhrn poistného a príspevkov. Podrobné informácie o zobrazovaní poistného na mesačnom výkaze do obdobia 12/2008 a od obdobia 01/2009 sú uvedené v prílohe (viď. Príloha1: Uvádzanie finančných údajov).

 

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Stornovať dokumentStornovanie nespracovaného mesačného výkazu

-     Spustiť kontrolu na register – Manuálne spustenie opakovanej kontroly na register

-     Späť na prehľad – Návrat na zoznam odoslaných dokumentov

-     Zoznam chýb – Zobrazenie chýb zistených pri automatickej vstupnej kontrole výkazu

-     Chyby registrácie – Zobrazenie chýb zistených pri asynchrónnej kontrole na register

-     Príloha – Otvorenie detailu prílohy mesačného výkazu

-     PDF Zobrazenie prednej strany mesačného výkazu vo formáte pdf

-     PDF Príloha Zobrazenie prílohy mesačného výkazu vo formáte pdf

-     Tlač – Pripravenie prednej strany MVP na tlač

 

 

Obrazovka 6: Prehľad – Mesačný výkaz – Detail prednej strany,  Prehľad – Mesačný výkaz – Výkaz poistného a príspevkov

 

Príloha MVP a VPP

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o jednotlivých záznamoch zamestnancov, kliknite na tlačidlo Príloha na prednej strane výkazu. Otvorí sa detail – Príloha mesačného výkazu poistného alebo výkazu poistného a príspevkov (Obrazovka 7).

V prílohe sa nachádzajú informácie o vymeriavacom základe, a výške poistného a príspevkov do jednotlivých fondov, vyplnené zvlášť pre jednotlivých zamestnancov. Každý riadok prílohy prislúcha jedinému zamestnancovi podľa rodného čísla.

Podrobné informácie k nastaveniu osobného rozsahu poistenia v riadku prílohy sú uvedené v kapitole 2.2 (Obrazovka 19, Obrazovka 20).

 

 

Obrazovka 7: Prehľad – Mesačný výkaz – Detail prílohy, Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov – Detail prílohy

 

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Späť na hlavný dokument – Návrat na prednú stranu výkazu

-     PDF Zobrazenie aktuálne otvorenej strany prílohy vo formáte pdf

-     Tlač Pripravenie prílohy na tlač

 

V dolnej časti okna sa nachádzajú tlačidlá pre vyhľadávanie záznamov v prílohe:

-     Prejsť na stranu – Zobrazenie zadanej strany prílohy

-     Prvá – Zobrazenie prvej strany prílohy

-     Predchádzajúca – Zobrazenie predchádzajúcej strany prílohy

-     Nasledujúca – Zobrazenie nasledujúcej strany prílohy

-     Posledná – Zobrazenie poslednej strany prílohy

-     Hľadať– Vyhľadanie záznamu v prílohe podľa zvoleného kritéria

 

Po zadaní čísla strany do poľa „Strana č.“ a kliknutí na tlačidlo Prejsť na stranu sa otvorí príslušná strana prílohy výkazu.

 

Vyhľadávanie záznamov v prílohe je možné podľa dvoch kritérií: Poradové číslo riadku prílohy, alebo rodné číslo zamestnanca.

Ak chcete vyhľadávať zamestnancov podľa poradového čísla riadku, resp. podľa rodného čísla, vyberte najskôr kritérium vyhľadávania označením „Por. číslo“ alebo „Rodné číslo“.  Následne, po zadaní požadovanej hodnoty do textového pola „Hľadať text“, a kliknutí na tlačidlo Hľadať, sa otvorí tá strana prílohy ktorá obsahuje príslušný záznam.

Keďže v prílohe mesačného výkazu môže byť ten istý zamestnanec uvedený viackrát, všetky riadky vyhovujúce vyhľadávanému rodnému číslu sú zvýraznené modrou farbou (Obrazovka 8). Prostredníctvom tlačidiel Predchádzajúci a Nasledujúci tak môžete postupne prechádzať stranami, na ktorých sa nachádzajú vyhovujúce záznamy.

 

Obrazovka 8: Prehľad – Mesačný výkaz – Detail prílohy – Vyhľadávanie podľa RČ

 

2.1.3    Zobrazenie chýb

Zoznam chýb MVP a VPP

Pri elektronickom spracovaní výkazu v systéme EZU prebiehajú údaje uvedené na prednej strane a v prílohe dvomi nezávislými kontrolami. Automatickou vstupnou kontrolou dokumentu sa kontroluje vyplnenie povinných polí, formát dát a korektnosť dát podľa metodických pravidiel. Asynchrónnou kontrolou na register, t.j. s časovým odstupom po uložení dokumentu do systému, sa overuje splnenie ohlasovacej povinnosti zamestnávateľa (viď. Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register).

Ak si chcete prezrieť podrobné výsledky z týchto kontrol,  k dispozícii sú dva zoznamy chýb na prednej strane mesačného výkazu:

1.         Kliknite na tlačidlo Zoznam chýb na prednej strane výkazu (MVP alebo VPP). Otvorí sa zoznam chýb a varovaní zistených automatickou vstupnou kontrolou (Obrazovka 9).

2.         Kliknite na tlačidlo Chyby registrácie na prednej strane výkazu. Otvorí sa zoznam chýb zistených asynchrónnou kontrolou na register (Obrazovka 10).

 

Obrazovka 9: Prehľad – Mesačný výkaz – Zoznam chýb (zhodné s VPP)

 

 

Obrazovka 10: Prehľad – Mesačný výkaz – Chyby registrácie, Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov – Chyby registrácie

 

Nezrovnalosti výkazu sú v zoznamoch klasifikované podľa stupňa závažnosti:

 

V pravej hornej časti okna so zoznamom chýb registrácie sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Zobraziť všetkých zamestnancovDohľadanie zamestnancov z registra SP

-     Zobraziť zamestnancov s chybami  – Dohľadanie zamestnancov z registra SP

-     Späť na hlavný dokument – Otvorenie prednej strany mesačného výkazu

-     Späť na prehľad – Návrat na zoznam odoslaných mesačných výkazov

-     Tlač – Pripravenie zoznamu chýb a varovaní pre tlač

 

Detail chyby registrácie (MV)

V zobrazených chybách na register mesačného výkazu, kliknutím na rodné číslo zobrazíte detail chyby registrácie (Obrazovka 11). Tento obsahuje záznamy poistných vzťahov daného zamestnanca platné v období za ktoré je výkaz uložený, a riadky z prílohy výkazu vyplnené pre tohto zamestnanca podľa rodného čísla.

 

Obrazovka 11: Prehľad – Mesačný výkaz – Detail chyby registrácie

 

Poznámky:

·       Kontrola na register je účinná od 1.1.2009, to znamená že prebieha iba pri výkazoch ktoré sú uložené pre obdobie 01/2009 a  neskoršie. Mesačné výkazy vytvárané alebo editované do obdobia 12/2008 vrátane nepodliehajú kontrole na register, takže zoznam chýb registrácie majú vždy prázdny.

·       Chyby zistené kontrolou na register sú kritické z hľadiska akceptovania od 1.7.2009. Výkazy skontrolované do tohto dňa sú po prebehnutí kontroly na register vždy akceptované, a to bez ohľadu na výsledok a početnosť chýb. Každý nový alebo editovaný výkaz skontrolovaný odo dňa 1.7.2009, ktorý obsahuje kritický počet chýb registrácie, je vyhodnotený do stavu „neakceptovaný – chyby registrácie“.

 

2.1.4    Dohľadanie zamestnancov

V detaile mesačného výkazu má referent zamestnávateľa prístup k záznamom poistných vzťahov zamestnancov. Ak si chcete prezrieť aktuálne záznamy po dohľadaní z registra poistencov SP,  k dispozícii sú dva zoznamy zamestnancov (Obrazovka 12):

 

Zoznam obsahuje aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 2). Záznamy sú zoradené zostupne, t.j. na začiatku sa nachádzajú poistné vzťahy s najneskorším dátumom ukončenia alebo dátumom začiatku. Po zadaní rodného čísla môžete tlačidlom Vyhľadať rozsiahly zoznam filtrovať, a rýchlo vyhľadať vzťahy konkrétneho zamestnanca.

 

Obrazovka 12: Mesačný výkaz/Register – Dohľadanie zamestnancov

 

Tabuľka 2: Zoznam poistných vzťahov

Obdobie

Obdobie spracovávaného výkazu

Rodné číslo

Rodné číslo zamestnanca

Poistený od

Dátum začiatku, resp. ukončenia platnosti poistného (pracovnoprávneho) vzťahu zamestnanca v registri SP

Poistený do

Typ pracovného pomeru

Typ poistného (pracovnoprávneho) pomeru s akým bol zamestnanec zaregistrovaný do systému sociálneho poistenia

 

2.1.5    Stornovanie výkazu

Stornovanie MVP a VPP

Ak chcete stornovať výkaz, ktorý sa nachádza v systéme EZU, kliknite na tlačidlo Stornovať dokument v zobrazení detailu prednej strany príslušného výkazu (Obrazovka 6).

Stornovať je možné rovnako riadny aj opravný výkaz, ale iba vtedy ak ešte nebol odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia, t.j. nachádza sa v stave „nespracovaný“. Uplynutím lehoty 5 hodín po akceptovaní je dokument odoslaný na ďalšie spracovanie (viď. Príloha4: Proces spracovania dokumentov), a ďalej ho už nie je možné stornovať.

Tlačidlo pre stornovanie výkazu nie je sprístupnené ak sa dokument nachádza v stave „prijatý – čaká opakovanú kontrolu na register“. Takýto výkaz je možné stornovať až po prebehnutí vyžiadanej kontroly, ktorú inicioval referent zamestnávateľa alebo pracovník SP.

Ak výkaz stornujete, stav spracovania sa automaticky zmení na „vrátený“ (viď. Príloha3: Proces akceptovania dokumentov), a ďalej ho už nie je možné upravovať editáciou. V prípade potreby musí byť takýto výkaz uložený do systému znovu ako nový dokument.

 

Autorizácia používateľa

Pred vykonaním akcie stornovania sa otvorí dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“ (viď. 1.4 ). Po úspešnej autorizácii používateľa je mesačný výkaz stornovaný.

 

2.1.6    Manuálna kontrola na register

Referent zamestnávateľa má možnosť manuálne iniciovať opakovanú kontrolu na register pre tie výkazy, ktoré obsahujú chyby registrácie. Táto funkcia je určená na aktualizáciu výsledkov z predchádzajúcej kontroly, a odporúča sa používať ju po oprave chýb doplnením požadovaných registračných listov.

Iniciovať opakovanú kontrolu je možné rovnako pre riadny aj opravný výkaz, ak sa nachádza v stave „neakceptovaný – chyby registrácie“. Pre vyžiadanie opakovanej kontroly kliknite na tlačidlo Spustiť kontrolu na register na prednej strane príslušného výkazu (Obrazovka 6).

Na obrazovke sa zobrazí upozornenie s informáciou o plánovanom dátume a čase kedy by mala byť mesačný výkaz skontrolovaný (Obrazovka 13) – aktuálny čas + 48 hodín. Tlačidlom Späť na prehľad sa vrátite na zoznam odoslaných výkazov.

 

Obrazovka 13: Prehľad –  Manuálna kontrola na register

 

Po manuálnom iniciovaní kontroly na register nadobúda stav akceptovania takéhoto mesačného výkazu hodnotu „prijatý – čaká opakovanú kontrolu na register“ (viď. Príloha3: Proces akceptovania dokumentov). V tomto stave nemôžete MVP upravovať editáciou, ani stornovať v prehľade. Uplynutím naplánovanej lehoty bude mesačný výkaz podrobený asynchrónnej kontrole na register (viď. Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register).

2.2          Manuálny vstup – Mesačný výkaz poistného, Manuálny vstup – Výkaz poistného a príspevkov

2.2.1    Vyhľadanie výkazu pre manuálny vstup

Zoznam MVP a VPP

Po výbere kategórie Výkazy → Manuálny vstup – Mesačný výkaz, Výkazy → Manuálny vstup – Výkaz poistného a príspevkov z vedľajšieho menu sa otvorí dialógové okno „Výberové kritériá“ (Obrazovka 14).

Do textového poľa „Obdobie“ zadajte údaj vo formáte MMRRRR, zodpovedajúci mesiacu a roku, za ktorý boli mesačné výkazy s ktorými chcete pracovať odoslané. Po stlačení tlačidla Pokračovať sa na obrazovke zobrazí zoznam výkazov daného typu (Obrazovka 15).

Zoznam obsahuje výkazy, ktoré zamestnávateľ odoslal počas dvoch období – mesiac zadaný ako kritérium a k nemu predchádzajúci mesiac. Záznamy sú zoradené zostupne od najnovšieho, v poradí podľa obdobia a dátumu ich odoslania do EZU. V oblasti nad zoznamom sa nachádzajú identifikačné údaje a adresa sídla prihláseného zamestnávateľa. Pre každý mesačný výkaz sú v zozname uvedené aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 1):

 

V pravej dolnej časti okna sa nachádza funkčné tlačidlo:

-     Nový  – Vytvorenie nového riadneho alebo opravného výkazu

 

Obrazovka 14:  Manuálny vstup – Mesačný výkaz – Výberové kritériá, Manuálny vstup – Výkaz poistného a príspevkov – Výberové kritériá

 

 

Obrazovka 15: Manuálny vstup – Zoznam mesačných výkazov, Manuálny vstup – Zoznam výkazov poistného a príspevkov

 

Poznámky:

·       Možnosti práce s výkazom v manuálnom vstupe závisia od existencie a stavu dokumentov v období zadávanom ako výberové kritérium: 1. Nový riadny výkaz je možné vytvoriť iba pre obdobie, za ktoré ešte nebol vytvorený žiadny dokument, alebo predchádzajúci výkaz typu R je „vrátený“; 2. Nový opravný výkaz je možné vytvoriť iba pre obdobie, v ktorom je výkaz typu R „odoslaný na spracovanie“, alebo predchádzajúci výkaz typu O v stave „odoslaný na spracovanie“ alebo „vrátený“; 3. Upraviť existujúci riadny alebo opravný výkaz editáciou pôvodných údajov je možné iba pre obdobie, v ktorom sa tento výkaz typu R alebo O, nachádza v stave „nespracovaný“.

 

2.2.2    Vytvorenie a uloženie MVP a VPP – riadny alebo opravný dokument

Vyplnenie prednej strany MVP a VPP

Vytvorenie nového dokumentu je možné iba ak sa v zadanom období nenachádza žiadny výkaz v stave „nespracovaný“. Používateľ môže postupovať dvomi spôsobmi.

1. Ak chcete vytvoriť nový výkaz s použitím prázdneho formulára, kliknite na tlačidlo Nový.  Otvorí sa prázdny editovateľný formulár bez vyplnených údajov o poistnom – predná strana (Obrazovka 16). Obdobie  výkazu zodpovedá mesiacu, ktorý bol zadaný vo výberových kritériách. V záhlaví formulára sa nachádza nasledovné upozornenie: „Vytvárate nový výkaz pre obdobie: MMRRRR“.

2. Ak chcete vytvoriť nový výkaz s použitím referenčných údajov z iného výkazu, kliknite na link Číslo dokumentu (EZU) príslušného záznamu v zozname dokumentov. Otvorí sa editovateľný formulár – predná strana výkazu, ktorý v prílohe a rovnako v časti „5. Súhrn poistného a príspevkov“ obsahuje údaje zhodné s obsahom referenčného výkazu (Obrazovka 16). Obdobie zodpovedá mesiacu, ktorý bol zadaný vo výberových kritériách. V záhlaví formulára sa nachádza nasledovné upozornenie: „Vytvárate výkaz pre obdobie: MMRRRR, ako predloha bol použitý výkaz s číslom: XXXXXXXXXXXX“.

 

Upozornenie: Ak sa pre zadané obdobie nachádza v systéme riadny alebo opravný výkaz v stave „nespracovaný“,  na editáciu sa otvorí práve tento dokument. Oba vyššie uvedené postupy v tomto prípade neumožnia vytvorenie nového dokumentu, ale úpravu už existujúceho editáciou pôvodných údajov. V záhlaví formulára (Obrazovka 16) sa nachádza nasledovné upozornenie: „Pokračujete v editovaní výkazu s číslom: XXXXXXXXXXXX, uloženého dňa: DD.MM.RRR hh:mm

Upozornenie: Ak sa pre zadané obdobie nachádza v systéme výkaz v stave „prijatý – čaká opakovanú kontrolu na register,  dokument nie je možné editovať v manuálnom vstupe, ani stornovať kým na ňom neprebehne kontrola. Tieto operácie môžete urobiť až po prebehnutí kontroly na register, ktorú inicioval referent zamestnávateľa. V záhlaví formulára (Obrazovka 16) sa nachádza upozornenie: „Pokračujete v editovaní výkazu s číslom: XXXXXXXXXXXX, uloženého dňa: DD.MM.RRR hh:mm. Výkaz nie je možné editovať, lebo má naplánovanú kontrolu na register!

 

Obrazovka 16:  Manuálny vstup – Mesačný výkaz – Formulár prednej strany, Manuálny vstup – Výkaz poistného a príspevkov – Formulár prednej strany

 

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Uložiť formulárUloženie nového alebo editovaného výkazu do systému

-     Zoznam chýb Zobrazenie chýb zistených pri automatickej vstupnej kontrole výkazu

-     Prepočítať sumárnu stranu – Prepočet súhrnu poistného a príspevkov podľa prílohy

-     Príloha Otvorenie formulára prílohy výkazu na editáciu

-     Späť na prehľad Návrat na zoznam odoslaných dokumentov

 

Kontrola a uloženie MVP a VPP

Po vyplnení všetkých potrebných údajov, a prepočítaní súhrnnej sumy poistného a príspevkov k úhrade prostredníctvom tlačidla Prepočítať sumárnu stranu, môžete iniciovať uloženie výkazu kliknutím na Uložiť formulár.

Aplikácia podrobí údaje uvedené na prednej strane a v prílohe výkazu automatickej vstupnej kontrole. V rámci tejto kontroly sa overuje vyplnenie povinných polí, formát dát a korektnosť údajov podľa metodických pravidiel. Výsledok kontroly sa zobrazí ako zoznam nezrovnalostí – chýb a varovaní (Obrazovka 17). Nezrovnalosti zo vstupnej kontroly týkajúce sa údajov v prílohe máte tiež k dispozícii vo formulári prílohy, priradené k príslušným riadkom, resp. rodným číslam (viď. 2.2.3 Vyplnenie formulára prílohy).

 

Chyby majú kritický charakter z hľadiska akceptácie výkazu poistného, nezabraňujú však jeho uloženiu do systému. Je potrebné ich opraviť, v opačnom prípade bude dokument po uložení „neakceptovaný“.  Varovania majú informatívny charakter, a pre účely spracovania dokumentu v systéme sociálneho postenia sa nevyžaduje ich korekcia (v prípade rodných čísel a iných údajov preverte či sú správne zadané).

 

Obrazovka 17: Manuálny vstup – Mesačný výkaz – Zoznam nezrovnalostí MVP (zodpovedá aj VPP)

 

V dolnej časti okna sa nachádzajú tlačidlá:

-     Potvrdiť – Uloženie skontrolovaného dokumentu bez opráv

-     Opraviť – Otvorenie prednej strany výkazu pre editáciu

 

Ak zvolíte možnosť Opraviť, aplikácia vám umožní manuálne odstránenie nezrovnalostí zistených automatickou vstupnou kontrolou. Po uskutočnení potrebných opráv a kliknutí na tlačidlo Uložiť formulár, alebo Zoznam chýb na prednej strane výkazu, aplikácia opakovane skontroluje údaje v celom dokumente, a zobrazí aktualizovaný zoznam chýb a varovaní.

Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť je možné uložiť aj výkaz, ktorý obsahuje kritické chyby. Neskôr sa môžete vrátiť k jeho oprave prostredníctvom kategórie Manuálny vstup (2.2 ).

 

Pred uložením dokumentu sa otvorí dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“ (viď. 1.4). Po úspešnej autorizácii používateľa je výkaz uložený do systému EZU.

 

Stav spracovania výkazu po uložení nadobúda vždy hodnotu „nespracovaný“. Stav akceptovania výkazu nadobúda hodnotu v súlade s pravidlami pre akceptovanie (viď. Príloha3: Proces akceptovania dokumentov):

1.     prijatý – čaká prvú kontrolu na register“ – ak neobsahuje žiadne kritické chyby zo vstupnej kontroly, pričom môže obsahovať varovania. Takýto výkaz bude následne podrobený kontrole na register (viď. Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register).

2.     neakceptovanýak bol výkaz uložený s kritickými chybami zistenými automatickou vstupnou kontrolou. Takýto výkaz je potrebné opraviť, inak nebude spracovaný v systéme sociálneho poistenia.

 

Výkaz je uložený ako riadny – „R“ ak pre dané obdobie neexistuje žiadny riadny akceptovaný výkaz v stave „odoslaný na spracovanie“. V opačnom prípade je dokument uložený vždy ako opravný –„O“. Ak bol manuálnym vstupom editovaný pôvodný výkaz, dokument si po uložení zachováva pôvodný typ, t.j. zostáva naďalej „R“ alebo „O“.

 

Poznámky:

·        Systém EZU umožňuje za každé obdobie spracovať len jeden riadny výkaz (MVP / VPP) v stave „odoslaný na spracovanie“. Každý ďalší nový výkaz bude uložený ako opravný – typu „O“. Ak uvedená podmienka nie je splnená, a pre dané obdobie ešte neexistuje riadny výkaz, nový výkaz bude uložený ako riadny – typu „R“.

·        Okrem automatickej vstupnej kontroly, ktorá prebieha v procese ukladania výkazu, je každý prijatý výkaz po uložení podrobený asynchrónnej kontrole na register (viď. Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register). Až na základe výsledkov kontroly na register je výkaz odoslaný na ďalšie spracovanie, a to len vtedy ak bol vyhodnotený ako „akceptovaný“ (viď. Príloha4: Proces spracovania dokumentov).

·        Ak pri kontrole uloženého dokumentu zistíte, že obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje (napr. chybné rodné čísla, nesprávne vymeriavacie základy, a ďalšie), je potrebná jeho korekcia. Ak je dokument neakceptovaný z dôvodu chýb zo vstupnej kontroly alebo kontroly na register, v záujme splnenia nahlasovacej povinnosti zamestnávateľa je potrebná ich oprava.

 

2.2.3    Vyplnenie formulára prílohy

Ak si želáte editovať údaje v prílohe výkazu, kliknite na tlačidlo Príloha na prednej strane. Otvorí sa editovateľný formulár – príloha MVP alebo príloha VPP (Obrazovka 18). Formulár je prázdny alebo predvyplnený údajmi zhodnými s obsahom referenčného výkazu.

V prílohe sa nachádzajú informácie o vymeriavacom základe a výške poistného a príspevkov do  jednotlivých fondov sociálneho poistenia zvlášť pre každého zamestnanca. Každý riadok prílohy prislúcha jedinému zamestnancovi podľa rodného čísla. Pri vypĺňaní dbajte na správne zadanie rodných čísel a súm vymeriavacích základov do poistných fondov. Aplikácia automaticky vypočíta a doplní sumy poistného, ktoré sú zamestnanec a zamestnávateľ povinní v súlade s platnou legislatívou za dané obdobie odviesť do SP.

 

V hornej časti okna sa nachádza tlačidlo:

-     Späť na hlavný dokument – Otvorenie prednej strany výkazu

 

V dolnej časti okna sa nachádzajú tlačidlá pre vyhľadávanie záznamov v prílohe:

-     Prejsť na stranu – Zobrazenie zadanej strany prílohy

-     Prvá – Zobrazenie prvej strany prílohy

-     Predchádzajúca – Zobrazenie predchádzajúcej strany prílohy

-     Nasledujúca – Zobrazenie nasledujúcej strany prílohy

-     Posledná – Zobrazenie poslednej strany prílohy

-     Nová – Pridanie novej prázdnej strany prílohy

-     Hľadať– Vyhľadanie záznamu v prílohe podľa zadaného kritéria

 

 

 

Obrazovka 18: Manuálny vstup –Mesačný výkaz – Formulár prílohy,  Manuálny vstup –Výkaz poistného a príspevkov – Formulár prílohy

 

Príloha môže obsahovať ľubovoľný počet strán, a na každej je k dispozícii osem riadkov zamestnancov. V hornej časti formulára je uvedený celkový počet strán, a číslo aktuálne otvorenej strany. Tlačidlom Nová môžete podľa potreby pridávať k formuláru ďalšie prázdne strany, a tie následne vyplniť.

Po zadaní čísla strany do poľa „Strana č.“ a kliknutí na tlačidlo Prejsť na stranu sa otvorí príslušná strana prílohy mesačného výkazu.

 

Vyhľadávanie záznamov v prílohe je možné podľa dvoch kritérií: Poradové číslo riadku prílohy, alebo rodné číslo zamestnanca (viď.2.1.2 ).

 

Osobný rozsah poistenia

Pri vypĺňaní prílohy výkazu je potrebné venovať pozornosť nastaveniu osobného rozsahu poistenia v jednotlivých riadkoch prílohy. Nastavením týchto parametrov je možné definovať rozsah platieb sociálneho poistenia podľa typu poistného vzťahu zamestnanca, t.j. do ktorých fondov v súlade s platnou legislatívou, zamestnávateľ a zamestnanec odvádzajú alebo neodvádzajú poistné,  a v akej výške.

V systéme EZU existujú rôzne verzie prílohy pokiaľ ide o nastavenie osobného rozsahu poistenia. Rozdiely súvisia s postupným uplatňovaním legislatívnych zmien, a platnosť jednotlivých verzií závisí od obdobia, za ktoré je mesačný výkaz spracovávaný.

 

Vo verzii MVP s platnosťou od 01/2005 do 06/2008 (Obrazovka 19) je možné vybrať dve poistné roly výberom príslušného poľa: „dohoda“ – zamestnanec pracujúci na dohodu, alebo „dôch.“ – zamestnanec ktorý je poberateľom dôchodku. Výber roly automaticky prednastaví rozsah poistenia, resp. vyznačí fondy do ktorých zamestnanec a zamestnávateľ nie sú povinný odvádzať platbu. Referent zamestnávateľa môže toto nastavenie zmeniť, a povoliť platenie aj do iných fondov. „Odstráň“ zruší aktuálne nastavenie osobného rozsahu poistenia.

Označenie poľa „Neplatí“ spôsobí, že v číselnom poli vymeriavacieho základu pre príslušný fond sa prednastaví hodnota „0“. Ak nie je žiadny z fondov označený ako „Neplatí“, zamestnanec a zamestnávateľ platia poistné a príspevky do všetkých fondov.

Označenie poľa „Oprava“ slúži na uskutočnenie opráv vo fondoch za predchádzajúce obdobie (napr. pri prečerpaní dovolenky, kedy má zamestnanec záporný vymeriavací základ). Ak je toto pole označené, na daný fond neprebieha automatická vstupná kontrola, a referent zamestnávateľa tak môže vyplniť hodnotu mimo definovaného rozsahu.

Textové pole „Výnimka VZ“ umožňuje úpravu výpočtu poistného zadaním kódu podľa číselníka výnimiek. Výnimka ovplyvňuje spôsob stanovenia vymeriavacieho základu, a tým tiež výpočet a celkovú výšku poistného a príspevkov do jednotlivých fondov.

 

Obrazovka 19:  Manuálny vstup – Mesačný výkaz – Osobný rozsah poistenia (Do 06/2008)

 

Vo verzii MVP s platnosťou od 07/2008 (Obrazovka 20) je možné priamo vybrať iba jednu poistnú rolu vyznačením poľa „dohoda“ – zamestnanec pracujúci na dohodu. Výber roly automaticky prednastaví rozsah poistenia, resp. nastaví nulovú hodnotu vymeriavacieho základu pre fondy do ktorých zamestnanec a zamestnávateľ nie sú povinný odvádzať platbu.

Označenie poľa „Oprava“ slúži na uskutočnenie opráv vo fondoch za predchádzajúce obdobie (napr. pri prečerpaní dovolenky, kedy má zamestnanec záporný vymeriavací základ). Ak je toto pole označené, na daný fond neprebieha automatická vstupná kontrola, a referent zamestnávateľa tak môže vyplniť hodnotu mimo definovaného rozsahu.

Označenie poľa „Súbeh“ sa používa ak je zamestnanec v tom istom období registrovaný u viacerých zamestnávateľov, čo znamená že nie je povinný platiť poistné a príspevky do všetkých fondov v plnej výške.

 

Obrazovka 20: Manuálny vstup – Mesačný výkaz – Osobný rozsah poistenia (Od 07/2008)

 

V prílohe VPP je možné vybrať z dvoch poistných rolí, NP – nepravidelný príjem, PP – pravidelný príjem. Výber roly automaticky prednastaví rozsah poistenia, resp. nastaví nulovú hodnotu vymeriavacieho základu pre fondy do ktorých zamestnanec a zamestnávateľ nie sú povinný odvádzať platbu pre danú poistnú rolu.

 

Chyby a varovania

Na podporu jednoduchého vyhľadávania a opravenia nezrovnalostí vo výkaze sú chyby a varovania zo zoznamu chýb, zobrazované aj priamo vo formulári prílohy (Obrazovka 21). Ide o nezrovnalosti, ktoré boli zistené automatickou vstupnou kontrolou v procese ukladania výkazu. Súčasťou týchto nezrovnalostí nie sú chyby registrácie z kontroly na register.

 

Každý riadok prílohy, ktorý obsahuje aspoň jednu nezrovnalosť zo vstupnej automatickej kontroly, je zvýraznený podfarbením nasledovne:

·      Červenou farbou – Ak riadok obsahuje kritické chyby, a prípadne aj varovania. Pre prijatie a akceptovanie výkazu je nevyhnutná oprava všetkých týchto chýb, pričom varovania majú iba informatívny charakter.

·      Žltou farbou – Ak riadok obsahuje iba varovania. Oprava takéhoto riadku nie je pre prijatie a akceptovanie výkazu potrebná.

 

Tlačidlom Chyby môžete zoznamy chýb a varovaní v jednotlivých riadkoch prílohy podľa potreby otvárať a zatvárať.

Po vykonaní opráv sa nezrovnalosti v danom riadku aktualizujú po opakovanom prebehnutí vstupnej kontroly, t.j. ak iniciujte uloženie výkazu tlačidlom Uložiť formulár, alebo zobrazenie chýb kliknutím na tlačidlo Zoznam chýb na prednej strane výkazu.

 

Obrazovka 21: Manuálny vstup – Mesačný výkaz – Formulár prílohy po vstupnej kontrole 

 

Poznámky:

·       V prípade že zamestnancom je cudzí štátny príslušník, ktorý nemá pridelené rodné číslo, do riadku prílohy výkazu sa uvádza dočasné rodné číslo, ktoré mu bolo pre účely sociálneho poistenia pridelené na príslušnej pobočke SP.

 


3       Registračné listy

Kategória registračné listy obsahuje služby ktoré umožňujú komplexné spracovanie dokumentov typu registračný list na účely sociálneho poistenia na vstupe do informačného systému SP. Týmito dokumentmi sú:

 

Zamestnávateľ má voči SP nahlasovaciu povinnosť – doručiť príslušné registračné listy za všetkých svojich zamestnancov, a za každé obdobie (mesiac/rok) v ktorom je registrovaný ako odvádzateľ poistného (viď. Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register). V prípade spracovania dokumentov cez EZU má zamestnávateľ nahlasovaciu povinnosť splnenú ak má pre dané obdobie akceptované všetky potrebné dokumenty.

V prostredí EZU – elektronický zber údajov – sú všetky dokumenty skontrolované, uložené, a odoslané na ďalšie spracovanie v informačnom systéme Sociálnej Poisťovne. Až na základe výsledkov ďalšieho spracovania je možné zistiť či uložený dokument bol alebo nebol korektne spracovaný.

Po výbere kategórie registračné listy zo základného menu má referent zamestnávateľa k dispozícii nasledovné položky, ktoré môže vybrať kliknutím na príslušný odkaz vo vedľajšom menu:

·        Prehľad – Registračný list fyzickej osoby

·        Prehľad – Registračný list zamestnávateľa

·        Prehľad – Prehľad predbežných registrácií

·        Odoslanie XML súboru

·        Manuálny vstup – Registračný list fyzickej osoby

·        Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa

 

Kategórie Prehľad – Registračný list fyzickej osoby, Prehľad – Registračný list zamestnávateľa obsahujú služby pre prehľad odoslaných dokumentov, t.j. vyhľadávanie dokumentov, zobrazovanie detailných informácií, zobrazenie chýb zistených automatickou kontrolou a stornovanie týchto dokumentov. Všetky údaje v prehľade sú zobrazované iba v uzamknutom režime bez možnosti editácie a zápisu do databázy. Pre stornovanie dokumentov sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

Kategória Odoslanie XML súboru poskytuje služby pre uloženie oboch typov dokumentov do systému načítaním xml súboru v príslušnej schéme. Odoslanie je jediný spôsob ktorým možno do systému uložiť hromadný registračný list fyzickej osoby – dokument ktorý obsahuje jednoduché RLFO za jedného alebo viacerých zamestnancov. Pre uloženie dokumentu odoslaním xml súboru sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

Kategórie Manuálny vstup – Registračný list fyzickej osoby, Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa obsahujú služby pre interaktívne vytváranie nových, a editovanie existujúcich dokumentov, prostredníctvom elektronických webových formulárov. Manuálnym vstupom nie je možné vytvoriť hromadný registračný list fyzickej osoby. Pre vytvorenie alebo editáciu dokumentov cez manuálny vstup sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

3.1          Prehľad – Registračný list fyzickej osoby

 

3.1.1    Zobrazenie zoznamu RLFO

Zoznam RLFO

Po výbere kategórie Registračné listy → Prehľad – Registračný list fyzickej osoby z vedľajšieho menu sa otvorí dialógové okno „Výberové kritériá“ (Obrazovka 22).

Na obrazovke sa zároveň nachádza zoznam posledných dvadsiatich RLFO, ktoré zamestnávateľ odoslal do systému EZU. Detailné záznamy týchto dokumentov je možné otvoriť kliknutím na link v stĺpci Číslo dokumentu (EZU).

 

Obrazovka 22: Prehľad – Registračný list FO – Výberové kritériá

 

Používateľ má dve možnosti pre vyhľadávanie registračných listov, a to podľa údajov ktoré zadáva ako výberové kritériá, pričom aspoň jeden z požadovaných údajov je povinný:

1.     Zoznam registračných listov (Obrazovka 23) – vyhľadanie podľa obdobia vo formáte MMRRRR zodpovedajúcom mesiacu v ktorom boli dokumenty odoslané.

2.     Podrobný zoznam registračných listov (Obrazovka 24) – vyhľadanie podľa rodného čísla, alebo súčasne podľa obdobia aj rodného čísla.

 

Po stlačení tlačidla Pokračovať sa  zobrazí zoznam RLFO vyhovujúcich zadanému obdobiu a rodnému číslu, ktoré zamestnávateľ odoslal do Sociálnej poisťovne, resp. prázdny zoznam ak kritériám nevyhovujú žiadne záznamy.

Obidva zoznamy obsahujú registračné listy fyzických osôb zoradené zostupne, v poradí od najnovšieho podľa dátumu a času ich odoslania do EZU. V oblasti nad zoznamom sa nachádzajú identifikačné údaje a adresa sídla zamestnávateľa. Pre každý registračný list sú v zozname uvedené aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 3).

 

Obrazovka 23: Prehľad – Registračný list FO – Zoznam dokumentov

 

Obrazovka 24: Prehľad – Registračný list FO – Podrobný zoznam dokumentov

 

Tlačidlom Podrobný prehľad môže používateľ prejsť zo štandardného zoznamu RLFO (Obrazovka 23) na podrobný zoznam, ktorý obsahuje dodatočné informácie z obsahu registračných listov (Obrazovka 24). V podrobnom zozname sú hromadné registračné listy rozložené na samostatné záznamy jednoduchých RLFO. Šípkami v záhlaví prehľadu je možné zoraďovať jednotlivé záznamy, vzostupne alebo zostupne podľa hodnôt ich atribútov.

V podrobnom prehľade registračných listov sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Späť na prehľad – Návrat na predchádzajúci zoznam registračných listov

-     Upraviť kritériá Otvorenie dialógového okna pre zadanie výberových kritérií

 

Tabuľka 3: Zoznam registračných listov FO zamestnávateľa

Číslo dokumentu (EZU)

Identifikačné číslo registračného listu generované pri uložení dokumentu v systéme EZU

Čas odoslania

Dátum a čas kedy bol registračný list uložený do systému

Akcept.

Stav akceptovania registračného listu FO

-  „akceptovaný“ – registračný list bol na základe kontrol akceptovaný, t.j. neobsahuje kritické chyby

- neakceptovaný“ – registračný list bol na základe kontrol neakceptovaný, t.j. obsahuje kritické chyby

- stornovaný“ – registračný list bol zamestnávateľom stornovaný pred ďalším spracovaním

Sprac.

Stav spracovania registračného listu

-  „nespracovaný“ – registračný list nebol odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia

-  „odoslaný na spracovanie“ – registračný list bol odoslaný na ďalšie spracovanie uplynutím lehoty 5 hodín po jeho uložení

-  „vrátený“ – pôvodne nespracovaný registračný list bol zamestnávateľom stornovaný

Odoslal

Kód pracovníka ktorý uložil registračný list do systému

V – Vlastník

Identifikácia, kým bol dokument zaevidovaný. I = interný – RL bol zaevidovaný pracovníkom SP, E = externý – RL bol zaevidovaný zamestnávateľom, resp. ním poverenou osobou.

Podrobný zoznam

Číslo dokumentu (EZU)

Identifikačné číslo registračného listu generované pri uložení dokumentu v systéme EZU

Čas odoslania

Dátum a čas kedy bol registračný list uložený do systému

Rodné číslo

Rodné číslo zamestnanca

Meno

Meno a priezvisko zamestnanca

Priezvisko

PP

Typ pracovného pomeru

Akcept.

Stav akceptovania registračného listu FO

-  „akceptovaný“ – registračný list bol na základe kontrol akceptovaný, t.j. neobsahuje kritické chyby

- neakceptovaný“ – registračný list bol na základe kontrol neakceptovaný, t.j. obsahuje kritické chyby

- stornovaný“ – registračný list bol zamestnávateľom stornovaný pred ďalším spracovaním

Sprac.

Stav spracovania registračného listu

-  „nespracovaný“ – registračný list nebol odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia

-  „odoslaný na spracovanie“ – registračný list bol odoslaný na ďalšie spracovanie uplynutím lehoty 5 hodín po jeho uložení

-  „vrátený“ – pôvodne nespracovaný registračný list bol zamestnávateľom stornovaný

RL

Typ registračného listu

-  PA“ – prihláška – prihlásenie fyzickej osoby do systému sociálneho poistenia ako zamestnanca

-  „OD“ – odhláška – odhlásenie zamestnanca zo systému sociálneho poistenia

-  „PE“ – prerušenie – prerušenie poistného vzťahu

-  „ZM“ – zmena – zmena poistného vzťahu zamestnanca z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky

-  „ZP“ – zrušenie prihlásenia – Zrušenie poistného vzťahu zamestnanca

 

Zápis v stĺpci „Číslo dokumentu (EZU)“ obsahuje okrem unikátneho čísla dokumentu aj informáciu o druhu registračného listu.

Ak sa číslo začína písmenom „R“, ide o jednoduchý registračný list, ktorý bol vytvorený manuálnym vstupom za jedinú fyzickú osobu. Ak sa číslo začína písmenom „C“, ide o hromadný registračný list, ktorý bol odoslaný prostredníctvom xml súboru, za jedného alebo viacerých zamestnancov súčasne.

 

Poznámky:

·       Najdôležitejšou informáciou pre zamestnávateľa zo zoznamu odoslaných RLFO sú stavy akceptovania a spracovania (viď. Príloha3: Proces akceptovania dokumentov). Povinnosťou zamestnávateľa je dosiahnuť, aby mal odoslaný registračný list fyzickej osoby v prvom kroku v stave „akceptovaný“.

·       Následne prebehne spracovanie v internom IS SP a zamestnávateľ by mal dostať na dokumente stav „spracovaný“.

·       Ak akceptovaný RLFO dostane stav spracovania „zamietnutý“, je potrebné kontaktovať pobočku SP.

 

3.1.2    Zobrazenie detailu RLFO

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o registračnom liste fyzických osôb, kliknite na link tohto záznamu v štandardnom zozname (Obrazovka 23), resp. v podrobnom zozname registračných listov (Obrazovka 24).

Detail registračného listu fyzickej osoby (Obrazovka 25) obsahuje zoznam jednotlivých jednoduchých dokumentov RLFO, a aktuálne informácie pre každý registračný list podľa tabuľky (Tabuľka 4).

 

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Späť – Návrat na zoznam registračných listov

-     Stornovať dokumentStornovanie odoslaného a nespracovaného registračného listu

-     PDF Zobrazenie všetkých jednoduchých registračných listov vo formáte pdf.

 

Obrazovka 25: Prehľad – Registračný list FO – Zoznam RL

 

Tabuľka 4: Zoznam dokumentov RLFO

Rodné číslo

Rodné číslo zamestnanca

PP

Typ pracovného pomeru (Tabuľka 3)

RL

Typ registračného listu (Tabuľka 3)

Od/Zmena

Dátum vzniku poistenia, prerušenia alebo dátum účinku zmeny

Do

Dátum zániku poistenia, odhlásenia, alebo prerušenia poistného vzťahu

Prijatie

Dátum uloženia dokumentu do systému EZU

Stav spracovania

Stav spracovania RL – informácia o spracovaní RL v internom IS SP

- „nespracovaný“ - dokument je v spracovávaní v IS SP a zatiaľ mu nebol priradený jeden z nasledujúcich dvoch výsledných stavov spracovania.

-  „spracovaný“ - informácia o úspešnom spracovaní dokumentu v IS SP. Boli splnené všetky náležitosti potrebné pre doručenie podania v elektronickej forme v súlade s § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z., prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného.

-  „zamietnutý“ - dokument nebol spracovaný v IS SP. Je potrebné kontaktovať pobočku SP

Čas spracovania JVP

Čas spracovania RL v internom IS SP

 

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o registračnom liste fyzickej osoby, kliknite na link Rodné číslo  (Obrazovka 25). Otvorí sa detail jednoduchého registračného listu fyzickej osoby (Obrazovka 26), ktorý obsahuje informácie o type a aktuálnom stave dokumentu, type poistného vzťahu, identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca, údaje o bankovom spojení, a podrobné údaje o  registrácii v závislosti od typu RLFO.

Obrazovka 26: Prehľad – Registračný list FO – Detail

 

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Stornovať dokumentStornovanie odoslaného a nespracovaného registračného listu

-     Späť – Návrat na zoznam odoslaných registračných listov FO

-     Zobraziť chyby – Zobrazenie chýb zistených pri kontrole registračného listu FO

-     PDF – Zobrazenie registračného listu FO vo formáte pdf

-     Tlač – Pripravenie registračného listu FO pre tlač

 

Zoznam chýb RLFO

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o nezrovnalostiach, s ktorými bol registračný list odoslaný a uložený do systému, kliknite na tlačidlo Zoznam chýb v detaile jednoduchého registračného listu (Obrazovka 26). Otvorí sa detail – Zoznam chýb RLFO.

 

Nezrovnalosti registračného listu sú v zozname klasifikované podľa stupňa závažnosti:

 

3.1.3    Stornovanie RLFO

Stornovanie RLFO

Ak chcete stornovať registračný list fyzickej osoby, ktorý sa nachádza v systéme EZU, kliknite na tlačidlo Stornovať dokument v zobrazení detailu RLFO (Obrazovka 26). V prípade hromadného RLFO sa tlačidlo nachádza nad zoznamom registračných listov zamestnancov (Obrazovka 25), a iniciuje stornovanie všetkých týchto súvisiacich dokumentov.

RLFO je možné stornovať len ak sa nachádza v stave „nespracovaný“, t.j. nebol odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia. Tlačidlo pre stornovanie je sprístupnené 5 hodín po akceptovaní dokumentu. Uplynutím tejto lehoty je dokument odoslaný na ďalšie spracovanie (viď. Príloha4: Proces spracovania dokumentov), a ďalej ho už nie je možné stornovať.

Ak registračný list fyzickej osoby stornujete, stav spracovania sa automaticky zmení na „vrátený“ (viď. Príloha3: Proces akceptovania dokumentov), a ďalej ho už nie je možné upravovať editáciou. V prípade potreby musí byť takýto RLFO uložený do systému znovu ako nový dokument.

 

Autorizácia používateľa

Pred vykonaním akcie stornovania sa otvorí dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“ (viď. 1.4 Autorizácia). Po úspešnej autorizácii používateľa je registračný list stornovaný.

 

3.2          Prehľad – Registračný list zamestnávateľa (RLZEC)

3.2.1    Zobrazenie zoznamu RLZEC

Po výbere kategórie Registračné listy → Prehľad – Registračný list zamestnávateľa z vedľajšieho menu sa otvorí dialógové okno „Výberové kritériá“ (Obrazovka 19: Prehľad – Registračný list zamestnávateľa – Výberové kritéria ).

Na obrazovke sa zároveň nachádza zoznam posledných zadaných RLZEC, ktoré zamestnávateľ odoslal do systému EZU. Detailné záznamy týchto dokumentov je možné otvoriť kliknutím na link v stĺpci Číslo dokumentu (EZU).

 

Obrazovka 27: Prehľad – Registračný list zamestnávateľa – Výberové kritéria

 

Používateľ môže vyhľadávať registračné listy zamestnávateľa podľa obdobia vo formáte MMRRRR zodpovedajúcom mesiacu v ktorom boli dokumenty odoslané.

Po stlačení tlačidla Pokračovať sa  zobrazí zoznam RLZEC vyhovujúcich zadanému obdobiu, ktoré zamestnávateľ odoslal do Sociálnej poisťovne, resp. prázdny zoznam ak kritériám nevyhovujú žiadne záznamy.

 

Tabuľka 5: Zoznam registračných listov zamestnávateľa

Číslo dokumentu (EZU)

Identifikačné číslo registračného listu generované pri uložení dokumentu v systéme EZU

Čas odoslania

Dátum a čas kedy bol registračný list uložený do systému

Akcept.

Stav akceptovania registračného listu zamestnávateľa

-  „akceptovaný“ – registračný list bol na základe kontrol akceptovaný, t.j. neobsahuje kritické chyby

- neakceptovaný“ – registračný list bol na základe kontrol neakceptovaný, t.j. obsahuje kritické chyby

- stornovaný“ – registračný list bol stornovaný pred ďalším spracovaním

Sprac.

Stav spracovania registračného listu

-  „nespracovaný“ – registračný list nebol odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia

-  „odoslaný na spracovanie“ – registračný list bol odoslaný na ďalšie spracovanie uplynutím lehoty 5 hodín po jeho uložení

-  „vrátený“ – pôvodne nespracovaný registračný list bol zamestnávateľom stornovaný

Odoslal

Kód používateľa ktorý uložil registračný list do systému

V – Vlastník

I = interný – RL bol zaevidovaný pracovníkom SP

E = externý – RL bol zaevidovaný zamestnávateľom, resp. osobou ktorú zamestnávateľ poveril

 

3.2.2    Zobrazenie detailu RLZEC

 

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o registračnom liste zamestnávateľa, kliknite na link tohto záznamu v štandardnom zozname registračných listov zamestnávateľa.

Detail registračného listu zamestnávateľa (Obrazovka 20: Detail – Registračný list zamestnávateľa) obsahuje všetky dáta daného RLZEC zobrazené vo webovom formulári.

 

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Späť – Návrat na zoznam registračných listov zamestnávateľa

-     Stornovať dokumentStornovanie odoslaného a nespracovaného RL zamestnávateľa

-     Zobraziť chyby – Zobrazenie chýb a varovaní daného RL zamestnávateľa

-     Tlač – priame vytlačenie zobrazeného registračného listu zamestnávateľa.

-     PDF Zobrazenie registračného listu zamestnávateľa vo formáte pdf.

 

Obrazovka 28: Detail – Registračný list zamestnávateľa

 

3.2.3    Stornovanie RLZEC

 

Ak chcete stornovať registračný list zamestnávateľa, ktorý sa nachádza v systéme EZU, kliknite na tlačidlo Stornovať dokument v zobrazení detailu RLZEC.

RLZEC je možné stornovať len ak sa nachádza v stave „nespracovaný“, t.j. nebol odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia. Tlačidlo pre stornovanie je dostupné 5 hodín po akceptovaní dokumentu. Uplynutím tejto lehoty je dokument odoslaný na ďalšie spracovanie a ďalej ho už nie je možné stornovať.

Ak registračný list zamestnávateľa stornujete, stav spracovania sa automaticky zmení na „vrátený“ a ďalej ho už nie je možné upravovať editáciou. V prípade potreby musí byť takýto RLZEC uložený do systému znovu ako nový dokument.

 

Autorizácia používateľa

Pred vykonaním akcie stornovania sa otvorí dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“, kde je potrebné zadať príslušný kód z požadovanej pozície GRID karty používateľa. Po úspešnej autorizácii používateľa je registračný list stornovaný.

3.3          Predbežná registrácia

3.3.1    Predebžná registrácia pomocou mobilnej aplikácie

Jeden zo spôsobov, ako je možné prezbežne prihlásiť alebo odhlásit zamestnanca do Sociálnej poisťovne je pomocou mobilnej aplikácie. Aplikácie je určená pre dve najpouživanejšie mobilne platformy Android a iOS.

Systém pre predbežnú registraciu je zložený z dvoch častí:

3.3.2    Evidencia prístupov (telefónnych čísel)

Aby zamestnávateľ mohol používať mobilnú aplikáciu je potrebne zabezpečiť zo strany zamestnávateľa registráciu telefónnych čísel, z ktorých budú predbežné registrácie realizované. Táto evidencia slúži na vytvorenie prístupu pre prihlásenie sa mobilnej aplikácie z mobilného zariadenia.

Zamestnávateľ musí mať zriadený prístup do elektronických služieb Sociálnej poisťovne. V časti „Odvádzatelia poistného“ je potrebné sa prihlásiť. Používateľ musí mať oprávnenie pristupovať k registračným listom RLFO. S týmto oprávnením bude mať prístupnú aj na časť pre evidenciu mobilných telefónnych čísel.

Najprv je potrebné zvoliť si spoločnosť, za ktorú chce zamestnávateľ evidovať telefónne čísla a následne kliknúť na odkaz pre evidenciu čísel.

V časť evidencie je potrebne vyplniť identifikačné údaje povereného používateľa pre zasielanie predbežných registrácii. Pre jedného zamestnávateľa je možné evidovať viacero používateľov, ktorý majú právo registrovať zamestnancov. Potrebné je vyplniť nasledovné údaje:

 

 

Postup pre zaevidovanie používateľského prístupu:

 1. Kliknúť na tlačidlo „Pridať riadok“
 2. Vyplniť povinné polia
 3. Kliknúť na tlačidlo „Uložiť“ – toto zabezpečí, že sa údaje uložia, ale prístup ešte nie je aktivovaný.
 4. Kliknúť na tlačidlo „Generovať PIN“ – zabezpečí vygenerovanie bezpečnostného PIN kódu potrebného pre prihlásenie. V tomto momente je prístup aktívny. V prípade, že je potrebné evidovať viacero prístupov, tak generovanie stačí stlačiť, až po zadaní všetkých používateľov. Po kliknutí sa vygeneruje PIN kód pre všetky prístupy. Po vygenerovaní sa zobrazí v príslušných riadkoch v stĺpci PIN ikona, ktorá signalizuje, že PIN bol vygenerovaný. Červená hviezdička signalizuje, že vygenerovaný PIN ešte nie je uložený.
 5. Kliknúť na tlačidlo „Uložiť“ – toto zabezpečí, že sa PIN kódy uložia a červená hviezdička zmizne.
 6. Kliknúť na ikonu správy pri príslušnom riadku – to zabezpečí odoslanie PIN kódu pomocou SMS na definované telefónne číslo.

 

Stĺpec „Registrované“ slúži ako informácia, že používateľ sa úspešne prihlásil pomocou mobilnej aplikácie.

De aktivácia používateľského prístupu:

Kliknutím na ikonu rotujúcich šípiek  v príslušnom riadku bude znovu pregenerovaný PIN kód a pôvodná platnosť PIN kódu bude neaktívna. Tým pádom sa používateľ nebude môcť prihlásiť cez mobilnú aplikáciu.

 

Obnova používateľského prístupu:

Kliknutím na ikonu rotujúcich šípiek  v príslušnom riadku bude znovu pregenerovaný PIN kód. Následne nový PIN kód je potrebné zaslať na definované číslo pomocou kliknutia na ikonu .

 

Informatívny prehľad predbežných registrácii:

prehľad je možne zobraziť kliknutím na odkaz „Zoznam zaslaných registrácii zamestnancov“

 

Po zobrazení prehľadu je potrebné kliknúť na tlačidlo „Filtrovať“ a na základe zadaných kritérií budú dané registrácie zobrazené.

V zozname je možné vidieť registrácie, ktoré boli zaslané z mobilných zariadení. Zoznam obsahuje informácie kedy a z ktorého telefónneho čísla bola registrácia zaslaná.

 

Pre návrat k evidencii prístupov je potrebné kliknúť na odkaz „Evidencia oprávnených mobilných zariadení“.

 

3.3.3    Prehľad – Prehľad predbežných registrácií

 

Na účely včasného splnenia prihlasovacej a odhlasovacej povinnosti zamestnávateľa existuje zákonná možnosť vykonať tieto úkony predbežnou formou – predbežná registrácia. Pričom však následne do definovaného termínu musí zamestnávateľ potvrdiť predbežnú registráciu zadaním riadneho RLFO. Predbežnú registráciu je možné zaslať viacerými spôsobmi, doporučuje sa mobilná aplikácia.

 

Podmienkou spárovania zaslanej predbežnej registrácie je, že predbežná registrácia sa v štruktúrovanej forme nachádza v systéme v čase zadania RLFO. Ak to tak nebude, k spárovaniu nepríde.

 

Štruktúrované predbežné registrácie nadobúdajú dva stavy:

1.    Prijatá – prvý stav po prijatí

2.    Párovaná – stav, ktorý nadobudne registrácia po spojení s príslušným následne zadaným RLFO

Predbežná registrácia, pri ktorej nepríde do stanoveného času k spárovaniu, tj. nebude vložený následný RLFO, zostáva v stave Prijatá.

 

Po výbere kategórie Registračné listy → Prehľad – Prehľad predbežných registrácií z menu sa otvorí obrazovka obsahujúca zoznam predbežných registrácií zadaných príslušným zamestnávateľom v tabuľke.

Tabuľka 6: Zoznam predbežných registrácií zamestnávateľa

Číslo registrácie

Jedinečné identifikačné číslo danej predbežnej registrácie

Rodné číslo

Rodné číslo zadané na predbežnej registrácii

Typ

Typ predbežnej registrácie

Dátum prijatia

Dátum prijatia predbežnej registrácie

Dátum párovania

Dátum párovania predbežnej registrácie s RLFO, ide vlastne o dátum zadania súvisiaceho RLFO

Zdroj

Zdroj z ktorého bola predbežná registrácia zadaná

(tlačidlo Reg. list)

Dostupné tlačidlo pri platných predbežných registráciach na vytvorenie súvisiaceho RLFO.

 

 

3.4          Manuálny vstup – Registračný list fyzickej osoby

 

3.4.1    Vyhľadanie poistných vzťahov zamestnanca

Zoznam vzťahov zamestnanca

Po výbere kategórie Registračné listy → Manuálny vstup – Registračný list fyzickej osoby z vedľajšieho menu sa otvorí dialógové okno „Výberové kritériá“ (Obrazovka 29).

 

V dolnej časti okna sa nachádza funkčné tlačidlo:

-     Vytvoriť nový  – Vytvorenie nového prázdneho registračného listu FO

 

Obrazovka 29: Manuálny vstup – Registračný list FO – Výberové kritériá

 

Ak si želáte vyhľadať zamestnanca ktorý je už registrovaný v systéme sociálneho poistenia, a zobraziť jeho poistné vzťahy, zadajte údaje do polí: „Rodné číslo“, „Meno“; „Priezvisko“. Po stlačení tlačidla Hľadať sa zobrazí zoznam poistných vzťahov vyhovujúcich kritériám, ktoré boli registrované u práve prihláseného zamestnávateľa (Obrazovka 30).

Z výberových kritérií je pre vyhľadanie poistných vzťahov povinný minimálne jeden údaj. Rodné číslo je potrebné zadať v plnom tvare. V prípade mena a priezviska je pre vyhľadávanie povolená hviezdičková konvencia.

Referent zamestnávateľa má možnosť zobraziť poistné vzťahy všetkých zamestnancov ak pokračuje vo vyhľadávaní bez rodného čísla, iba so zadaním znaku „*“ do pola „Meno“ alebo „Priezvisko“. Týmto spôsobom je možné vyhľadať všetkých zamestnancov, ktorí majú rovnaké menom alebo priezvisko, alebo aspoň ich časť. Napríklad po zadaní mena v tvare „A*” aplikácia vyhľadá všetky poistné vzťahy tých sporiteľov, ktorých meno sa začína znakom A, ako Anna, Albert, Alena, atď.

 

Obrazovka 30: Manuálny vstup – Registračný list FO – Zoznam vzťahov zamestnanca

 

Zoznam obsahuje poistné vzťahy fyzickej osoby, alebo viacerých osôb, zoradené zostupne v poradí podľa dátumu začiatku poistného vzťahu. V prípade ak vyhľadávaná fyzická osoba ešte nebola u  zamestnávateľa zaregistrovaná, zoznam je prázdny. V oblasti nad zoznamom sa nachádzajú identifikačné údaje zamestnanca a SSN prihláseného zamestnávateľa. Pre každý vzťah sú v zozname uvedené aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 7).

 

Tabuľka 7: Zoznam poistných vzťahov zamestnanca u zamestnávateľa

Typ

Typ poistného (pracovnoprávneho) vzťahu

RČ/ČPP

Rodné číslo poistenej fyzickej osoby / číslo pracovného povolenia v prípade cudzích štátnych príslušníkov

Celé meno

Meno a priezvisko zamestnanca

Od

Dátum začiatku poistného vzťahu – pracovného pomeru

Do

Dátum ukončenia poistného vzťahu – pracovného pomeru

Zrušenie.

Dátum zrušenia poistného vzťahu – pracovného pomeru

 

V okne sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Upraviť kritériáOtvorenie dialógového okna pre zadanie výberových kritérií

-     Vytvoriť k poistnému vzťahuVytvorenie registračného listu k existujúcemu vzťahu

-     Vytvoriť nový Vytvorenie nového poistného vzťahu prihláškou k zamestnancovi

 

3.4.2    Vytvorenie registračného listu RLFO

Pri vytváraní nového registračného listu je možné postupovať dvomi spôsobmi: 1. Nový registračný list fyzickej osoby, alebo 2. Registračný list fyzickej osoby k existujúcemu poistnému vzťahu.

 

Vytvorenie nového RLFO

Tento postup je možné použiť na vytvorenie registračného listu úplne nového zamestnanca alebo zamestnanca ktorý už bol u zamestnávateľa registrovaný, k existujúcemu poistnému vzťahu alebo na zaregistrovanie nového poistného vzťahu.

1.     Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový v časti „Vytvorenie prázdneho reg. listu zamestnanca“ (Obrazovka 29). Predtým je však potrebné vybrať typ registračného listu z rozbaľovacieho zoznamu: „Prihláška“; „Odhláška“, „Prerušenie“; „Zmena“; alebo „Zrušenie prihlásenia“.

2.     Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový v časti „Vytvorenie prázdneho reg. listu zamestnanca“ (Obrazovka 30) ak chcete vytvoriť RLFO k zamestnancovi bez väzby k existujúcemu poistnému vzťahu. Týmto postupom je možné vytvoriť iba jediný typ registračného listu, a tým je „Prihláška“.

 

Otvorí sa prázdny editovateľný formulár RLFO bez vyplnených údajov. Predvyplnené sú iba identifikačné údaje prihláseného zamestnávateľa (Obrazovka 31).

 

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Späť – Otvorenie dialógového okna s výberovými kritériami

-     Uložiť formulár  – Uloženie nového registračného listu do systému

 

V hornej časti formulára máte možnosť vybrať z rozbaľovacieho zoznamu hodnotu  pre typ poistenej FO. Formulár je potrebné vyplniť v súlade s pravidlami, ktoré sú uvedené v poučení na vyplnenie registračného listu fyzickej osoby. Sprístupnenie jednotlivých polí, ktoré možno vyplniť alebo prepísať závisí od vybraného typu registračného listu a typu fyzickej osoby.

 

Obrazovka 31: Manuálny vstup – Registračný list FO – Formulár registračného listu

Pri vypĺňaní registračného listu typu „Prerušenie“ je potrebné uviesť číselný kód pre dôvod prerušenia poistného vzťahu:

-     1“ – čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo služobného voľna bez nároku na plat alebo služobný príjem,

-     2“ – dlhodobé uvoľnenie z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru  na výkon verejnej funkcie alebo výkon odborovej funkcie podľa osobitných predpisov,

-     3“ – neospravedlnená neprítomnosť v práci,

-     4“ – prerušenie od 11. dňa potreby ošetrovanie fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení alebo prerušenie od 11. dňa starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení,

-     5“ – výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody,

-     6“ – zamestnanec čerpá rodičovskú dovolenku,

-     8“ – trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov,

-     „9“ – neospravedlnená neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku.

 

 

Po kliknutí na tlačidlo Uložiť formulár aplikácia iniciuje automatickú kontrolu dokumentu na vyplnenie povinných polí, formát dát a korektnosť údajov podľa metodických pravidiel. Výsledok kontroly sa zobrazí ako zoznam nezrovnalostí – chýb a varovaní (Obrazovka 32).

 

Obrazovka 32: Manuálny vstup – Zoznam nezrovnalostí registračného listu

 

Chyby majú kritický charakter z hľadiska uloženia registračného listu fyzickej osoby. Je potrebné ich opraviť, v opačnom prípade nie je možné RLFO uložiť do systému EZU. Varovania majú informatívny charakter, a pre účely spracovania dokumentu v systéme sociálneho postenia nie je potrebná ich korekcia.

V dolnej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Potvrdiť – Uloženie skontrolovaného dokumentu bez opráv

-     Opraviť – Otvorenie formulára registračného listu FO

 

Ak zvolíte možnosť Opraviť, aplikácia vám umožní manuálne odstránenie nezrovnalostí zistených pri kontrole registračného listu. Po uskutočnení potrebných opráv a kliknutí na tlačidlo Uložiť formulár aplikácia opakovane skontroluje celý dokument a zobrazí aktuálny zoznam chýb a varovaní .

 

Uloženie RLFO

Ak zvolíte možnosť Potvrdiť, otvorí sa dialógové okno Overenie údajov z grid karty“ (Obrazovka 4). Pozor: Nie je možné uložiť registračný list fyzickej osoby ktorý obsahuje kritické chyby, takže tlačidlo v takomto prípade nie je sprístupnené.

Pred uložením dokumentu sa otvorí dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“ (viď. 1.4). Po úspešnej autorizácii je registračný list uložený do systému EZU.

 

V prípade registračného listu fyzickej osoby EZU nerozlišuje medzi riadnym a opravným dokumentom. Ak RLFO neobsahuje žiadne chyby, môže byť uložený, a stav jeho akceptácie nadobúda vždy hodnotu „akceptovaný“. Stav spracovania je po uložení „nespracovaný“.

 

Ak pri kontrole uloženého dokumentu zistíte že obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je potrebné ho stornovať (viď. 2.1.5 ), a následne vytvoriť a uložiť do systému EZU nový  RLFO:

 

Vytvorenie RLFO k poistnému vzťahu

Tento postup je možné použiť iba pre vytvorenie nového registračného listu k jednému z existujúcich poistných vzťahov zamestnanca ktorý je už u zamestnávateľa registrovaný. 

Označte príslušný záznam poistného vzťahu v prvom stĺpci zoznamu a kliknite na tlačidlo Vytvoriť k poistnému vzťahu v časti „Vytvorenie reg. listu zamestnanca“ (Obrazovka 30). Predtým je však potrebné vybrať typ registračného listu z rozbaľovacieho zoznamu: „Prihláška“; „Odhláška“, „Zmena“; „Prerušenie“; „Zrušenie prihlásenia“.

Otvorí sa editovateľný formulár RLFO v ktorom sú predvyplnené údaje o poistnom vzťahu – typ fyzickej osoby, identifikačné údaje zamestnanca, a identifikačné údaje zamestnávateľa (Obrazovka 31).

 

Postup vyplnenia údajov a uloženia dokumentu, vrátane autorizácie používateľa, je totožný ako v prípade vytvárania prázdneho registračného listu FO.

 

Poznámky:

·       Fyzická osoba môže mať u toho istého zamestnávateľa uzavretých a súčasne platných viacero poistných vzťahov. Okrem riadneho pracovného pomeru to môže byť niekoľko zamestnaneckých dohôd. Všetky platné registrované vzťahy musia byť zohľadnené aj v mesačnom výkaze poistného za dané obdobie (Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register).

·       V súčasnosti nie je možné v systéme EZU upravovať registračný list fyzickej osoby editáciou prostredníctvom služieb v kategórii manuálny vstup. Opraviť nedostatky je možné iba odoslaním xml súboru s rovnakým registračným listom alebo vytvorením nového RLFO – vždy však po stornovaní prechádzajúceho dokumentu.

·       V prípade cudzieho štátneho príslušníka, ktorý nemá pridelené rodné číslo, sa uvádza dočasné rodné číslo, ktoré mu bolo na účely sociálneho poistenia pridelené na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

 

3.5          Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa (RLZEC)

 

Po výbere kategórie Registračné listy → Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa z vedľajšieho menu sa otvorí dialógové okno „Výberové kritériá“ (Obrazovka 39: Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa, Vytvorenie).

V okne sa nachádza:

-     Typ RL zamestnávateľa – výberový zoznam s hodnotami „Zmena“ a „Odhláška“

-     Vytvoriť nový  – Tlačidlo pre vytvorenie nového prázdneho RL vybraného typu

 

Obrazovka 33: Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa, Vytvorenie

 

Po výbere typu a stlačení tlačidla Vytvoriť nový sa otvorí editovateľný formulár RLZEC bez vyplnených údajov. Predvyplnené sú iba vybrané identifikačné údaje zamestnávateľa (Obrazovka 40: Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa).

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Späť – Návrat na predchádzajúcu obrazovku s výberom typu RLZEC

-     Uložiť formulár  – Uloženie nového registračného listu do systému

 

Formulár je potrebné vyplniť v súlade s pravidlami, ktoré sú uvedené v poučení na vyplnenie registračného listu zamestnávateľa. Sprístupnenie jednotlivých polí, ktoré možno vyplniť alebo prepísať závisí od vybraného typu registračného listu a zamestnávateľa.

 

Obrazovka 34: Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa

 

Po kliknutí na tlačidlo Uložiť formulár aplikácia iniciuje automatickú kontrolu dokumentu na vyplnenie povinných polí, formát dát a korektnosť údajov podľa metodických pravidiel. Výsledok kontroly sa zobrazí ako zoznam nezrovnalostí – chýb a varovaní.

Chyby majú kritický charakter z hľadiska uloženia registračného listu zamestnávateľa. Je potrebné ich opraviť, v opačnom prípade nie je možné RLZEC uložiť do systému EZU. Varovania majú informatívny charakter, a pre účely spracovania dokumentu v systéme sociálneho postenia nie je potrebná ich korekcia.

V dolnej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Potvrdiť – Uloženie skontrolovaného dokumentu bez opráv

-     Opraviť – Návrat na vypĺňaný formulár RL zamestnávateľa

 

Ak zvolíte možnosť Opraviť, aplikácia vám umožní manuálne odstránenie nezrovnalostí zistených pri kontrole RL. Po uskutočnení opráv a kliknutí na tlačidlo Uložiť formulár aplikácia opakovane skontroluje celý dokument a zobrazí aktuálny zoznam chýb a varovaní .

 

Ak zvolíte možnosť Potvrdiť, otvorí sa dialógové okno Overenie údajov z grid karty“. Pozor: Nie je možné uložiť RL, ktorý obsahuje kritické chyby, takže tlačidlo v takomto prípade nie je sprístupnené. Po úspešnej autorizácii je RL uložený do systému EZU.

 

V prípade registračného listu zamestnávateľa EZU nerozlišuje medzi riadnym a opravným dokumentom. Ak RLZEC neobsahuje žiadne chyby, môže byť uložený, a stav akceptácie nadobúda vždy hodnotu „akceptovaný“. Stav spracovania je po uložení „nespracovaný“.

 

Ak pri kontrole uloženého dokumentu zistíte že obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je potrebné ho stornovať a následne vytvoriť a uložiť do systému EZU nový  RLZEC:

·      Prostredníctvom kategórie Registračné listy → Odoslanie – odoslaním xml súboru, ktorý obsahuje správne  a úplné údaje tak aby mohol byť akceptovaný.

·      Prostredníctvom kategórie Registračné listy → Manuálny vstup – Registračný list zamestnávateľa – vytvorením a uložením nového registračného listu zamestnávateľa prostredníctvom webového formulára príslušného typu.

 

 


4       ELDP

Kategória obsahuje služby ktoré umožňujú komplexné spracovanie dokumentov

·      Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP)

na účely sociálneho poistenia na vstupe do informačného systému SP.

V prostredí EZU – elektronický zber údajov – sú všetky dokumenty skontrolované, uložené, a odoslané na ďalšie spracovanie v informačnom systéme Sociálnej Poisťovne. Až na základe výsledkov ďalšieho spracovania je možné zistiť či uložený dokument bol alebo nebol korektne spracovaný.

Po výbere kategórie ELDP zo základného menu má referent zamestnávateľa k dispozícii nasledovné položky, ktoré môže vybrať kliknutím na príslušný odkaz vo vedľajšom menu:

·       Prehľad – ELDP

·       Odoslanie XML súboru

·       Manuálny vstup – ELDP

 

Kategória Prehľad – ELDP obsahuje služby pre prehľad odoslaných dokumentov, t.j. vyhľadávanie dokumentov, zobrazovanie detailných informácií, zobrazenie chýb zistených automatickou kontrolou a stornovanie týchto dokumentov. Všetky údaje v prehľade sú zobrazované iba v uzamknutom režime bez možnosti editácie a zápisu do databázy. Pre stornovanie dokumentov sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

Kategória Odoslanie XML súboru poskytuje služby pre uloženie okumentov do systému načítaním xml súboru v príslušnej schéme. Pre uloženie dokumentu odoslaním xml súboru sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

Kategória Manuálny vstup – ELDP obsahuje služby pre interaktívne vytváranie nových, a editovanie existujúcich dokumentov, prostredníctvom elektronických webových formulárov. Pre vytvorenie alebo editáciu dokumentov cez manuálny vstup sa vyžaduje autorizácia používateľa zadaním údajov z GRID karty.

4.1          Prehľad – ELDP

4.1.1    Zobrazenie zoznamu ELDP

Po výbere kategórie ELDP → Prehľad – ELDP z vedľajšieho menu sa otvorí dialógové okno „Prehľad“ (Obrazovka 21: Prehľad – ELDP).

Na obrazovke sa nachádza stránkovaný zoznam zadaných ELDP, ktoré zamestnávateľ odoslal do systému EZU s možnosťou vyhľadávania v hornej časti podľa rodného čísla, dátumu vzniku a zániku pracovného pomeru a stavu spracovania. Detailné záznamy týchto dokumentov je možné otvoriť kliknutím na link v stĺpci Číslo dokumentu (EZU).

 

Obrazovka 35: Prehľad – ELDP

 

Tabuľka 8: Zoznam elektronických listov dôchodkového poistenia zamestnávateľa

Číslo dokumentu (EZU)

Identifikačné číslo ELDP generované pri uložení dokumentu v systéme EZU

Dátum vzniku

Dátum vzniku pracovného pomeru z ELDP.

Dátum zániku

Dátum zániku pracovného pomeru z ELDP.

Typ

Typ ELDP - „R“ - riadny, „O“ - opravný

Dátum odoslania

Dátum odoslania ELDP používateľom do EZU.

Vstup

Spôsob vyplnenia ELDP používateľom

- elektronicky“ – XML import

- manuálny (web)“ – vyplnenie vo formulári

- elektronicky - manuálne upravený“ – XML import a následná úprava vo formulári

Akcept.

Stav akceptovania ELDP

-  „akceptovaný“ – ELDP bol na základe kontrol akceptovaný, t.j. neobsahuje kritické chyby

- neakceptovaný“ – ELDP bol na základe kontrol neakceptovaný, t.j. obsahuje kritické chyby

- stornovaný“ – ELDP bol stornovaný pred ďalším spracovaním

Sprac.

Stav spracovania ELDP

-  „nespracovaný“ – ELDP nebol odoslaný na ďalšie spracovanie

-  „odoslaný na spracovanie“ – ELDP bol odoslaný na ďalšie spracovanie

-  „vrátený“ – pôvodne nespracovaný ELDP bol zamestnávateľom stornovaný

-  „spracovaný“ – dokument bol bez zásadných chýb spracovaný v cieľovom systéme Sociálnej poisťovne

-  „chybný“ – dokument nebol spracovaný v cieľovom systéme Sociálnej poisťovne, boli identifikované chyby brániace spracovaniu. Tieto je možné pozrieť z detailu daného ELDP príslušným tlačidlom.

Čas spracovania

Dátum a čas spracovania ELDP v cieľovom systéme Sociálnej poisťovne.

V – Vlastník

I = interný – ELDP bol zaevidovaný pracovníkom SP

E = externý – ELDP bol zaevidovaný zamestnávateľom, resp. osobou ktorú zamestnávateľ poveril

4.1.2    Zobrazenie detailu ELDP

 

Ak si chcete prezrieť podrobné informácie o evidenčnom liste dôchodkového poistenia, kliknite na link tohto záznamu v prehľade.

Detail registračného listu zamestnávateľa (Obrazovka 22: Detail – ELDP) obsahuje všetky dáta daného ELDP zobrazené vo webovom formulári.

 

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Späť na prehľad – Návrat na zoznam ELDP.

-     Stornovať dokumentStornovanie odoslaného a nespracovaného ELDP.

-     Chyby akceptácie – Zobrazenie chýb z akceptácie daného ELDP.

-     Chyby spracovania – Zobrazenie chýb zo spracovania daného ELDP cieľovom systéme Sociálnej poisťovne, ak tento ELDP má stav spracovania „chybný“.

-     Tlač – Priame vytlačenie zobrazeného ELDP.

-     PDF Zobrazenie ELDP vo formáte pdf.

 

Obrazovka 36: Detail – ELDP

 

4.1.3    Stornovanie ELDP

 

Ak chcete stornovať ELDP, ktorý sa nachádza v systéme EZU, kliknite na tlačidlo Stornovať dokument v zobrazení detailu daného ELDP.

ELDP je možné stornovať len ak sa nachádza v stave „nespracovaný“, t.j. nebol odoslaný na ďalšie spracovanie v cieľovom systéme Sociálnej poisťovne.

Ak ELDP stornujete, stav spracovania sa automaticky zmení na „vrátený“ a ďalej ho už nie je možné upravovať editáciou. V prípade potreby musí byť takýto ELDP uložený do systému znovu ako nový dokument.

 

Autorizácia používateľa

Pred vykonaním akcie stornovania sa otvorí dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“, kde je potrebné zadať príslušný kód z požadovanej pozície GRID karty používateľa. Po úspešnej autorizácii používateľa je registračný list stornovaný.

 

4.2          Manuálny vstup – ELDP

 

Po výbere kategórie ELDP → Manuálny vstup – ELDP z vedľajšieho menu sa otvorí dialógové okno „Výberové kritériá“ (Obrazovka 39: Manuálny vstup – ELDP, Vytvorenie).

V okne sa nachádza:

·       Rodné číslo – pole pre zadanie rodného čísla fyzickej osoby, pre ktorú sa ide zadávať ELDP. Rodné číslo sa zadáva bez znaku lomítka, tzn. 9 alebo 10 číslic, ktoré musia vyhovovať pravidlám pre rodné čísla.

·       Pokračovať  – Tlačidlo pre potvrdenie zadaného rodného čísla a pokračovanie k vytvoreniu ELDP.

 

Obrazovka 37: Manuálny vstup – ELDP, Vytvorenie

 

Po zadaní rodného čísla a stlačení tlačidla Pokračovať sa skontroluje, či dané rodné číslo existuje v registri zamestnancov daného zamestnávateľa ku ktorému je používateľ prihlásený. V prípade ak neexistuje zobrazí sa informačné okno s upozornením na túto skutočnosť, používateľ však môže pokračovať ďalej v zadávaní ELDP tlačidlom  Pokračovať. Po stlačení tlačidla pokračovať, alebo v prípade ak zadané rodné číslo existuje v registri zamestnávateľa zobrazí sa obrazovka s prehľadom všetkých ELDP zadaných za fyzickú osou s daným rodným číslom (Obrazovka 42: Manuálny vstup – ELDP, Prehľad).

Obrazovka 38: Manuálny vstup – ELDP, Prehľad

Vpravo je tlačidlo Nový, po jeho stlačení je zobrazená obrazovka obsahujúca prázdny formulár pre zadanie nového riadneho alebo opravného ELDP.

 

            Vytvorenie riadneho ELDP

Riadný ELDP je pripravený po otvorení nového formuláru tlačidlom Nový, v ľavej hornej časti nie je označené „Evidenčný list opravný“. Po vyplnení a kontrole bez chýb sa takýto ELDP uloží ako riadny.

 

            Vytvorenie opravného ELDP

Opravný ELDP je možné vytvoriť dvomi spôsobmi. Prvým je otvorenie nového formuláru tlačidlom Nový, v ľavej hornej časti označiť „Evidenčný list opravný“ (po otvorení táto položka nie je označená). Po vyplnení a kontrole bez chýb sa takýto ELDP uloží ako opravný.

Druhý spôsob z predlohy a to výberom už zadaného ELDP zobrazeného v tabuľke stlačením jeho čísla dokumentu. Zobrazí obrazovka obsahujúca dokument ELDP s označením opravný v ľavej hornej časti a obsahujúci vo formulári predvyplnené všetky údaje zhodné s údajmi ELDP, ktoré bolo vybrané.

Používateľ má následne možnosť opraviť údaje, ktoré boli v predchádzajúcom ELDP chybné. Po uložení sa ukladá nový opravný dokument ELDP s novým číslom dokumentu.

Opravný ELDP je možné vytvoriť iba z predchádzajúceho dokumentu ELDP, ktorý je v stave akceptácie Akceptovaný a v stave spracovania Odoslaný na spracovanie, Chybný alebo Spracovaný.

 

ELDP v jednotlivých stavoch

Uloženie ELDP prebieha podľa stavov daného dokumentu, z ktorého bol vytvorený takto:

 

 1. Stavy Neakceptovaný – Nespracovaný

Po uložení sa ukladá dokument s rovnakým číslom, ale zmeneným dátami do príslušného stavu spracovania podľa kontroly zadaných údajov.

 1. Stavy Akceptovaný – Nespracovaný

Po uložení sa ukladá dokument s rovnakým číslom, ale zmeneným dátami do príslušného stavu spracovania podľa kontroly zadaných údajov.

Po uložení sa ukladá opravný dokument s novým číslom, ale zmeneným dátami do príslušného stavu spracovania podľa kontroly zadaných údajov.

Po uložení sa ukladá opravný dokument s novým číslom, ale zmeneným dátami do príslušného stavu spracovania podľa kontroly zadaných údajov.

Po uložení sa ukladá opravný dokument s novým číslom, ale zmeneným dátami do príslušného stavu spracovania podľa kontroly zadaných údajov.

V manuálnom vstupe nie je možné meniť.

 

Formulár manuálneho vstupu ELDP

Pri otvorení formulára manuálneho vstupu ELDP jedným z uvedených postupov sa zobrazí tento formulár s predvyplnenými vybranými identifikačnými údajmi zamestnávateľa a rodným číslom a dátumom narodenia danej fyzickej osoby (Obrazovka 43: Manuálny vstup – ELDP, Formulár). V hornej časti okna je vidieť identifikácia či ide o opravný alebo riadny ELDP, položka Evidenčný list opravný. Ak je označený checkbox ide o opravný ELDP, ak nie ide o riadny ELDP.

V hornej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Späť na prehľad – Návrat na predchádzajúcu obrazovku so zoznamom ELDP pre dané rodné číslo.

-     Uložiť formulár  – Uloženie nového ELDP do systému.

-     Zoznam chýb  – Zobrazenie chýb akceptácie daného ELDP.

 

Formulár je potrebné vyplniť v súlade s pravidlami, ktoré sú uvedené v poučení na vyplnenie ELDP.

 

Obrazovka 39: Manuálny vstup – ELDP, Formulár

 

Po kliknutí na tlačidlo Uložiť formulár aplikácia iniciuje automatickú kontrolu dokumentu na vyplnenie povinných polí, formát dát a korektnosť údajov podľa metodických pravidiel. Výsledok kontroly sa zobrazí ako zoznam nezrovnalostí – chýb a varovaní.

Chyby majú kritický charakter z hľadiska uloženia ELDP. Je potrebné ich opraviť, v opačnom prípade nie je možné ELDP uložiť do systému EZU. Varovania majú informatívny charakter, a pre účely spracovania dokumentu nie je potrebná ich korekcia.

V dolnej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Potvrdiť – Uloženie skontrolovaného dokumentu bez opráv

-     Opraviť – Návrat na vypĺňaný formulár ELDP

 

Ak zvolíte možnosť Opraviť, aplikácia vám umožní manuálne odstránenie nezrovnalostí zistených pri kontrole. Po uskutočnení opráv a kliknutí na tlačidlo Uložiť formulár aplikácia opakovane skontroluje celý dokument a zobrazí aktuálny zoznam chýb a varovaní .

Ak zvolíte možnosť Potvrdiť, otvorí sa dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“. Po úspešnej autorizácii je ELDP uložený do systému EZU v príslušnom stave akceptácie. Ak boli zistené chyby je uložený ako neakceptovaný a je možné sa kedykoľvek vrátiť k jeho editovaniu otvorením z prehľadu manuálneho vstupu. Ak neboli zistené chyby je uložený do stavu akceptovaný a bude prenesený na spracovanie do cieľového systému Sociálnej poisťovne. Ak dokument v stave akceptovaný, nadobudne stav spracovania „odoslaný na spracovanie“ nie je ho už cez manuálny vstup možné editovať.

V prípade registračného listu zamestnávateľa EZU nerozlišuje medzi riadnym a opravným dokumentom. Ak ELDP neobsahuje žiadne chyby, môže byť uložený, a stav akceptácie nadobúda vždy hodnotu „akceptovaný“. Stav spracovania je po uložení „nespracovaný“.

 

Ak pri kontrole uloženého dokumentu zistíte že obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje, je možné ho opraviť editáciou cez manuálny vstup, aleho ho stornovať a následne vytvoriť a uložiť do systému EZU nový  ELDP:

 

5       Odoslanie dokumentu XML súborom

 

 

Načítanie/Odoslanie súboru

Po výbere kategórie Dokument → Odoslanie XML súboru z vedľajšieho menu sa otvorí dialógové okno pre načítanie xml súboru „Odoslanie súboru“ (Obrazovka 40).

Po kliknutí na tlačidlo Vyhľadať môžete vybrať a načítať príslušný súbor s dokumentom ktorý si želáte uložiť do systému EZU. V textovom poli „XML súbor“ je zobrazená cesta k vybranému súboru. Pre odoslanie načítaného dokumentu pokračujte tlačidlom Odoslať.

 

Obrazovka 40: Dokument – Odoslanie – Načítanie súboru

 

Kontrola dokumentu

Po odoslaní prebieha automatická vstupná kontrola dokumentu, ktorej výsledok sa zobrazí buď ako súhrn informácií o súbore s prípadným zoznamom varovaní (Obrazovka 41), alebo ako zoznam chýb a varovaní (Obrazovka 42).

Po zobrazení súhrnných informácií o načítanom súbore môžete pokračovať v ukladaní odoslaného súboru tlačidlom Uložiť XML import, a to len vtedy ak dokument neobsahuje žiadne chyby.

V prípade odosielania xml súboru majú chyby kritický charakter z hľadiska uloženia dokumentu. Takýto dokument, výkaz, registračný list alebo evidenčný list nie je možné uložiť vôbec. Chyby je potrebné opraviť a súbor s opraveným dokumentom opakovane načítať a odoslať. Varovania majú informatívny charakter a nebránia uloženiu dokumentu.

Obrazovka 41: Odoslanie – Kontrola súboru (dokument neobsahuje chyby)

 

Obrazovka 42: Odoslanie – Kontrola súboru (dokument obsahuje chyby)

 

Uloženie dokumentu

Ak odosielate mesačný výkaz v slovenských korunách, t.j. za všetky obdobia od 01/2004 do 12/2008, po potvrdení odoslania tlačidlom XML Import, sa zobrazí upozornenie na výšku poistného a príspevkov k úhrade v eurách. Pokračujte potvrdením informácie tlačidlom OK.

Pred uložením odoslaného dokumentu sa otvorí dialógové okno „Overenie údajov z grid karty“ (viď. 1.4 ). Po úspešnej autorizácii používateľa je dokument uložený.

 

Stav akceptovania bezchybného registračného listu fyzickej osoby a registračného listu zamestnávateľa nadobúda po uložení xml súboru vždy hodnotu „akceptovaný“, s chybami nie je možné uložiť vôbec.

Stav akceptovania výkazu (MVP, VPP) nadobúda po uložení xml súboru hodnotu v súlade s pravidlami pre akceptovanie (viď. Príloha3: Proces akceptovania dokumentov):

· prijatý – čaká prvú kontrolu na register“ – neobsahuje žiadne kritické chyby zo vstupnej kontroly, pričom môže obsahovať varovania, a bude podrobený kontrole na register (viď. Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register).

· neakceptovaný výkaz bol uložený s kritickými chybami zistenými automatickou vstupnou kontrolou, ktoré je potrebné opraviť.

 

Výkaz je uložený ako riadny – „R“ ak bol odoslaný súbor typu „riadny“, alebo opravný – „O“, ak bol odoslaný súbor typu „opravný“. V prípade spracovania registračného listu systém nerozlišuje medzi riadnym a opravným dokumentom.

Po úspešnom uložení sa zobrazí informácia s identifikačným číslom EZU, ktoré bolo dokumentu automaticky pridelené (Obrazovka 43). Pod týmto číslom ho možno nájsť a skontrolovať prostredníctvom kategórií Prehľad – Mesačný výkaz, Prehľad – Výkaz poistného a príspevkov, Prehľad – Registračný list fyzickej osoby,  Prehľad – Registračný list zamestnávateľa alebo Prehľad – ELDP.

 

Obrazovka 43: Odoslanie – Uloženie súboru

 

Ak zistíte že dokument bol uložený, presvedčte sa či obsahuje správne a úplné údaje. Detail výkazu alebo registračného listu si pre potreby vlastnej archivácie vytlačte. Ak zistíte že dokument obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje (napr. chybné rodné čísla, nesprávne vymeriavacie základy, a ďalšie), je potrebná jeho korekcia.

V prípade RL nie je možné dokument opravovať manuálne. Pôvodný registračný list musíte najskôr stornovať a následne odoslať ako nový súbor so správnymi údajmi.

Korekciu dokumentov odoslaných XML súborom je možné zrealizovať:

 

Poznámky:

·       V rámci automatickej vstupnej kontroly načítaného xml súboru sa kontroluje: 1. správna identifikácia zamestnávateľa podľa IČZ, 2. správna verzia dokumentu podľa obdobia, 3. splnenie podmienky pre uloženie výkazu vzhľadom na kombináciu obdobie/typ výkazu (R/O), 4. vyplnenie povinných údajov, a 5. korektnosť údajov podľa metodických pravidiel.

·       Za každé obdobie je možné spracovať iba jeden riadny výkaz. Opakované uloženie xml súboru s výkazom typu „R“ je povolené iba vtedy, ak sa v systéme ešte nenachádza riadny výkaz v stave „odoslaný na spracovanie“, a ak sú všetky predchádzajúce riadne výkazy po stornovaní v stave „vrátený“ (viď. 2.1.5). V opačnom prípade musí byť každý ďalší výkaz odoslaný ako opravný – typu „O“. Na základe výsledku kontroly kombinácie obdobie/typ môžu nastať nasledovné situácie pre ktoré sa nepodarilo výkaz uložiť: 1. „Riadny výkaz poistného za obdobie MMRRRR bol odoslaný (nie je     stornovaný)“ – Odoslať a uložiť nový riadny výkaz môžete až po stornovaní predchádzajúceho riadneho výkazu; 2. „Riadny výkaz poistného za obdobie MMRRRR bol odoslaný (nie je stornovaný). Môžete odosielať iba výkaz typu opravný“ – Riadny výkaz bol už odoslaný na spracovanie, a nie je možné ho stornovať.

·       Za každé obdobie je možné spracovať neobmedzený počet opravných výkazov. Uloženie xml súboru s výkazom typu „O“ je možné iba ak sa v systéme nachádza riadny výkaz v stave „odoslaný na spracovanie“.  Opakované odoslanie xml súboru s opravným výkazom je možné aj bez stornovania predchádzajúceho opravného výkazu. Na základe výsledku kontroly kombinácie obdobie/typ môžu nastať nasledovné situácie pre ktoré pre ktoré sa nepodarilo výkaz uložiť: 1. „Riadny výkaz poistného za obdobie MMRRRR bol odoslaný (nie je stornovaný)“ – Odoslať a uložiť opravný výkaz môžete až keď bude existujúci riadny výkaz v stave „odoslaný na spracovanie“; 2. „Za obdobie MMRRRR nebol odoslaný riadny výkaz poistného (nie je      akceptovaný). Môžete odosielať iba výkaz typu riadny“ – Za dané obdobie v systéme zatiaľ neexistuje riadny výkaz.

·       Aby ste mohli používať službu Odoslanie, musí byť váš mzdový alebo personálny softvér upravený na generovanie požadovaných výstupov vo forme xml súborov. Ak sa dokument nepodarí z nejakého dôvodu odoslať, zobrazí sa chybové hlásenie. V takomto prípade sa riaďte usmerneniami uvedenými v zozname chýb a varovaní, a pokynmi dodávateľa mzdového softvéru, príp. zašlite e-mailovú správu s textom hlásenia, vašim IČZ a telefonickým kontaktom na adresu SP ezu@socpoist.sk.

 

 


6       Register

Kategória Register poskytuje služby pre vyhľadávanie záznamov v Registri poistencov SP, voči ktorému prebieha kontrola na register prijatých mesačných výkazov. Referent zamestnávateľa si môže prezerať informácie o poistných vzťahoch fyzických osôb, ktoré sú alebo v minulosti boli registrované do systému sociálneho poistenia u daného zamestnávateľa.

 

6.1          Zobrazenie poistných vzťahov podľa obdobia

Po výbere kategórie Register z hlavného menu sa zobrazí dialógové okno „Výberové kritériá“ (Obrazovka 44).

 

Obrazovka 44: Register SP – Výberové kritériá

 

Najskôr vyberte metódu vyhľadávania vyznačením prepínacieho poľa v časti „Obdobia registrácie“, a pokračujte kliknutím na tlačidlo Hľadať. Na obrazovke sa zobrazí zoznam období (Obrazovka 45), v ktorých je zamestnávateľ registrovaný ako odvádzateľ poistného a príspevkov za svojich zamestnancov. Zoznam obsahuje aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 9).

 

Obrazovka 45: Register SP – Obdobia registrácie zamestnávateľa

 

Tabuľka 9: Zoznam období registrácie

Obdobie registrácie

Obdobia, v ktorých má zamestnávateľ registrované fyzické osoby, za ktorých je povinný odvádzať príspevky a poistné.

Počet zamestnancov – pravidelný príjem

 

Celkový počet zamestnancov, ktorí majú v registri SP za dané obdobie registrácie u zamestnávateľa evidovaný platný poistný (pracovnoprávny) vzťah príslušného typu.

Počet zamestnancov – nepravidelný príjem

Počet zamestnancov dohodárov

 

Pre zobrazenie podrobných informácií v jednotlivých obdobiach pokračujte kliknutím na tlačidlo Zobraziť zamestnancov v príslušnom riadku. Zobrazí sa zoznam poistných vzťahov registrovaných zamestnancov s platnosťou v danom období (Obrazovka 46).

Záznamy sú zoradené zostupne, t.j. na začiatku sa nachádzajú poistné vzťahy s najneskorším dátumom ukončenia alebo dátumom začiatku. Zoznam obsahuje aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 2).

 

Obrazovka 46: Register SP – Poistné vzťahy zamestnancov

 

6.2          Zobrazenie poistných vzťahov zamestnanca

Po výbere kategórie Register z hlavného menu sa zobrazí dialógové okno „Výberové kritériá“ (Obrazovka 44).

Najskôr vyberte metódu vyhľadávania vyznačením prepínacieho poľa v časti „Zamestnanec“, a pokračujte v zadávaní výberových kritérií: „Rodné číslo“ a „Obdobie“. Zadaním obdobia môžete vybrať konkrétny mesiac pre vyhľadanie platných vzťahov zamestnanca.

Po stlačení tlačidla Hľadať sa na obrazovke zobrazí zoznam poistných vzťahov požadovaného zamestnanca (Obrazovka 46). Ak fyzická osoba so zadaným rodným číslom nemá u zamestnávateľa registrovaný žiadny poistný vzťah, alebo nemá platný vzťah vo vybranom období, zoznam je prázdny.

Zoznam obsahuje aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 2). Po zadaní rodného čísla môžete tlačidlom Vyhľadať rozsiahly zoznam filtrovať, a rýchlo vyhľadať vzťahy konkrétneho zamestnanca.

 


7       Platiteľ

Kategória Platiteľ poskytuje služby pre zobrazenie saldokonta zamestnávateľa a odoslanie správy do Sociálnej poisťovne v prípade zistenia nezrovnalostí v údajoch. Saldokonto poskytuje informácie o prijatých mesačných výkazoch a uskutočnených platbách poistného.

Zobrazené saldokonto má len informatívny charakter, nie je použiteľný pre právne úkony a neslúži ako podklad pre zverejnenie zoznamu dlžníkov.

Kategória Platiteľ je prístupná pre referenta zamestnávateľa.

·       Saldokonto

 

7.1          Zobrazenie saldokonta

Po výbere kategórie Platiteľ Saldokonto z vedľajšieho menu sa zobrazí saldokonto prihláseného zamestnávateľa.

 

Saldokonto obsahuje tabuľku s  mesačnými výkazmi poistného a prijatými platbami zoradenými zostupne od posledného, v poradí podľa obdobia – dátumu splatnosti alebo úhrady (Tabuľka 10). Po zohľadnení rozdielov medzi predpismi poistného a prijatými platbami, zobrazuje v jednotlivých riadkoch kumulatívnu sumu nedoplatkov alebo preplatkov k 1.1.2004. V  poslednom riadku tabuľky je zvýraznený aktuálny stav saldokonta platieb sociálneho poistenia.

Sumy zúčtované do obdobia 01/2009 sú po prepočítaní konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR zaokrúhlené na celé eurocenty, resp. haliere podľa matematického pravidla.

V oblasti nad zoznamom sú uvedené identifikačné údaje a adresa sídla vyhľadaného zamestnávateľa.

 

Tabuľka 10: Saldokonto zamestnávateľa

Por.

Poradové číslo záznamu

Doklad

Typ prijatého dokladu: „bankový výpis“, „mesačný výkaz“,  „zloženka„ „pokladňa“, „rozhodnutie“

Obdobie

Obdobie za ktoré bol odoslaný výkaz alebo obdobie za ktoré bola prijatá platba

Druh

Druh položky: „R“ – riadna položka, „D“ – dobropis (spravidla dávky NP), „Ť „– ťarchopis

Pár.

Spárovanie predpisu na výkaze s platbou na bankovom výpise: „p“ – spárovaná položka, „_“ – nespárovaná položka

Dátum splat./úhrady

Dátum splatnosti predpisu alebo dátum úhrady platby

Má dať

Výška predpisu poistného na mesačnom výkaze, príp. dobropis

Dal

Výška prijatej platby poistného

Zostatok za obdobie v EUR

Stav saldokonta za konkrétne obdobie.

Nedoplatok/Preplatok v EUR

Sumárny stav saldokonta.

           

 

 

7.2     Saldokonto pre SZČO

 

Používateľ sa autentifikuje štandardným spôsobom, zadaním prihlasovacieho mena (SSN)  a následne požadovaného kódu z GRID karty na stránke: https://esluzby.socpoist.sk/CRSE/ezuf.

 

Po úspešnej autentifikácií je používateľovi v prípade, ak má priradeného k svojmu SSN aj prístup na jedného alebo viac SZČO, zobrazené tieto SZČO na výber v pravej časti obrazovky. Po výbere SZČO a potvrdení je možné zobraziť saldokonto výberom príslušnej položky zo zoznamu dostupných služieb, viď. nasledujúci obrázok.

Nová obrazovka dostupných služieb so saldokontom SZČO

 

 

Po výbere elektronickej služby saldokonto (pre SZČO) je prihlásenému používateľovi zobrazená v menu položka „Platiteľ“ a v rámci tejto voľba „Saldokonto“. Po na „Saldokonto“, je zobrazená stránka obsahujúca saldokonto pre zvolenú SZČO, príklad je zobrazený na nasledujúcom obrázku. V hornej časti nad tabuľkou sú uvedené identifikačné údaje a adresa sídla SZČO.

Saldokonto pre SZČO

 

Saldokonto obsahuje tabuľku s mesačnými predpismi poistného a prijatými platbami zoradenými zostupne podľa obdobia, v členení na jednotlivé obdobia.

 

Po zohľadnení rozdielov medzi predpismi poistného a prijatými platbami, zobrazuje v jednotlivých riadkoch kumulatívnu sumu nedoplatkov alebo preplatkov – v stĺpci (Zostatok za obdobie v EUR). V prvom a poslednom riadku tabuľky je zvýraznený aktuálny stav saldokonta za všetky obdobia.


8       Poistenec

 

Kategória Poistenec poskytuje služby pre vyhľadanie poistencov – fyzických osôb, ktoré sú registrované ako platitelia sociálneho poistného, a zobrazenie histórie ich poistných vzťahov na základe pracovnoprávneho vzťahu u zamestnávateľa.

Kategória Poistenec je k dispozícii pre pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) a pracovníka Národného inšpektorátu práce (NIP) v podkategórii Prehľad poistení pre UPSVaR a NIP. Títo používatelia majú prístup k záznamom všetkých poistencov Sociálnej poisťovne. V kategórii Prehľad zamestnávateľov je k dispozícii vyhľadávanie v zamestnávateľoch podľa počtu jednotlivých typov zamestnancov. Pozor, počty sú aktualizované v určitých intervaloch.

8.1          Prehľad poistení pre UPSVaR a NIP

8.1.1    Vyhľadanie poistenca

Po výbere kategórie Poistenec Prehľad poistení pre UPSVaR a NIP z vedľajšieho menu sa zobrazí dialógové okno „Výberové kritériá“ (Obrazovka 47). Vyznačením prepínacieho poľa v príslušnej časti okna najskôr vyberte metódu vyhľadávania, respektíve spôsob akým chcete zadávať kritériá.:

1.      Rodné číslo“ (Prvá metóda) pre vyhľadanie záznamu jednej konkrétnej fyzickej osoby. Rodné číslo poistenca je povinné výberové kritérium.

2.      „Meno, Priezvisko, Dátum narodenia“ (Druhá metóda) pre vyhľadanie jednej osoby. Meno a priezvisko sú povinné kritériá, ktoré je možné spresniť zadaním dátumu narodenia poistenca.

3.      „IČO, Meno, Priezvisko“ (Tretia metóda) pre vyhľadanie osôb s pracovnoprávnym vzťahom u daného zamestnávateľa. IČO zamestnávateľa, a aspoň jeden z údajov meno alebo priezvisko poistenca, sú povinnými kritériami. Meno a priezvisko je možné vyplniť s hviezdičkovou pravostrannou konvenciou, a vyhľadať tak viacerých alebo všetkých poistencov u zamestnávateľa. Napríklad po zadaní mena v tvare „A*” aplikácia vyhľadá  všetkých poistencov, ktorých meno sa začína písmenom A, ako Anna, Albert, Alena, atď.

4.      „IČO, Priezvisko od, Priezvisko do“ (Tretia metóda) pre vyhľadanie osôb s pracovnoprávnym vzťahom u daného zamestnávateľa. Všetky tri výberové kritériá sú povinné. Polia „Priezvisko od“ a „Priezvisko do“ slúžia na spresnenie vyhľadávania podľa začiatočných písmen priezviska v abecede. Napríklad po zadaní od „A” do „C“ aplikácia vyhľadá  všetkých poistencov, ktorých priezvisko sa začína písmenami A, Á,  B, C, Č, a tak podobne.

 

Obrazovka 47: Poistenec – Prehľad poistení pre UPSVaR a NIP – Výberové kritériá

 

Do jednotlivých polí zadajte údaje pre vyhľadávanie, a pokračujte tlačidlom Hľadať. Na obrazovke sa zobrazí zoznam vyhovujúcich poistencov (Obrazovka 48), ktorý obsahuje aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 11).

 

Ak boli kritériá zadané nesprávne, zobrazí sa chybové hlásenie, napr. „Varovanie: RČ: Kontrolná číslica nevyhovuje kontrole modulo 11.“ Ak sa požadovaný poistenec nenájde, zobrazí sa informácia že na základe zadaných kritérií nebol nájdený žiadny poistenec.

 

Obrazovka 48: Poistenec – Prehľad poistení pre UPSVaR a NIP – Zoznam poistencov

 

Tabuľka 11: Zoznam poistencov – prehľad pre UPSVaR a NIP

Por.

Poradové číslo záznamu poistenca v zozname

Priezvisko

Meno a priezvisko poistenca

Meno

Adresa

Aktuálna adresa trvalého pobytu poistenca

 

V hornej pravej časti okna sa nachádzajú funkčné tlačidlá:

-     Upraviť kritériá  – Otvorenie dialógového okna pre zadanie výberových kritérií

-     PDF – Zobrazenie zoznamu poistencov a ich poistných vzťahov vo formáte pdf

-     Zobraziť poistenia – Zobrazenie poistných vzťahov vyhľadaného poistenca

 

Ak v zozname poistencov nie je vami požadovaný poistenec, stlačte tlačidlo Upraviť kritériá. Aplikácia vám umožní zadať nové údaje.

 

Poznámky:

·       Ak sa po zadaní údajov jednoznačne identifikujúcich fyzickú osobu nachádza v zozname poistencov viacej ako jeden záznam, ide o poistenca, ktorý bol pôvodne dva alebo viac krát zaevidovaný, a neskôr boli jeho záznamy zlúčené. Prípadne môže ísť o duplicitné rodné číslo.

·       Pri vyhľadávaní metódou: „IČO, Meno, Priezvisko“ je zobrazenie zoznamu poistencov obmedzené počtom vyhľadaných záznamov. Ak kritériám vyhovuje viacej ako 600 záznamov v databáze, používateľ musí spresniť rozsah fyzických osôb zadaním mena alebo priezviska, prípadne ich častí s použitím znaku „*“, alebo abecedného rozsahu priezviska.

 

8.1.2    Zobrazenie poistných vzťahov

Ak chcete zobraziť prehľad poistných vzťahov, označte príslušný záznam v prvom stĺpci zoznamu poistencov, a kliknite na tlačidlo Zobraziť poistenia. Zobrazí sa zoznam všetkých poistení pre vybraného poistenca.

Zoznam obsahuje záznamy všetkých poistných vzťahov vybranej osoby zoradené zostupne zhora nadol od najnovšieho, v poradí podľa dátumu začiatku poistného vzťahu. V oblasti nad zoznamom sa nachádzajú identifikačné údaje poistenca, a adresa trvalého pobytu. Pre každý záznam sú v zozname uvedené aktuálne informácie podľa tabuľky (Tabuľka 12).

 

Tlačidlom Späť sa dostanete na predchádzajúcu obrazovku so zoznamom poistencov.

 

Obrazovka 49: Poistenec – Prehľad pre ÚPSVaR a IP – Zoznam poistených vzťahov

 

Tabuľka 12: Zoznam poistných vzťahov

Typ

Typ poistného (pracovnoprávneho) vzťahu.

IČP/IČZ

Identifikačné číslo platiteľa poistného – zamestnávateľa

IČO

IČO zamestnávateľa

Názov odvádzateľa

Názov zamestnávateľa

Adresa odvádzateľa

Adresa prevádzky zamestnávateľa

Typ

Typ daného registračného listu v akom bol prijatý SP.

Dátum prihlásenia

Dátum spracovania registračného listu FO typu prihláška

Od

Dátum vzniku a dátum ukončenia poistného vzťahu

Do

Rola ukončená v SP

Indikácia ukončenia role zo strany SP.

Pob.

Pobočka SP na ktorej je poistenec zaregistrovaný

 

Pracovníci ÚPSVaR a NIP majú okrem jednoduchého zoznamu poistných vzťahov vybranej osoby na webovom rozhraní k dispozícii hromadný zoznam vo formáte pdf.

Tlačidlom PDF (Obrazovka 48) vygenerujete pdf súbor s komplexnou zostavou poistných vzťahov – zoznam vyhľadaných všetkých poistencov a ku každému z nich zoznam poistných vzťahov u príslušných zamestnávateľov.

8.2          Prehľad zamestnávateľov

Po výbere kategórie Poistenec Prehľad zamestnávateľov z vedľajšieho menu sa zobrazí dialógové okno „Výberové kritériá“ (Poistenec – Prehľad zamestnávateľov – Vyhľadávacie kritéria).

1.     Sídlo(Mesto)“ pre zadanie sídla zamestnávateľa, ktoré je povinné.

2.     Zoznam jednotlivých typov zamestnaneckých pomerov so zadaním hranice OD – DO počtu týchto typov. Je potrebné zadať aspoň jedno kritérium.

 

Obrazovka 50: Poistenec – Prehľad zamestnávateľov – Vyhľadávacie kritéria

Výsledok vyhľadávania vo forme prehľadu všetkých zamestnávateľov, podľa zadaných dát vo vyhľadávacom formulári je zobrazený v tabuľke, kde riadok zodpovedá jednému zamestnávateľovi. Obrazovka so zobrazením výsledku vyhľadávanie je na nesledujúcom obrázku Poistenec – Prehľad zamestnávateľov – Výsledok vyhľadávania.

V prehľade je možné vyhľadávať fulltextovým vyhľadávaním podľa názvu.

Obrazovka 51: Poistenec – Prehľad zamestnávateľov – Výsledok vyhľadávania

 

ICO zamestnávateľa bude linka, ktorou sa otvorí detail vybraného zamestnávateľa s prehľadom jeho poistencov zodpovedajúci zobrazený na nasledujúcom obrázku:

 

Obrazovka 52: Poistenec – Prehľad zamestnávateľov – Poistenci

V prehľade poistencov je možné fulltextovo vyhľadávať podľa priezviska poistenca.

Z tohoto prehľadu poistencov je možné si ďalej zobraziť detail poistných vzťahov vybraného poistenca tak ako je zobrazený na obrázku Poistenec – Prehľad pre ÚPSVaR a IP – Zoznam poistených vzťahov.

 

 

 


Príloha1: Uvádzanie finančných údajov

Mesačný výkaz poistného v slovenských korunách – do 31.12.2008 (Obrazovka 53)

·       Za všetky obdobia do konca roku 2008 je zamestnávateľ povinný zasielať MVP do Sociálnej poisťovne v slovenských korunách. V aplikácii EZU je obdobie 12/2008 posledným za ktoré referent zamestnávateľa vypĺňa vymeriavacie základy iba v slovenských korunách.

·       Vymeriavacie základy, a sumy poistného za zamestnávateľa a zamestnanca do jednotlivých fondov, sú vo výkazoch odoslaných do obdobia 12/2008 zobrazované v slovenských korunách. Výsledná suma poistného (pole „Poistné a príspevky k úhrade“) na prednej strane MVP  je zobrazená duálne, t.j. primárne v slovenských korunách a súčasne informatívna výška platby v eurách.

·       Sumy poistného v prílohe MVP (polia: „Zamestnávateľ“ a „Zamestnanec“) sa po prepočte zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor. Prepočet na euro sa vykoná z celkovej sumy poistného na prednej strane výkazu, nie postupne z položiek odvodov do poistných fondov. Výsledná suma poistného (pole „Poistné a príspevky k úhrade“)  sa po prepočte platným konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR zaokrúhľuje na na celý eurocent nadol.

 

Obrazovka 53: Predná strana MVP – obdobie do 12/2008

 

Mesačný výkaz poistného v euro – od 1.1.2009 (Obrazovka 54)

·       Za všetky obdobia od začiatku roku 2009 je zamestnávateľ povinný zasielať MVP do Sociálnej poisťovne iba v mene euro. V systéme EZU preto referent zamestnávateľa od obdobia 01/2009 vypĺňa všetky položky pre vymeriavacie základy iba v eurách.

·       Vymeriavacie základy, sumy poistného za zamestnávateľa a zamestnanca do jednotlivých fondov v prílohe, a na prednej strane, ako aj výsledná suma poistného na prednej strane MVP (pole „Poistné a príspevky k úhrade“), sú vo výkazoch odoslaných za obdobie 01/2009 a vyššie zobrazované výhradne v eurách.

·       Sumy pre vymeriavacie základy zadané do prílohy MVP v eurách sa od obdobia 01/2009 zaokrúhľujú na celý eurocent nahor. Vypočítané sumy poistného v prílohe MVP (polia: „Zamestnávateľ“ a „Zamestnanec“) sa zaokrúhľujú na celých 10 eurocentov nadol.

 

Obrazovka 54: Predná strana MVP – obdobie od 01/2009

 

Vymeriavacie základy a poistné odvody musia  byť nezáporné

Vymeriavacie základy a poistné sú v procese odosielania mesačného výkazu podrobené on-line kontrole. V rámci tejto vstupnej kontroly sa overuje aj podmienka na vyplnenie nezáporných súm:

·       Podmienka: Všetky sumy  vymeriavacích základov, ako aj sumy poistného a príspevkov za zamestnanca a zamestnávateľa v prílohe, musia byť nezáporné. Podmienka platí aj pri vyznačení poľa „oprava“ na jednotlivé fondy.

·       Typ chyby: Kritická chyba – v manuálnom vstupe je takýto výkaz uložený ako „neakceptovaný“; – odoslaním xml súboru nie je možné výkaz uložiť vôbec.

·       Výnimka: Vo výkaze za obdobie pre ktoré existuje výkaz v stavoch „akceptovaný“ a „odoslaný na spracovanie“, je možné uvádzať aj záporné sumy. Táto výnimka platí iba pre tie riadky prílohy, označené poradovým číslom, ktoré v predchádzajúcom výkaze obsahovali aspoň jednu zápornú sumu.


Príloha2: Podrobnosti ku kontrole na register

Rozsah kontroly na register

Výkazy, bez ohľadu na to či boli odoslané xml súborom alebo manuálnym vstupom, sú v systéme EZU spracované asynchrónnou kontrolou na register (KNR). Táto kontrola je účinná od 29.4.2009, a vzťahuje sa na všetky výkazy za obdobia od 01/2009. Výkazy odoslané za obdobia do 12/2008 vrátane nepodliehajú kontrole na register vôbec.

Kontrolou na register sa overuje úplnosť a správnosť dokumentov v systéme sociálneho poistenia, ako aj splnenie nahlasovacej povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni:

1.     Doručiť výkaz poistného za všetkých svojich zamestnancov, a to za každé obdobie (mesiac/rok), v ktorom je registrovaný ako odvádzateľ poistného;

2.     Prihlásiť fyzickú osobu do systému sociálneho poistenie, t.j. včas doručiť registračný list fyzickej osoby typu prihláška za každého svojho zamestnanca pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu;

3.     Udržovať aktuálny stav registrácie všetkých svojich zamestnancov, t.j. včas doručiť registračný list príslušného typu vždy pri odhlásení, prerušení, zmene údajov, alebo zrušení poistného vzťahu.

 

Spustenie a priebeh kontroly

Asynchrónna kontrola na register môže byť spustená tromi spôsobmi:

A) Automaticky a bezodkladne – Vždy po uložení nového a editácii existujúceho výkazu prostredníctvom manuálneho vstupu (viď. 2.2 Manuálny vstup – Mesačný výkaz), alebo po odoslaní xml súboru (viď. 5 Odoslanie), ak sa výkaz nachádza v stave „prijatý – čaká prvú kontrolu na register“. Prvá KNR sa spustí bezodkladne po uložení.

B) Manuálne uplynutím lehoty – Referent zamestnávateľa môže manuálne iniciovať opakovanú kontrolu pre výkazy ktoré sú v stave „neakceptovaný – chyby registrácie“ (viď. 2.1.6 Manuálna kontrola na register). Týmto nadobúda výkaz stav „prijatý – čaká opakovanú kontrolu na register“, kedy ho nie je možné editovať ani stornovať. Opakovaná KNR sa spustí po uplynutí lehoty 48 hodín od jej iniciácie, resp. neskôr tak aby prebehla v najbližší pracovný deň.

C) Manuálne a bezodkladne – Opakovanú kontrolu môže manuálne iniciovať tiež pracovník Sociálnej poisťovne, a to okrem prípadu B) aj pre tie výkazy, ktoré už boli odoslané na ďalšie spracovanie. Opakovaná KNR sa spustí bezodkladne po iniciácii.

 

Kontrola na register odhaľuje situácie kedy je fyzická osoba – riadny zamestnanec alebo zamestnanec-dohodár, uvedená vo výkaze, ale v danom období nie je evidovaná u  zamestnávateľa v registri poistencov SP, a naopak (viď. Poznámky, 6 Register).

Spustením KNR sa mení stav akceptovania dokumentu na prijatý – prebieha kontrola na register“, počas ktorého nie je možné výkaz editovať a ukladať zmeny, ani ho stornovať.

 

 

Výsledky kontroly

Po ukončení KNR sa aktualizuje stav akceptovania mesačného výkazu z „prijatý – prebieha kontrola na register“, a to v závislosti od výskytu a početnosti zistených chýb registrácie, na hodnotu (viď. Príloha3: Proces akceptovania dokumentov):

1.    akceptovaný“ – Ak nový výkaz po prvej kontrole neobsahuje žiadne chyby v registrácii zamestnancov, alebo ak zamestnávateľ po predchádzajúcej kontrole  opravil požadovaný počet chýb. Mesačné výkazy skontrolované do 1.7.2009 sú všetky akceptované bez ohľadu na to či obsahujú alebo neobsahujú chyby registrácie. Od tohto dňa sú chyby registrácie posudzované ako kritické z hľadiska akceptovania MVP.

2.    neakceptovaný – chyby registrácie“ – Ak nový výkaz po prvej kontrole obsahuje čo i len jednu chybu v registrácii zamestnancov, alebo ak zamestnávateľ po predchádzajúcej kontrole neopravil požadovaný počet chýb.

 

Zamestnávateľ má nahlasovaciu povinnosť splnenú len ak má pre dané obdobie výkaz v stave „akceptovaný“. Ak si chcete prezrieť detailné výsledky z kontroly na register, k dispozícii je zoznam chýb registrácie v prehľade (viď. 2.1.2 , alebo Error: Reference source not found ).

 

V prípade že výkaz je vplyvom chýb registrácie neakceptovaný, usmernenie v zozname chýb upozorňuje zamestnávateľa na celkový počet identifikovaných chýb a rozsah nevyhnutných opráv – počet chýb registrácie ktoré je potrebné opraviť aby bol výkaz akceptovaný:

A)   Výkaz V240900106016 (s počtom riadkov v prílohe : 20) bol neakceptovaný z dôvodu identifikovaných chýb z kontroly na register, ktorých je: 15. Žiadame Vás odstrániť minimálne 8 z týchto chýb, aby mohol byť výkaz akceptovaný.

B)    Výkaz V240900106016 (s počtom riadkov v prílohe : 20) bol neakceptovaný z dôvodu identifikovaných chýb z kontroly na register, ktorých bolo pôvodne : 15. Boli ste požiadaný aby ste opravili 8 z týchto chýb, opravili ste 5 chýb. Žiadame Vás odstrániť minimálne 3 z týchto chýb, aby mohol byť výkaz akceptovaný.

C)   Výkaz V240900106016 (s počtom riadkov v prílohe : 22) bol neakceptovaný z dôvodu identifikovaných chýb z kontroly na register, ktorých je : 17. Zaviedli ste viac chýb do mesačného výkazu ako bolo pôvodne zistených počas prvej kontroly na register. Žiadame Vás odstrániť minimálne 9 z týchto chýb, aby mohol byť výkaz akceptovaný.

 

Oprava chýb registrácie

Opravu chýb zistených kontrolou na register je možné zrealizovať korekciou údajov v existujúcich výkazoch, alebo odoslaním úplne nových dokumentov MVP, VPP a RLFO, nasledovnými metódami:

 

Poznámky:

1. Neexistencia zamestnanca alebo dohodára s pravidelným alebo nepravidelným príjmom v registri SP. Každá osoba uvedená vo výkazoch musí mať v rovnakom období u zamestnávateľa registrovaný platný pracovný/poistný vzťah.

          Negatívny výsledok kontroly zamestnanec je vo výkaze, ale nenachádza sa v registri SP – generuje chybu, keďže si zamestnávateľ nesplnil povinnosť a neprihlásil svojich zamestnancov.

 

2. Zamestnanec alebo dohodár s pravidelným príjmom nie je v mesačnom výkaze. Zamestnávateľ je povinný v MVP uvádzať všetky osoby s pravidelným príjmom, ktoré má v danom období registrované. Ak trvá pracovný/poistný vzťah, avšak zamestnanec nevykonáva činnosť z rôznych dôvodov, uvedie sa to do výkazu podľa situácie. Napr. nulové odvody pri zamestnancovi na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

          Negatívny výsledok kontroly zamestnanec alebo dohodár sa nachádza v registri SP, ale nie je uvedený vo výkaze – generuje chybu.

          Toto platí len pre MVP, neplatí pre VPP.

3. Súbeh pracovných pomerov. Osobu ktorá vykonáva v tom istom období                u zamestnávateľa viac činností  zamestnaneca a/alebo dohodára s pravidelným príjmom,  je zamestnávateľ povinný uvádzať v mesačnom výkaze dva krát, resp. viackrát podľa počtu platných pracovných/poistných vzťahov.  .

          Negatívny výsledok kontroly – zamestnanec-dohodár (alebo zamestnanec)  sa nachádza v registri SP, ale nie je uvedený v mesačnom výkaze – generuje chybu.

4. Výkaz poistného a príspevkov.  Vykazuje sa v ňom: nepravidelný príjem,  príjem vyplatený po skončení pracovného pomeru a  príjem z neplatne ukončeného pracovného pomeru. Zamestnávateľ tu vykazuje len osoby, ktoré majú vymeriavací základ vyšší ako 0 aspoň v jednom fonde. Nevykazujú sa tu nulové odvody pre všetky fondy.


Príloha3: Proces akceptovania dokumentov

Stav akceptovania dokumentu – informuje o splnení nahlasovacej povinnosti platiteľa poistného, resp. o metodickej a formálnej správnosti, úplnosti a aktuálnosti údajov v uložených dokumentoch vzhľadom k záznamom evidovaným v EZU a v registri poistencov SP. Stav spracovania dokumentu – informuje o spracovaní dokumentu v internom informačnom systéme SP.

Pre akceptovanie výkazov poistného v EZUIV platia nasledovné pravidlá:

1.   Všetky výkazy sú po odoslaní, manuálnym vstupom alebo xml súborom, podrobené         automatickej vstupnej kontrole. Výsledok tejto kontroly je používateľovi k dispozícii         ako zoznam chýb a varovaní ešte pred potvrdením uloženia odoslaného výkazu.

A) Úvodný stav dokumentu po uložení xml súboru (viď. 5 ) je vždy „akceptovaný“ ak ide o výkaz za obdobia do 12/2008 vrátane, resp. „prijatý – čaká prvú kontrolu na register“ ak ide o výkaz spracovávaný za obdobia od 01/2009 a neskoršie. Aplikácia v kategórii Odoslanie neumožňuje uložiť mesačné výkazy s chybami.

B) Úvodný stav po uložení v manuálnom vstupe (viď. 2.2 ) je „prijatý – čaká prvú kontrolu na register“ (vstupnou kontrolou neboli zistené chyby, pričom môže obsahovať ľubovoľný počet varovaní), alebo „neakceptovaný“ (obsahuje aspoň jednu chybu zistenú vstupnou kontrolou). Výkaz za obdobia do 12/2008 vrátane, ktorý neobsahuje žiadne chyby, je uložený ako „akceptovaný“. 

2.      Výkaz v stave „akceptovaný – čaká prvú kontrolu na register“ je podrobený kontrole bezodkladne po uložení. V závislosti od výsledku asynchrónnej kontroly sa mení jeho stav na „akceptovaný“ (neobsahuje žiadne chyby registrácie) alebo „neakceptovaný – chyby registrácie“ (obsahuje aspoň jednu chybu registrácie). Výkazy skontrolované pred 1.6.2009 sú akceptované bez ohľadu na výskyt a početnosť chýb registrácie.

3.      Referent zamestnávateľa môže v prehľade (viď. 2.1.6 ) iniciovať opakovanú kontrolu na register pre výkaz, ktorý je „neakceptovaný – chyby registrácie“, čím sa mení jeho stav na „prijatý – čaká opakovanú kontrolu na register“. Uplynutím lehoty 48 hodín po jej iniciovaní je výkaz podrobený opakovanej kontrole, a až do ukončenia kontroly ho nie je možné editovať ani stornovať.

4.      Výkazy v stave „akceptovaný“, „neakceptovaný“, „neakceptovaný – chyby registrácie“, a „prijatý – čaká prvú kontrolu na register“ je možné manuálne editovať, a to len vtedy ak ešte neboli odoslané na ďalšie spracovanie, t.j. stav spracovania je „nespracovaný“.

5.      Výkazy v stave „akceptovaný“, „neakceptovaný“, „neakceptovaný – chyby registrácie“, a „prijatý – čaká prvú kontrolu na register“ je možné stornovať, a to len vtedy ak ešte neboli odoslané na ďalšie spracovanie. Stornovaním sa mení stav akceptovania na „stornovaný“, a súčasne stav spracovania mesačného výkazu na „vrátený“.

 

Mesačný výkaz poistného bez kontroly na register – za obdobia do 12/2008 vrátane

 

Mesačný výkaz poistného a Výkaz poistného a príspevkov s kontrolou na register – za obdobia od 01/2009 a neskoršie

 

Pre akceptovanie registračných listov fyzických osôb v EZUIV platia nasledovné pravidlá:

1.     Všetky registračné listy sú po odoslaní, prostredníctvom manuálneho vstupu alebo xml súboru, podrobené automatickej vstupnej kontrole. Výsledok tejto kontroly je používateľovi k dispozícii ako zoznam chýb a varovaní ešte pred potvrdením uloženia odoslaného RLFO.

2.     Úvodný stav dokumentu po uložení je vždy „akceptovaný“. Aplikácia neumožňuje aby referent zamestnávateľa potvrdil uloženie registračného listu fyzickej osoby s kritickými chybami, keďže tieto sú kritické z hľadiska uloženia RLFO.

3.     Registračné listy, ktoré sa nachádzajú v stave „akceptovaný“, je možné stornovať, a to len vtedy ak ešte neboli odoslané na ďalšie spracovanie, t.j. stav spracovania je „nespracovaný“. Stornovaním sa mení stav akceptovania RLFO na „stornovaný“, a súčasne stav spracovania registračného listu na „vrátený“.

 

Registračný list fyzickej osoby

 


Príloha4: Proces spracovania dokumentov

Stav spracovania dokumentu – vyjadruje fázu spracovania dokumentu v rámci informačného systému Sociálnej poisťovne.

Pre spracovanie dokumentov v systéme EZUIV platia nasledovné pravidlá, spoločné pre mesačný výkaz poistného aj registračný list fyzickej osoby:

 1. Úvodný stav dokumentu po uložení do systému je vždy „nespracovaný“, čo znamená že výkaz alebo registračný list fyzickej osoby sa zatiaľ nachádza iba v prostredí EZU.
 2. Uplynutím termínu (5 hodín po akceptovaní) je dokument odoslaný na ďalšie spracovanie v systéme sociálneho poistenia, a to len vtedy ak sa nachádza v stave „akceptovaný“. Týmto sa mení stav spracovania dokumentu na „odoslaný na spracovanie“. Takýto dokument už nie je možné editovať v manuálnom vstupe, ani stornovať.
 3. Prijatý výkaz, ktorý ešte nebol podrobený kontrole na register, rovnako ani neakceptovaný výkaz či registračný list, nebudú odoslané na spracovanie. Stav spracovania takéhoto dokumentu zostáva „nespracovaný“, a to až dovtedy kým nebude na základe splnených podmienok akceptácie odoslaný na ďalšie spracovanie.
 4. Stornovaním dokumentu sa mení stav jeho spracovania na „vrátený“. Takýto dokument už nie je možné editovať, a nikdy nebude odoslaný na spracovanie.

 

Mesačný výkaz poistného, Výkaz poistného a príspevkov a registračný list fyzickej osoby

 

 1. V stave „odoslaní na spracovanie“ je dokument prenesený na spracovanie do interného informačného systému SP, kde prebehne jeho spracovanie do dvoch dní.
 2. do 48 hodín sa prenesie informácia o konečnom spracovaní dokumentu v internom IS SP a zobrazí sa používateľovi v stave spracovania dokumentu. Dokument môže byť v stave spracovania:

                        a) spracovaný – informácia o úspešnom spracovaní dokumentu v IS SP. Boli                         splnené všetky náležitosti potrebné pre doručenie podania v elektronickej                         forme v súlade s § 186 ods. 2 zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení                         v znení zákona č. 310/2006 Z. z., prostredníctvom elektronických služieb                         Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného.

                        b) zamietnutý informácia o neúspešnom spracovaní dokumentu v IS SP. Je                         potrebné kontaktovať príslušnú pobočku SP.

b)      akceptovaný – zamietnutý – dokument nebol spracovaný v IS SP. Je potrebné kontaktovať pobočku SP